Mobiele menu

Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling

Projectomschrijving

Professionals die werken met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling kunnen dit zelf ook hebben meegemaakt. Met dit onderzoek zijn we samen met studenten, professionals en (ex-) cliënten nagegaan of en hoe deze ervaringskennis van professionals zinvol te benutten is in de hulp aan gezinnen waar huiselijk geweld of kindermishandeling speelt. Daarnaast onderzochten we hoe organisaties en beroepsopleidingen (aankomend) professionals hierbij kunnen ondersteunen.

Er is een literatuurstudie uitgevoerd; een quickscan uitgevoerd onder professionals en studenten (respons: 131) en er zijn 51 interviews gehouden (25 professionals, 13 studenten en 16 (ex-) cliënten). De resultaten zijn geanalyseerd ten behoeve van aanbevelingen voor professionals, organisaties en beroepsopleiding. Het thema leefde enorm onder (aankomend) professionals. Over het algemeen is men voorstander van de inzet van ervaringskennis van professionals bij de begeleiding van cliënten met vergelijkbare problematiek, echter: onder voorwaarden en alleen wanneer dit het belang van de cliënt dient. (Aankomende) professionals zeggen ‘voelsprieten’ te hebben en ‘doorleefd’ te begrijpen wat cliënten ervaren, en daardoor goed te kunnen aansluiten bij de belevingswereld van cliënten en hun stappen in een herstelproces. Aanbevolen wordt dat organisaties en opleidingen een visie hierop ontwikkelen, en een veilig klimaat creëren waarin er veel meer aandacht is voor ervaringskennis en -deskundigheid van medewerkers/studenten/docenten zelf.

Het onderzoek werd uitgevoerd door TNO en de Haagse Hogeschool in samenwerking met praktijk- en cliënt-organisaties in de Academische Werkplaats SAMEN.

Lees meer over het onderzoek op de website van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden: https://www.kennisnetwerkjeugdhaaglanden.nl/wanneer-je-als-professional-zelf-ervaring-hebt-met-huiselijk-geweld-of-kindermishandeling

Producten

Titel: Eindrapport 'Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling'
Link: https://publications.tno.nl/publication/34640681/1aPhRp/TNO-2023-R10432.pdf

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen een leven lang het welzijn en functioneren van slachtoffers bepalen. Professionals die werken met volwassen of jeugdige slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling kunnen dit zelf ook hebben meegemaakt, of zelfs nog meemaken. Bekend is dat persoonlijke ervaringen en overtuigingen van hulpverleners hun werk beïnvloeden. Er is echter nog weinig bekend over de invloed, in negatieve en positieve zin, van ervaringen met huiselijk geweld bij professionals die werken met gezinnen waar huiselijk geweld speelt. Met dit onderzoek willen we samen met studenten, professionals en (ex-)cliënten nagaan of en hoe deze ervaringskennis van professionals zinvol te benutten is in de hulp aan gezinnen waar huiselijk geweld speelt. Daarnaast onderzoeken we hoe organisaties en beroepsopleidingen (aankomend) professionals hierbij kunnen ondersteunen.

Daartoe voeren we eerst een literatuurstudie uit naar de huidige wetenschappelijke inzichten over ervaringsdeskundigheid onder professionals. Vervolgens zetten we een quickscan (korte vragenlijst) uit om onder (aankomend) professionals te verkennen in hoeverre zij ervaringen met huiselijk geweld hebben en hoe zij vinden dat dit hen beïnvloedt in hun werk. In verdiepende interviews verkennen we de wenselijkheid en mogelijkheden om ervaringsdeskundigheid als professional in contact met gezinnen in te zetten. Daarvoor gaan we in gesprek met studenten en professionals. Daarnaast zullen we (ex-)cliënten interviewen over de wenselijkheid dat professionals ervaringsdeskundigheid inzetten in het hulpverleningsproces. Na individuele interviews willen we in enkele focusgroepen met studenten en professionals onderzoeken of en hoe ervaringsdeskundigheid van professionals in te zetten valt op de werkvloer en welke ondersteuning dit vanuit de organisatie en beroepsopleidingen vraagt.

De bevindingen uit literatuurstudie, quickscan, interviews en focusgroepen worden getoetst in een expertbijeenkomst. Uiteindelijke opbrengst is een handreiking voor praktijkorganisaties voor het omgaan met ervaringen van professionals met huiselijk geweld en een advies voor beroepsopleidingen voor het begeleiden van studenten met dergelijke ervaringen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNO en de Haagse Hogeschool in samenwerking met praktijk- en client-organisaties.

Augeo magazine ‘Nieuwe inzichten, betere resultaten’

Wetenschappelijke onderzoeken zijn van grote waarde voor het verbeteren van de aanpak van kindermishandeling. Samen met Augeo maakte ZonMw in 2022 een 2e magazine waarin we onderzoeksresultaten vertaalden naar de praktijk. Ook van dit project verscheen een artikel in het magazine.

Lees hier het volledige artikel

Kenmerken

Projectnummer:
10260022020002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. R.M. Vink
Verantwoordelijke organisatie:
TNO