Werken aan zorg, ondersteuning en welzijn voor ouderen in Naarden

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het netwerk richt zich op het creëren van meer cohesie in de wijk, tussen alle bewoners in Naarden waaronder ouderen. Doel van het netwerk is om een hechtere samenwerking te krijgen tussen zorg en welzijn én om de ondersteuning aan ouderen beter op elkaar af te stemmen en vorm te geven, waarbij behoeften van ouderen in beeld zijn. Ouderen denken actief mee met het netwerk. Met als hoger doel dat ouderen langer op een prettige manier thuis kunnen blijven wonen. Onze doelgroep is thuiswonende ouderen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Versa Welzijn, Prima Porta Huisartsen, Amaris Zorggroep, Zorg voor Gouden Jaren, ouderen en de gemeente.

Doel en aanpak project

We werken aan twee onderwerpen:

  1. Ouder worden, wat brengt het ook aan moois? Welke rol nemen ouderen zelf in?
    We gaan aan de slag met het onderwerp ouder worden. Hoe is het beeld in de samenleving? Soms lijkt het wat negatief te zijn; wij willen juist graag de waarde van ouder worden terugbrengen. Te denken valt aan waarden als rust, intiemer contact, beschouwing, nadenken over zingeving. We willen een beeld neerzetten, waarbij de ouderen de boodschapper zijn. We gaan nadenken hoe we dat vorm gaan geven, wellicht via narratieve middelen.
  2. Een persoon die een rol kan spelen in zorg en welzijn voor ouderen.
    We starten met overzicht krijgen van wat en wie er is op het gebied van zorg en welzijn voor ouderen. Daarna onderzoeken we wie of welke personen wellicht een grotere rol kan spelen als een soort ‘casemanager’ ouderenzorg.
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Werken aan zorg, ondersteuning en welzijn voor ouderen in Naarden In fase 1 willen zorg- en welzijnsprofessionals uit Naarden in de wijken rondom de gebouwen van de H.O.E.D. ‘Prima Porta huisartsen’, de Vesting-apotheek en Amaris Zorg locatie ‘de Veste’, Versa Welzijn en vrijwilligersorganisaties een netwerk vormen, om een hechtere samenwerking te krijgen én om zorg, welzijn en ondersteuning aan ouderen beter op elkaar af te stemmen en vorm te geven, waarbij behoeften van ouderen in beeld zijn. Ouderen denken mee in het netwerk. We willen tot een aanbod komen gebaseerd op de behoefte van thuiswonende ouderen in Naarden. Doel is dat ouderen in de wijk in staat worden gesteld om met behulp van de juiste zorg, welzijn en ondersteuning, zo lang mogelijk en op een prettige manier thuis te kunnen blijven wonen. We willen praten mét ouderen in plaats van over ouderen. We willen een netwerk vormen met zorg, ondersteuning én welzijn, met daarin juíst ook ouderen (patiënten, cliënten, inwoners) uit Naarden. Een aantal probleem zijn bekend. Zo geeft welzijn aan dat er meer diversiteit moet zijn in het aanbod, bijvoorbeeld ook op wellicht een wat specifieker gebied (en wellicht kleinere doelgroep) met een boekenclubje of filosofie- of zingeving praatgroep. Er is onvoldoende dagbesteding op maat. Overall is er te weinig gelegenheid voor ontmoeten voor de ouderen, zeker in deze tijd waarin we te maken hebben met het coronavirus. De senioren coach en ouderen geven aan behoeften te hebben aan activiteiten ten aanzien van eenzaamheid, verlies en betekenisvol leven. Hoe houdt de oudere zelf de regie, blijf hij/zij zelfredzaam, en ervaart hij/zij zo lang mogelijk plezier en betekenis in het leven tot het einde? Het bespreekbaar maken van deze thema’s wordt als zeer lastig ervaren, door zowel de (oudere) oudere als door sommige professionals. De huisartsen geven aan het zeer druk te hebben. De Corona pandemie geeft veel werk, onrust en de dagen zijn vol met werk. Ten aanzien van de ouderen zouden ze graag toe willen werken naar het komen tot een casemanager voor ouderen. Daarnaast zien ze het belang in van een hechter netwerk. De wijkverpleegkundigen hebben behoefte aan meer gestructureerd werken met bijvoorbeeld de huisartsen. Daarnaast noemt men dat er op dit moment veel ouderen die tussen wal en schip vallen. Ze zijn te ‘slecht’ om thuis te wonen, maar ‘te goed’ voor een verpleeghuis. We doen een Quick scan via een aantal dialoogsessies met een kernteam met daarin de diverse zorg- en welzijnsverleners met uiteraard ook ouderen. Hierdoor komen we tot een up-to date SWOT-analyse en Omgevingsanalyse over de huidige stand van zaken en krijgen we inzicht in wat er nodig is op het gebied van thuiswonende ouderen in Naarden. De gemeente Naarden betrekken we hier ook bij. Uitkomsten zullen gedeeld worden met een nog te kiezen 2e schil van zorg- en hulpverleners in de wijk, vrijwilligers en ouderen. De input wordt verwerkt, zo starten we met cyclisch werken. Wij hebben veel zin in om te starten in Naarden!
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005082
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.E. van Maar MBA
Verantwoordelijke organisatie:
Versa Welzijn