Mobiele menu

Warm aanbevolen

Bij welke omstandigheden komen mensen in hoog-risico groepen bij extreme hitte in problemen? In dit project wordt gewerkt aan het opstellen van een handelingsperspectief dat door middel van een geïntegreerde benadering de nadelige temperatuur-gerelateerde gezondheidseffecten minimaliseert, met speciale aandacht voor gedragscomponenten en hoog-risico groepen.

Aanleiding

Het is bekend dat mensen met chronische aandoeningen en ouderen hoog-risico groepen zijn bij temperatuur-gerelateerde sterfte. Echter is onbekend bij welke omstandigheden welke mensen in hoog-risico groepen precies in problemen komen. Informatie over individuele eigenschappen en over weersomstandigheden zijn van belang om tijdig goede adviezen te geven, maar het probleem is dat het beeld niet helder is om goede antwoorden te kunnen geven. Daarnaast is gedrag een belangrijke determinant van de mate van hitteblootstelling.

Doel

Het projectdoel is om op basis van interdisciplinair en participatief onderzoek een handelingsperspectief op te stellen dat door middel van een geïntegreerde benadering de nadelige temperatuur-gerelateerde gezondheidseffecten minimaliseert, met speciale aandacht voor gedragscomponenten en hoog-risico groepen.

Onderzoeksopzet

De onderzoeksbenadering is participatief, interdisciplinair en integrerend.

Participatief:
In het project wordt een praktijkgemeenschap opgezet om de kennis/implementatiebehoeftes te inventariseren en onderzoeksresultaten te vertalen naar de praktijk.

Interdisciplinair:
Voor het opstellen van een handelingsperspectief worden drie expertisegebieden ingezet: thermofysiologie, epidemiologie, en sociale-psychologie/gedragskunde.

Integrerend:
Er wordt een synthese gemaakt van de onderzoeksresultaten. De bevindingen worden vertaald naar een praktijkrelevant pakket van handelingsperspectieven om eindgebruikers en opstellers van hitteplannen te ondersteunen.

Verwachte resultaten

De voortgang en resultaten van de fysiologische en epidemiologische onderzoeken worden in het consortiumoverleg besproken en vertaald naar handelingsperspectief. Met een symposium halverwege het project en een symposium aan het eind van het project wordt kennis naar partijen buiten het consortium overgedragen. Daarnaast worden wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in open access tijdschriften om de kennis te delen.

Producten

Titel: Sex differences in thermophysiological responses of elderly to low-intensity exercise during uncompensable heat strain
Auteur: Hein A. M. Daanen · Iris Dijkstra · Emma Abbink · Iris J. de Jong · S. Tony Wolf · Coen C. W. G. Bongers · Laurens S. Hondema · Thijs M. H. Eijsvogels · Boris R. M. Kingma
Magazine: Eur J Appl Physiol
Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s00421-024-05457-8

Verslagen


Eindverslag

In het project 'Warm Aanbevolen' is door een consortium bestaande uit universiteiten, TNO, Rode Kruis, RIVM en GGD een inventarisatie gemaakt van de hitteproblematiek bij ouderen.

In dit onderzoek zijn 16 mannen en 15 vrouwen aan hitte blootgesteld om hun belastbaarheid te bepalen. Het bleek dat de lichaamstemperatuur sneller opliep dan nu wordt voorspeld op basis van modellen die in normen zijn vastgelegd. De normen dienen beter afgestemd te worden op de oudere populatie.

Daarnaast is een epidemiologische verkenning gemaakt op basis van sterftecijfers in combinatie met temperatuurgegevens. Deze methode geeft goed inzicht in de effecten van woonomgeving en persoonlijke factoren op hitte-gerelateerde sterfte en kan beleidsbeslissingen onderbouwen. Een vragenlijst uitgezet tijdens een hittegolf gaf inzicht in de wijze waarop ouderen met hitte omgaan. De opgedane kennis is vertaald in een handelingsperspectief voor ouderen en hun mantelzorgers.

Kenmerken

Projectnummer:
10240012010001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. H.A.M. Daanen
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam