Mobiele menu

Wat werkt voor gezinnen met zware opvoedproblemen en gezinnen met meervoudige en complexe problemen toegepast in de praktijk.

Projectomschrijving

Het onderzoek van het consortium Zware Opvoedproblemen en Multiprobleemgezinnen (ZOP&MPG) heeft kennis opgeleverd over werkzame elementen in de hulp aan ZOP&MPG. Het blijkt echter dat professionals het lastig vinden om deze kennis te vertalen naar hun eigen handelen. Hoe bouw je samen met het gezin een ondersteunend sociaal netwerk op of hoe betrek je het bestaande sociale netwerk bij de hulp aan het gezin? Hoe reflecteer je op de inhoud van hulp die is ingezet?

Het doel van het huidige project is dat professionals in de regio Friesland, Groningen en Drenthe de ontwikkelde producten en de kennis over effectieve elementen in de hulp aan ZOP&GMCP weten toe te passen in de dagelijkse praktijk, zodat de zorg beter aansluit op de wensen en behoeften van ouders en jongeren. Dit doen we samen met ouders, jongeren, relevante organisaties uit praktijk, HBO/WO opleidingen en beleidsmedewerkers. De ontwikkelde producten en resultaten van dit project worden vervolgens landelijk verspreid.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Achtergrond en doel: Het project heeft verschillende producten en kennis opgeleverd, die we graag (verder) willen verspreiden en implementeren: 1) de handleiding van de taxonomie die kan bijdragen aan reflectie op ingezette elementen tijdens de hulp; 2) animatiefilmpje met resultaten van het onderzoek; 3) waaier met werkzame elementen volgens jongeren en ouders; 4) twee praatplaten met een visueel overzicht van ideeën over het versterken van de inhoud van interventies en de randvoorwaarden hiervoor; 5) meerdere inzichten zoals het belang van het betrekken van het sociaal netwerk en het bieden van praktische hulp. Het doel van dit VIMP-project is dat na 12 maanden (het einde van dit VIMP-project) professionals in de regio Friesland, Groningen en Drenthe de disseminatieproducten en de kennis weten toe te passen in de dagelijkse praktijk zodat de zorg beter aansluit op de wensen en behoeften van ouders en jongeren. Dit doen we in samenwerking met ouders, jongeren, relevante organisaties uit praktijk, HBO/WO opleidingen en beleid. Plan van aanpak: Om professionals te helpen bij het (beter) toepassen van de disseminatie- en kennisproducten ondernemen we vijf activiteiten: 1. Concretiseren van de praatplaten en ondersteunen bij gebruik in de praktijk. Dit doen we door bestaande kennis, tools en initiatieven te verzamelen. Dit vullen we in ontwerpsessies met jongeren, ouders en professionals aan met ervaringskennis. Hierbij is specifieke aandacht voor vragen van professionals die aangeven dat zij het lastig vinden om deze kennis toe te passen in de praktijk. Vervolgens wordt een praktische vertaalslag gemaakt van de praatplaat: samen met jongeren, ouders en professionals beslissen we in welke vorm we de kennis uit de voorgaande stappen aanbieden aan professionals. 2. Organiseren van een workshop gericht op ondersteuning van professionals bij het toepassen van de geconcretiseerde praatplaat, door een expert/trainer, in samenwerking met een Experienced Expert (ExpEx). Resultaten van het onderzoek worden zoveel mogelijk gekoppeld aan casuïstiek ingebracht door de deelnemers. De kennis zal in een lerende setting en vanuit meerdere perspectieven worden overgebracht. Na de workshop brengen professionals d.m.v. huiswerkopdrachten het geleerde in de praktijk. In een vervolgworkshop worden ervaringen gedeeld en worden concrete adviezen voor verbeterd gebruik gegeven. 3. Het optimaliseren van intervisiebijeenkomsten/structurele reflectie. Samen met afgevaardigden van de kenniscentra en de hogescholen ontwikkelen en organiseren we, op basis van de handleiding van de taxonomie en de daarin genoemde gespreksleidraad, een workshop waarin professionals leren hoe je kan reflecteren op ingezette elementen en wat de meerwaarde daarvan is. 4. Onder de aandacht brengen van de disseminatieproducten en -kennis buiten Noord-Nederland. Hiertoe werken we samen met het NJi (o.a. Platform Vakmanschap) en het Platform Multiproblematiek. Doel is om de disseminatieproducten te integreren in het dossier GMCP op de website van NJi en het Platform Multiproblematiek. 5. Verspreiden van de resultaten van dit VIMP-project binnen en buiten Noord-Nederland. Hiertoe maken we gebruik van bestaande contacten met kenniscentra en 24 jeugdhulpinstellingen, netwerken van de projectpartners, zoals bijvoorbeeld de contacten van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, de bestaande structuren binnen deze werkplaats (bv. projecten Leren van Praktijkervaringen en Maatwerk voor Kwetsbare gezinnen) en de landelijke webinars die door deze Kenniswerkplaats worden georganiseerd. Ook maken we gebruik van het netwerk van C4Youth/VONK, van ruim 600 jeugdhulpprofessionals en jeugdhulporganisaties. Via het Jeugd Expertisenetwerk Noord-Nederland (JENN) kunnen we eveneens de resultaten van het VIMP-project verspreiden onder de daarbij aangesloten jeugdhulporganisaties- en professionals. Ten slotte verspreiden we de resultaten binnen de hogescholen in Noord-Nederland die betrokken zijn bij dit project (NHL Stenden, Hanzehogeschool, Windesheim). Evaluatie: De implementatie wordt kwalitatief geëvalueerd onder jongeren, ouders en relevante organisaties uit praktijk, opleidingen of beleid, gebaseerd op uitkomstmaten van Proctor et al (2011). Voorbeelden zijn: in hoeverre brengen professionals het geleerde in de praktijk? Wat zijn kosten en baten van de implementatie? Borging: De opbrengsten van dit project worden geïntegreerd in bestaande structuren binnen de jeugdsector in Noord-Nederland en gedeeld met de rest van Nederland. Door de kennisinfrastructuur en het breed regionaal netwerk van partners van de Kenniswerkplaatsen Jeugd in Friesland en Groningen en het JENN (Groningen, Friesland en Drenthe) te gebruiken, blijft de kennis beschikbaar en kan deze steeds opnieuw zijn weg vinden naar professionals, die werkzaam zijn op dit terrein. Door samenwerking met de Hanzehogeschool, NHL Stenden en Windesheim wordt de kennis ook in het curriculum van toekomstige professionals opgenomen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
07290202110006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. L. Visscher
Verantwoordelijke organisatie:
Rijksuniversiteit Groningen