Werkplaats 'De handen ineen'

Projectomschrijving
Professionals in de thuiszorg krijgen handvatten voor ondersteuning en stimulering van de zelf- en samenredzaamheid van cliënten.
Doelgroep
Professionals in de thuiszorg
Doel
Naast een inhoudelijke doelstelling op het gebied van
zelf- en samenredzaamheid(a), heeft deze werkplaats een procesdoelstelling, namelijk het
komen tot een vernieuwde werkwijze voor werkplaatsen op onze Kennispleinen(b).
Opbrengst
Een praktisch toepasbaar kennisproduct voor thuiszorgmedewerkers dat verbinding maakt tussen zelf- en samenredzaamheid en het gebruik van bestaande instrumenten hiervoor stimuleert.
Werkwijze
Vilans en V&VN ontwikkelen dit kennisproduct samen met thuiszorgprofessionals en opleiders in het onderwijs.
Praktijkervaringen en reeds beschikbare tools en instrumenten vormen de basis. Deze worden zo vertaald en doorontwikkeld dat ze breed bruikbaar zijn en het gebruik van beschikbare instrumenten stimuleren. Experts bepalen samen met professionals, opleiders en cliënten/mantelzorgers hoe het kennisproduct eruit moet zien. Hiervoor maakt de werkplaats gebruik van creatieve methodieken en werkvormen. Deelnemers van de werkplaats testen (onderdelen van) het ontwikkelde kennisproduct, o.b.v. de ervaringen wordt het product aangepast.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Er zijn diverse tools ontwikkeld die thuiszorgmedewerkers ondersteunen bij het versterken van de zelfredzaamheid van cliënten. Een groot deel hiervan is te vinden op het Zorg voor Beter Kennisplein, maar ook het CBO heeft veel mooie informatie hierover. Er zijn ook diverse tools om de bijdrage van mantelzorgers en het netwerk te vergroten, ook wel samenredzaamheid genoemd. Denk aan het instrument Samenredzaamheid wat in een eerder werkplaats van Zorg voor Beter ontwikkeld is. Hoewel zelfredzaamheid en samenredzaamheid in elkaars verlengde liggen en eigenlijk niet zonder elkaar gezien kunnen worden, wordt in de tools vaak maar een van de twee aspecten belicht. Daarnaast zijn de tools soms zeer uitgebreid en daardoor niet eenvoudig om tegelijkertijd op te pakken. Bij onze contacten met thuiszorgmedewerkers binnen verschillende projecten merken we dat deze tools hierdoor onvoldoende worden benut door thuiszorgmedewerkers. En als ze wel worden benut ligt de focus vaak op een van de twee ‘redzaamheidsaspecten’. In dit laatste geval ervaren thuiszorgmedewerkers het vaak als iets totaal nieuws als ook het andere aspect naar voren wordt gebracht. De samenhang van versterken van de eigen redzaamheid van de cliënt met de betrokkenheid van het netwerk hierbij wordt onvoldoende gezien. Deze werkplaats richt zich primair op de transformerende professional in de thuiszorg. De huidige ontwikkelingen vragen een andere manier van denken van thuiszorgmedewerkers. Dit hangt nauw samen met het ondersteunen en stimuleren van zelf- en samenredzaamheid. Deze werkplaats levert een praktisch kennisproduct op voor thuiszorgmedewerkers dat de verbinding maakt tussen zelf- en samenredzaamheid en het gebruik van bestaande instrumenten hierover stimuleert. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat cliënten zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat zij wensen, ondanks hun beperkingen en daar mede met hun naaste omgeving invulling aan kunnen (blijven) geven. Bij de ontwikkeling van het kennisproduct gaan we uit van beproefde ervaringen uit de praktijk van zorg en onderwijs en reeds beschikbare tools en instrumenten. Deze worden zo vertaald en doorontwikkeld dat ze breed bruikbaar zijn en het gebruik van beschikbare instrumenten stimuleren. Samen met professionals, opleiders en cliënten/mantelzorgers bepalen we hoe dit product er uit moet zien, uitgaande van hun vraag en behoeften. Hiervoor maken we gebruik van een creatieve werkvorm die voortkomt uit de wereld van productdesign.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
63300095104
Looptijd:
2015
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. C.A.M. Scholten
Verantwoordelijke organisatie:
Vilans