Mobiele menu

Weer zelf je kind opvoeden: Kenmerken van gezinnen met LVB die een succesvol OnderToezichtStellings-traject lopen

Projectomschrijving

Kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of kinderen van ouders met LVB hebben door multi-problematiek een verhoogd risico op een bedreigde ontwikkeling, waardoor er een grotere kans is dat zij onder toezicht gesteld (OTS) worden. De landelijke organisatie William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering is een gecertificeerde instelling die toeziet op de veiligheid van ruim 4500 jeugdigen.
In bijna de helft van de gezinnen is de looptijd van de OTS langer dan 2 jaar. Toch zijn er ook gezinnen met LVB waar de looptijd van de OTS korter is dan 2 jaar. Als we weten hoe deze succesvolle OTS trajecten gekenmerkt worden, kunnen we eerder in het OTS traject de juiste hulp inzetten. Daarmee vergroten we de kans dat ouders met LVB hun kind weer zelfstandig kunnen opvoeden.
Het doel van dit onderzoek is, om met behulp van bestaande, reeds geregistreerde data, meer inzicht krijgen in 1) de voorspellende factoren voor succesvolle en minder succesvolle OTS trajecten, en 2) het effect van de OTS op de veiligheid van het kind.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Titel: Weer zelf je kind opvoeden: Kenmerken van gezinnen met LVB die een succesvol OnderToezichtStellings-traject lopen Kinderen met LVB en kinderen van ouders met LVB hebben door multi-problematiek een verhoogd risico op een bedreigde ontwikkeling waardoor er een grotere kans is dat zij onder toezicht gesteld worden. De landelijke organisatie William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (WSS JB&JR) is een gecertificeerde instelling die toeziet op de veiligheid van ruim 4500 jeugdigen in het gedwongen kader. Jeugdigen van WSS JB&JR hebben zelf een LVB en/of ouders met LVB. De OTS is ingrijpend voor zowel kinderen als ouders. Er komt tijdelijk een jeugdzorgwerker in het gezin die op de veiligheid van het kind moet toezien en het gezag van de ouders wordt gedeeltelijk ingeperkt. In bijna de helft van de gezinnen met LVB is de looptijd van de OTS langer dan twee jaar. Toch zijn er ook gezinnen met LVB waar de looptijd van de OTS korter is dan twee of zelfs een jaar, waar de ouders, al dan niet met vrijwillige hulp en ondersteuning, de opvoeding van hun kind weer zelfstandig kunnen uitvoeren. Als we weten hoe deze succesvolle OTS trajecten gekenmerkt worden en wat het effect is van de OTS voor wie, kunnen we eerder in het OTS traject de juiste hulp inzetten. Daarmee vergroten we de kans dat ouders met LVB hun kind weer zelfstandig kunnen opvoeden. Zowel de cliënten als de organisatie willen graag antwoord op deze vragen. Onderzoeksvragen 1) Welke kind- en ouderkenmerken (waaronder gedragsproblemen en beperking) hangen samen met een succesvol en minder succesvol OTS traject? 2) Wat is het effect van de OTS op de veiligheid van de jeugdigen en op doelrealisatie 3) Welke kind- en ouder kenmerken hangen hiermee samen? Doelstelling Het doel van dit onderzoek is: meer inzicht krijgen in 1) de voorspellende factoren voor succesvolle en minder succesvolle OTS trajecten, en 2) het effect van de OTS op de veiligheid van het kind. Toegevoegde waarde aan bestaande kennis Er is nog weinig bekend over het effect van een OTS. Het lijkt erop dat in veel gevallen de situatie na een OTS niet verbetert. We weten echter nog niet hoe een OTS traject verloopt bij LVB gezinnen, wat het effect van een OTS is op de veiligheid en hoe succesvolle trajecten en effecten van een OTS samenhangen met ouder- en kind kenmerken. Potentiële meerwaarde voor: Met de resultaten uit het voorgestelde project krijgen zorgprofessionals meer informatie over wat werkt voor wie zodat zij eerder de juiste hulp kunnen inzetten. De cliënten worden daarmee beter geholpen en de kans wordt groter dat zij hun kind weer zelfstandig kunnen opvoeden en daarmee zelfstandiger participeren in de maatschappij. Onze organisatie kan de interne opleidingen aanscherpen en beslissingen nemen over kwaliteitsverbetering. Andere organisaties kunnen leren van onze aanpak hoe we mbv informatie uit dossiers, opgemaakt door jeugdzorgwerkers uit de eigen organisatie, het effect van ondertoezichtstelling kunnen meten. Plan van aanpak De onderzoeksvragen worden beantwoord met een retrospectief longitudinaal onderzoek met 2 meetmomenten: T0 bij aanvang van OTS en Ta bij afsluiting van OTS. De populatie van dit voorgestelde onderzoek bestaat uit ongeveer 150 jeugdigen met een OTS- maatregel; het betreft een random steekproef uit alle OTS-zaken van WSS JB&JR die afgesloten zijn tussen 2015 en 2019. De steekproef bevat zowel jongens als meisjes en zal variëren in leeftijd. De dataset bevat zowel geregistreerde, gestructureerde data verzameld uit de registratiesystemen als ongestructureerde data uit de dossiers van WSS JB&JR. Tijdens T0 worden de volgende kenmerken bij jeugdige en ouders gemeten: (verstandelijke) beperking, gedragsproblematiek en psychiatrische stoornis, traumatische gebeurtenissen (ACEs), veiligheid jeugdige. Tijdens Ta worden de volgende gegevens over het OTS traject gemeten: duur, traject na afloop, doelrealisatie, verandering in veiligheid. In de periode na Ta wordt nog recidive gemeten. Vragen worden beantwoord met correlatie-analyses,(logistische) regressie analyses en repeated measures. Communicatie en implementatie Resultaten worden verspreid naar de praktijk via infographic/factsheet op de website Partners voor Jeugd en Kennisplein Gehandicaptenzorg, het NEJA en een Nederlandstalig artikel in een vaktijdschrift. Intern worden de resultaten besproken in het analyseteam WSS JB&JR, bestaande uit eindgebruikers, en met het cliëntbureau om van hen input te krijgen over de vertaling naar concrete acties. Resultaten worden verspreid onder samenwerkingspartners van UvA, RU en UU, opleidingen Pedagogische Wetenschappen en Psychologie, en interne collega’s tbv interne opleidingen. De resultaten zullen beschreven worden in een Engelstalig artikel voor een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. Tevens zullen de resultaten verspreid worden via onze nieuwsbrief aan beleidsmakers en samenwerkingspartners in de keten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
845006101
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. T. Sterenborg
Verantwoordelijke organisatie:
Expertisecentrum partners voor jeugd