Mobiele menu

Werkplaats JR 2.0 Op weg naar succes en herstel

Projectomschrijving

Jongeren die een delict hebben gepleegd en bij de jeugdreclassering terechtkomen vormen een kwetsbare groep. Vaak is sprake van een combinatie van gezins- en persoonlijke problematiek. In de praktijk ziet men dat ook de ernst van de delicten en daarmee de schade voor slachtoffers en maatschappij toeneemt. De vernieuwde expertise van de Jeugdreclassering is in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland nog onvoldoende geborgd en gedeeld met de partners uit het veiligheids- en het sociaal domein. Hierdoor krijgen jongeren niet de hulp die zij nodig hebben.

Doel

Het primaire doel van dit project was om in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland de aanpak Jeugdreclassering 2.0 (JR 2.0) te implementeren en borgen door een effectieve domeinoverstijgende samenwerking met de straf-, jeugdhulp- en de zorgketen in te richten. Het uiteindelijke doel was om de begeleiding voor jeugdreclassering in samenwerking met het gemeentelijk domein effectiever en betekenisvoller te maken, zodat deze jongeren meer kansen krijgen op een succesvolle toekomst.

Werkwijze

Beoogd was om voor een periode van een half jaar de werkplaats JR 2.0 te draaien: ‘Op weg naar succes en herstel’, bestaande uit 9 bijeenkomsten waar professionals met wetenschappers, jongeren, hun ouders en netwerk en slachtoffers samenwerken aan een betere jeugdreclassering. Aan het einde van het project zouden professionals bekend zijn met de werkwijze JR 2.0, zou er een hersteltool beschikbaar zijn voor professionals, en zouden best practices gedeeld worden door middel van een eindsymposium en een website.

Resultaten

Herstelgericht werken is van grote toegevoegde waarde in het werken met jongeren die een delict gepleegd hebben. Om herstelgericht werken in straf-, zorg-, en gemeentelijk domein te borgen is het noodzakelijk dat professionals weten waarom het belangrijk is, wat de werkwijze inhoudt en dat zij praktische handvatten aangereikt krijgen voor de uitvoering. Binnen de werkplaats herstelgerichte jeugdreclassering, is samengewerkt met bevlogen professionals uit verschillende domeinen aan deze doelen. Dit werd gevoed met kennis vanuit wetenschappers en jongeren zelf. Dit verhoogde het kennisniveau over herstelgericht werken van de deelnemers. De werkplaats zorgde voor meer begrip en een betere samenwerking tussen de organisaties. Ook leverde het een prachtige website op, met een praktische tool voor professionals om herstelgericht te werken, mooie succesfilmpjes van jongeren en een uitgebreid kennisplein. Het project is beëindigd met een inspirerend symposium, dat ook terug te zien is op deze website (zie link hieronder).

Op de website herstel.jropwegnaarsucces.nl vind je allerlei informatie, praktische tips en handvatten om, samen met een jongere die (een) delict(en) heeft gepleegd, te werken aan herstel op verschillende vlakken. Een kennisplein, gesprekstool en factsheet zijn maar enkele voorbeelden van wat de website te bieden heeft.

Afbeelding

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Herstelgericht werken is van grote toegevoegde waarde in het werken met jongeren die een delict gepleegd hebben. Om herstelgericht werken in straf-, zorg-, en gemeentelijk domein te borgen is het noodzakelijk dat professionals weten waarom het belangrijk is, wat de werkwijze inhoudt en dat zij praktische handvatten aangereikt krijgen voor de uitvoering.

Kennis uit wetenschap, praktijk en leefwereld
Binnen de werkplaats herstelgerichte jeugdreclassering, werkten we samen met bevlogen professionals uit verschillende domeinen aan deze doelen. We verbonden de nieuwste kennis vanuit de wetenschap, met interessante praktijkinzichten en inspirerende verhalen over wat echt werkt vanuit jongeren zelf. Dit verhoogde het kennisniveau over herstelgericht werken van de deelnemers.

Website Herstelgericht werken
De werkplaats zorgde voor meer begrip en een betere samenwerking tussen de organisaties. Ook leverde het een website op, met een praktische tool voor professionals om herstelgericht te werken, mooie succesfilmpjes van jongeren en een uitgebreid kennisplein. We eindigden met een inspirerend symposium, dat ook terug te zien is op de website https://herstel.jropwegnaarsucces.nl/

Samenvatting van de aanvraag

In de jeugdzorgregio’s IJmond en Zuid-Kennemerland zijn de gecertificeerde instellingen William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering en de Jeugd en Gezinsbeschermers oa gecontracteerd voor de uitvoering van de jeugdreclasseringsmaatregelen van jongeren (met een beperking). De rol van de jeugdreclassering is veranderd sinds de transformatie naar het gemeentelijk domein. ‘Jeugdreclassering 2.0 – Op weg naar Succes’ is het antwoord op de transformatie van de jeugdreclassering. De aanpak bouwt voort op de bestaande methodiek van de jeugdreclassering (2005) en is (in de vorm van een website) gemaakt met en door ervaringsdeskundigen, professionals en wetenschappers, én ingebed in het gemeentelijk domein. De belangrijkste drijfveer voor de ontwikkeling was: Hoe kunnen we jongeren meer kansen bieden op een succesvolle toekomst waarin zij herstellen wat is misgegaan en weer meedoen in de maatschappij? De aanpak heeft veel raakvlakken met bestaand beleid in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland. In Jeugdreclassering 2.0 staat het veranderproces van de jongere binnen zijn/haar leefwereld centraal. Een effectieve werkalliantie tussen de professional en de jongere en zijn netwerk is daarbij cruciaal, evenals het versterken en inzetten van het sociaal netwerk van de jongere. Naast de zorgen die er zijn wordt ook uitgebreid ingezoomd op krachten en talenten van de jongere zodat een jongere weer hoop krijgt en perspectief ziet. Ook herstelgericht werken is een belangrijk uitgangspunt. Dit vraagt om een actieve houding van de jongere en een domein overstijgende samenwerking van organisaties. Jongeren die een delict hebben gepleegd en bij de jeugdreclassering terechtkomen vormen een kwetsbare groep. Vaak is sprake van een combinatie van gezins- en persoonlijke problematiek. In de praktijk ziet men dat ook de ernst van de delicten en daarmee de schade voor slachtoffers en maatschappij toeneemt. De vernieuwde expertise van de Jeugdreclassering is in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland nog onvoldoende geborgd en gedeeld met de partners uit het veiligheids- en het sociaal domein. Hierdoor krijgen jongeren niet de hulp die zij nodig hebben. De samenwerking kan effectiever en meer domein overstijgend worden ingericht. Het primaire doel van dit project is om in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland de aanpak Jeugdreclassering 2.0 te implementeren en borgen door een effectieve domein overstijgende samenwerking met de straf-, jeugdhulp- en de zorgketen in te richten. Het uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat de begeleiding van jeugdreclassering in samenwerking met het gemeentelijk domein effectiever en meer betekenisvol wordt, zodat deze jongeren meer kansen krijgen op een succesvolle toekomst. Om de doelstelling te bereiken stellen we voor om een regionale werkplaats ‘Op weg naar succes en herstel’ in te richten. Uit praktijkervaring in 4 jeugdzorgregio’s in Nederland blijkt de oprichting van een werkplaats JR 2.0 een succesvolle formule voor de inbedding van deze vernieuwde werkwijze in het gemeentelijk domein. Ook uit onderzoek blijkt een dergelijke ‘multifaced implementatiestrategie’ het meest veelbelovend voor implementatie. De resultaten van het project zijn 1) De betrokken professionals zijn getraind in de werkwijze JR 2.0, 2) Bij ten minste 12 jongeren wordt de integrale vernieuwde aanpak toegepast, 3) Twee goede praktijken (succesverhalen) van JR 2.0 in de vorm van filmpjes, 4) Een domein overstijgende ‘herstel’ tool, waarmee professionals uit zowel straf- als zorgdomein met de jongere kunnen werken aan herstel, 5) Een inspirerend eindsymposium voor alle professionals uit het veiligheids- en sociaal domein in de regio IJmond / Zuid-Kennemerland, met aandacht voor borging, 6)Verspreiding van de nieuwe tool naar andere regio’s waar met JR 2.0 wordt gewerkt, 7) Een borgingsplan waaruit blijkt dat de aanpak JR 2.0 zowel bestuurlijk als maatschappelijk gedragen wordt en beschreven staat hoe de opgedane ervaring en samenwerking wordt ingebed in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland. In het project wordt gewerkt in een werkplaats met daarin professionals van de verschillende organisaties die samenwerken om de jongeren op weg te helpen naar succes en herstel. Een ontwikkelgroep werkt met input van de werkplaatsleden aan de tool, de filmpjes, het borgingsplan en het eindsymposium. Jongeren en hun ouders/netwerk en ook experts uit de wetenschap zullen bij meerdere werkplaatsbijeenkomsten hun expertise inbrengen. Ook spelen zij een belangrijke rol als klankbord. Zowel jongeren en hun netwerk als wetenschappers denken mee over de producten in een klankbordgroep. De meerwaarde van het project is de borging van jeugdreclassering in het gemeentelijk domein in de regio Ijmond en Zuid-Kennemerland. Ook levert het project producten op die elders in het land gebruikt kunnen worden door de jeugdreclassering en partners.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638016008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.B. Faber
Verantwoordelijke organisatie:
Partners voor Jeugd

Gegevens projectleider

E-mailaspaans@wsg.nl
Telefoon: 018 85 26 13 41

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de regio Noord-Holland.