Werkatelier Maak Ouderen Meester

Projectomschrijving

Ouderen stellen hulpvragen pas als het echt moet. De gevolgen zijn verstrekkend in veel gevallen. Zij voelen zich al eenzaam of hebben een forse inzet van zorg of zelfs aanpassing van de woning nodig. Dat kan anders door samenwerking in het netwerk van burgers, vrijwilligers en professionals te verbeteren.

De randvoorwaarden zijn al aanwezig in de vorm van een Coöperatie. Leden zijn de gemeente, professionele hulpverleners, vrijwilligersorganisaties en ouderenorganisaties.
‘Werkatelier Maak de Oudere Meester’ in Woudenberg start om leden dezelfde taal te leren spreken. De leden van de Coöperatie oefenen hoe ouderen eigenaar blijven van hun hulpvraag. Het uitvoerende bureau van de Coöperatie biedt hierbij hulp.

De initiatiefnemers willen een beter onderling begrip ontwikkelen in werkbijeenkomsten. Dit gebeurt met behulp van een methode. Hiermee oefenen zij hun kennis in echte casussen. Vervolgens bespreken zij hun ervaringen met elkaar. Daaruit selecteren zij thema’s, die zij in een vervolg willen uitwerken.

Producten
Titel: ICF Vragenlijst
Auteur: Stichting Maak de Burger Meester
Titel: Presentatie 1e bijeenkomst 17092020
Auteur: Herman van Bussel
Titel: Presentatie 3e workshop 10122020
Auteur: Herman van Bussel
Titel: Presentatie 2e bijeenkomst 29102020
Auteur: Herman van Bussel
Titel: Nieuwsbrief Coöperatie De Kleine Schans, oktober 2020
Auteur: Coöperatie De Kleine Schans
Titel: Nieuwsbrief Coöperatie De Kleine Schans juli 2020
Auteur: Coöperatie De Kleine Schans, Woudenberg
Titel: Nieuwsbrief Coöperatie De Kleine Schans maart 2020
Auteur: De Kleine Schans, Woudenberg
Verslagen

Eindverslag

Werkatelier Maak de Oudere Meester heeft als doelstelling ontwikkelingen teweegbrengen en transformatiedoelen bereiken:
• Preventie en uitgaan van de eigen mogelijkheden van inwoners en hun sociale netwerk.
• Demedicaliseren.
• Het omgevingsklimaat versterken.
De deelnemers in het Werkatelier hebben een visie ontwikkeld. Door learning by doing weten de deelnemers dat de methode van Maak de Burger Meester helpt om de visie in praktijk te brengen. Het aangereikte gesprekswiel, met ondersteunende vragenlijst en classificatie-instrument, werkt goed. Het zorgt dat de oudere klaar èn gereed is om zelf te handelen, het eigen netwerk te gebruiken en kan bepalen welke hulp hij/zij nodig heeft. Daarmee voert de oudere zelf regie. Er is sprake van beperkte dossiervorming, rond de keuzes welke geformuleerd zijn met behulp van het gesprekswiel. Het vertrouwen moet dus naar de inwoner, zodat hij/zij de regie houdt over zijn/haar probleem en de gekozen weg naar de oplossing ervan.
De deelnemers willen, ondanks de systemen en andere belemmeringen, hun samenwerking zo ontwikkelen, dat zij effectief zijn in het verlenen van zorg en hulp, waarbij de oudere regie voert. Als dit lukt, verwachten de deelnemers dat de kosten van zorg en ondersteuning verminderen. Ook valt te verwachten dat de aandacht voor preventie leidt tot programma’s zoals stoppen met roken, meer bewegen en dementievriendelijke keuzes in het beleid.
Omdat de gewenste uitbreiding met vrijwilligers (-organisaties) en inwonersvertegenwoordigers (bijvoorbeeld Inwonersraad van de coöperatie, Adviesraad Sociaal Domein, cliëntenorganisaties, burgerinitiatieven) feitelijk nog niet gelukt is in fase I, is dit wel noodzakelijk voor een vervolgtraject.

Samenvatting van de aanvraag
Bedoeling is twee ideeën uit te werken met het doel dat er samenhangende ouderenzorg ontwikkeld worden waardoor ouderen langer zelfredzaam kunnen blijven. We doen onderzoek naar het netwerk, maken een omgevingsanalyse en breiden ons netwerk waar nodig uit. we trainen het netwerk in acties gericht op reablement en resultaten die tot het beleven van positieve gezondheid leiden. Deelnemers brengen nieuwe ideeën en casussen in en die worden door de deelnemers uitgewerkt volgens het reablement principe. In een afsluitende bijeenkomst willen we tot een intentieverklaring komen voor een vervolgtraject.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005048
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H. van Bussel
Verantwoordelijke organisatie:
coöperatie De Kleine Schans U.A.