Mobiele menu

We Are.In Charge

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

150 jongeren van de Entreeopleiding en de opleidingen Onderwijs en Kinderopvang van het ROC Ter AA in Helmond ondernemen maatschappelijke activiteiten bij o.a. zorginstellingen, sportverenigingen en wijkteams. Tijdens een kick-off event worden jongeren geïnspireerd door andere jongeren die zich al inzetten voor deze organisaties. Na dit event schrijven deelnemers zich in en geven ze hun voorkeuren aan voor het thema en de doelgroep. Jongeren mogen bestaande projecten kiezen of een eigen project opzetten. Ze organiseren bijvoorbeeld een scootmobiel safari voor ouderen of activiteiten voor jonge wijkbewoners. De deelnemers voeren de activiteiten gedurende 10 maanden uit. Ze krijgen begeleiding van een coach en ontvangen ondersteuning van docenten.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

We Are. In Charge levert deelnemers inzicht in hun eigen talenten en drijfveren én geeft een boost aan de persoonlijke ontwikkeling. Door het project waar de deelnemers zich ook inzetten, krijgen ze een concreter beeld van hun vaardigheden en toekomst. Deelnemers krijgen de ruimte om hun talenten in te zetten en gaan in de praktijk aan de slag. Jongeren werken tijdens het project gericht aan competenties en ontvangen hier badges voor. Deze badges komen op een digitaal competentiepaspoort te staan. Zo vergroten de deelnemers hun kansen op de arbeidsmarkt.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Bij de organisaties die meedoen ontstaan nieuwe ideeën door de samenwerking met jongeren en een beter inzicht in wat de behoeften zijn onder jongeren. Ook zorgt de samenwerking met jongeren voor een grotere bekendheid van deze organisaties onder jongeren. Doordat jongeren sociaal actief worden in hun eigen leefomgeving en anderen helpen, wordt de sociale veerkracht van de gemeenschap vergroot.

Onderzoeksvragen voor het project MDT

  • Welke activiteiten/projecten sluiten het meest aan bij de behoefte van de verschillende doelgroepen en hoe worden deze gewaardeerd?
  • Hoe wordt de begeleidingsstructuur gewaardeerd?
  • Hoe wordt de integratie van een deel van de MTD in het onderwijs door jongeren en docenten gewaardeerd?

Doelgroep

Jongeren van de Entreeopleiding en de opleidingen Onderwijs en Kinderopvang van het ROC Ter AA in Helmond

Regio

Noord-Brabant

Meer informatie

Producten

Titel: website we are in charge
Auteur: WAIC
Link: https://www.weareincharge.nl/
Titel: Trailer We are in charge
Auteur: WAIC
Titel: Sociale veerkracht onderzoek
Auteur: WAIC
Titel: Privacy overeenkomst jongeren (beeldmateriaal, persoonsgegevens, data)
Auteur: WAIC
Titel: Waarderingstool in de vorm van een digitaal competentiepaspoort voor jongeren
Auteur: WAIC
Titel: registratietool voor social impact coaches
Auteur: WAIC
Titel: Digitale menukaart en inschrijvingstool voor projecten en activiteiten binnen WAIC
Auteur: WAIC
Link: https://beamitup.typeform.com/to/xcMCMm
Titel: Core training
Auteur: WAIC
Titel: Coaching training
Auteur: WAIC
Titel: Training social impact coaches
Auteur: WAIC
Titel: Social Impact training
Auteur: WAIC

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Doel in het project is om in totaal 150 jongeren van de Entreeopleiding en de opleidingen Onderwijs en Kinderopvang van het ROC Ter AA in Helmond te stimuleren om maatschappelijke activiteiten uit te voeren. Onder deze doelgroep bevinden zich onder andere statushouders, jongeren zonder startkwalificatie, jongeren die om een andere reden in een kwetsbare positie verkeren en de brede doelgroep jongeren. Uitgangspunt voor dit project is de ervaring dat veel jongeren naast school, hobby’s en werk weinig tijd hebben om structureel maatschappelijk actief te zijn. Om een brede en diverse groep jongeren deel te laten nemen is het van belang om de deze drempel weg te nemen. Door de samenwerking met ROC Ter AA en de integratie van de activiteiten in het bestaande curriculum wordt deze drempel weggenomen. Het uiteindelijke doel is om een duurzame gedragsverandering bij jongeren teweeg te brengen die de sociale cohesie, inclusie en participatie in de samenleving bevordert en daarnaast een context creëert waarin jongeren de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Om optimaal aan te sluiten bij de behoeften en belevingswereld van jongeren, worden zij in alle fasen van het project intensief betrokken. In de eerste zes maanden gaan de projectgroep en verschillende jongerenwerkgroepen aan de slag om de verschillende projectonderdelen ( o.a. begeleiding, activiteiten, badgessysteem) in te richten. Daarnaast werken ze toe naar een kick-off event die tijdens de start van het nieuwe schooljaar jongeren zal enthousiasmeren om deel te nemen aan het programma We Are. In Charge. Tijdens het kick-off event worden jongeren geïnspireerd door andere jongeren die iets bijzonders doen in de samenleving. Daarnaast worden ze aangezet om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken in hun eigen leefomgeving. Na deze kick-off krijgen kunnen jongeren zich inschrijven en hun voorkeur aangeven voor o.a. thema, doelgroep en groepssamenstelling. Vervolgens worden jongeren tijdens een workshop uitgedaagd om hun eigen drijfveren en talenten te ontdekken en te formuleren welke doelen ze zouden willen bereiken. Daarnaast wordt een 0-meting gedaan om inzicht te krijgen in de veerkracht van de jongeren. Na deze sessie kunnen jongeren bestaande activiteiten of projecten kiezen of samen met anderen een eigen kunnen project opzetten. Afhankelijk van de gemaakte keuze nemen jongeren deel aan een of meerdere trainingen en wordt er een match gemaakt tussen jongeren en een coach en een eventuele organisatie. Jongeren krijgen tien maanden de mogelijkheid om maatschappelijke activiteiten uit te voeren. Tijdens deze periode krijgen ze begeleiding van een coach, van elkaar en daarnaast ontvangen deelnemers ook ondersteuning van docenten. Ook worden jongeren met verschillende culturen en achtergronden aan elkaar gekoppeld tijdens de intervisiesessies. Voor alle jongeren geldt dat ze een coaching training krijgen waardoor ze in staat zijn om andere jongeren op een constructieve wijze te coachen tijdens het uitvoeren van activiteiten en tijdens de gezamenlijke intervisie bijeenkomsten. Ter afsluiting wordt er een bijzonder event georganiseerd voor de betrokken partijen en worden de resultaten en doelstellingen geëvalueerd. Meerwaarde voor jongeren, de samenleving en voor deelnemende organisaties Deelname aan het We Are. In Charge programma levert de jongeren meer inzicht op over de eigen talenten en drijfveren en geeft een boost aan de persoonlijke ontwikkeling en veerkracht. Ze krijgen een concreter beeld van hun toekomst, krijgen de ruimte om hun talenten in te zetten voor iets wat zij belangrijk vinden en kunnen leren in de praktijk in plaats van in een klaslokaal. Doordat jongeren gericht aan bepaalde competenties werken en hier badges voor ontvangen vergroten ze hun kansen op de arbeidsmarkt. Deze badges komen op een digitaal competentiepaspoort te staan en kunnen worden gekoppeld aan social media. Voor organisaties waar activiteiten worden uitgevoerd levert het extra capaciteit op om hun doelstellingen te bereiken. Daarnaast ontstaan nieuwe ideeën door de samenwerking met jongeren en een beter inzicht in wat de behoeften zijn onder jongeren. Ook zorgt de samenwerking met jongeren voor een grotere bekendheid van deze organisaties onder jongeren en de versterking van netwerken in het verenigingsleven, wijken en tussen de deelnemende organisaties. Het project levert voor de samenleving op dat jongeren in een kwetsbare situatie in contact komen met jongeren en groepen waar ze anders niet snel mee contact zouden komen. Zo wordt hun toegang tot hulpbronnen die eerst niet of beperkt aanwezig waren versterkt. Doordat jongeren sociaal actief worden in eigen hun eigen leefomgeving en anderen helpen wordt de sociale veerkracht van de gemeenschap vergroot en ontstaan er nieuwe relaties en worden bestaande relaties versterkt. Dit vergroot de sociale cohesie, inclusie en participatie.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743002008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Ramaekers
Verantwoordelijke organisatie:
LEVgroep