Mobiele menu

Werken aan bestendige domeinoverstijgende hulp en ondersteuning in de wijk voor jongeren rond 18 jaar

Projectomschrijving

Jongeren die hulp en ondersteuning krijgen vanuit de Jeugdwet kunnen verschillende problemen ervaren als zij volwassen worden. Zij krijgen dan te maken met regels en instanties die gericht zijn op volwassenen en er wordt van hen verwacht dat ze veel meer zelf kunnen regelen.

In de gemeente Oosterhout werken verschillende professionals samen om deze jongeren passende hulp en ondersteuning te bieden. Die samenwerking noemen we ‘wijkgericht’, omdat die zoveel mogelijk aansluit op de persoonlijke leefsituatie van de jongere. De ervaringen van jongeren en ouders vormen de basis van dit actieonderzoek.

Samen met professionals, beleidsmakers van de gemeente en de partners in het veld onderzoeken zij bestaande casussen om te ontdekken hoe de wijkgerichte samenwerking beter kan. Zij kijken daarbij naar de kennis, vaardigheden en houding van professionals en de regels en systemen binnen de gemeente.

De resultaten van het onderzoek worden onder meer verwerkt in opleidingen voor professionals.

Producten

Titel: Op naar een soepele overgang naar 18 jaar voor jongeren die jeugdhulp ontvangen. Leren van ervaringen van jongeren uit de gemeente Oosterhout.
Auteur: Yvette Ilmer, Caroline Kruyt
Link: https://www.ggdwb.nl/app/uploads/sites/3/2023/12/Rapportage-Op-naar-een-soepele-overgang-naar-18-jaar-voor-jongeren-die-jeugdhulp-ontvangen_2023.pdf

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Jongeren die hulp en ondersteuning krijgen vanuit de Jeugdwet ervaren verschillende knelpunten in de overgang naar volwassenheid. Ze krijgen te maken met regelingen en instanties die gericht zijn op volwassenen en een zekere mate van zelfredzaamheid veronderstellen. In de gemeente Oosterhout werken professionals uit verschillende domeinen (het Sociaal Wijkteam Oosterhout, huisartsenzorg, jeugdgezondheidszorg, specialistische jeugdhulp, onderwijs, wonen, werk en inkomen, en veiligheid) samen om deze jongeren passende hulp en ondersteuning te bieden. Dit projectvoorstel draagt met actieonderzoek bij aan de doorontwikkeling en institutionalisering van de domeinoverstijgende samenwerking in de wijk voor jongeren met jeugdhulp rond 18 jaar, met als doel dat zij een soepele overgang naar volwassenheid ervaren, met behoud van hulp en ondersteuning waar hun persoonlijke situatie om vraagt. De doorontwikkeling van de wijkaanpak omvat onder meer het streven naar meer ‘outreachend’ werken en naar meer ‘vloeiende’ hulpverlening, waarin de hulp en ondersteuning van verschillende professionals door jongeren en ouders meer als één geheel ervaren wordt.

Met het onderzoek worden factoren geïdentificeerd die de wijkaanpak versterken. Daarbij gaat het enerzijds om competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) van de samenwerkende professionals, bijvoorbeeld als het gaat om vaardigheden tot samenwerken, een gezamenlijke oordeelsvorming, en het signaleren van problematiek met aandacht voor verschillende leefdomeinen en het hele systeem rondom een jongere. Anderzijds richt het onderzoek zich op factoren ten aanzien van de gemeentelijke organisatie die de wijkgerichte aanpak faciliteert, zoals beleidskaders, de inkoop van zorg en randvoorwaardelijke infrastructuur.

Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de uitgangspunten van diagnostische monitoring. Hierbij worden casussen beoordeeld door jongeren, ouders, de betrokken professionals, en beleidsadviseurs van de gemeente. Lessen geleerd van specifieke casussen kunnen worden vertaald naar meer structurele oplossingen. In individuele casussen komen zowel het perspectief van jongeren en hun ouders, professionals, als dat van de gemeentelijke organisatie samen. Om die reden vormt deze methode een krachtig middel om gezamenlijk te leren hoe de wijkgerichte aanpak beter kan.

Ervaringen van jongeren en ouders met hulp en ondersteuning vormen een fundamentele basis van dit project. Hun verhalen stellen professionals en beleidsmakers in staat om te reflecteren op de praktijk zoals die daadwerkelijk door betrokkenen beleefd wordt. Via professionals uit het wijkteam worden 24 jongeren van 16 tot 20 jaar uit Oosterhout geworven, die jeugdhulp ontvangen, en die samen met professionals aangeven dat continuering van hulp en ondersteuning na 18 jaar nodig is. Met de keuze voor deze leeftijdsgroep doen we ervaring op met zowel jongeren die tijdens de projectperiode de overgang naar 18 jaar doormaken, als jongeren die bij de inclusie reeds 18 jaar of ouder zijn maar nog wijkgerichte hulp en ondersteuning nodig hebben. Met de jongeren en hun ouders bespreken we op welke manier zij willen deelnemen aan het project. Naast de jongeren en ouders uit de gemeente Oosterhout die betrokken zijn in de casuïstiek, worden voor advies over de uitvoering en implementatie van het project ook ouders en jongeren geraadpleegd uit het netwerk van het LOC.

We houden individuele interviews met de jongeren en hun ouders. Met behulp van dossieronderzoek brengen we de achtergrondkenmerken van de doelgroep en de feitelijk doorlopen cliëntroute in kaart. De professionals in het wijkteam houden casusgesprekken waar de 24 dossiers van de jongeren worden behandeld. Daarnaast vinden er zes casusoverstijgende reviewbijeenkomsten plaats met jongeren en ouders, professionals, en beleidsmakers die gericht zijn op leren van lessen uit de behandeling van afzonderlijke gevallen in de casusgesprekken. Er worden vier klankbordgroepbijeenkomsten georganiseerd om de projectgroep te adviseren over onder meer cliëntparticipatie, de aanpak van het onderzoek, en de implementatie en verspreiding van de onderzoeksresultaten.

De dataset wordt gevormd door de output van interviews met jongeren en ouders, het dossieronderzoek, de casusgesprekken, de reviewbijeenkomsten, en de klankbordgroepbijeenkomsten. De data wordt gecodeerd naar factoren die betrekking hebben op de competenties van professionals, en factoren die betrekking hebben op de gemeentelijke organisatie. De rapportage beschrijft hoe deze factoren in samenhang met elkaar hebben bijgedragen aan de doorontwikkeling en de institutionalisering van de wijkaanpak in Oosterhout. Daarnaast bevat de rapportage een verantwoording van het actieonderzoek op basis van een logboek van de onderzoekers. In samenwerking met een hogeschool en een zorggroep wordt kennis uit het project overgedragen naar professionals.

Kenmerken

Projectnummer:
744220106
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. C.E Kruyt MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Oosterhout