Mobiele menu

Werkzame bestandsdelen van Parttime ondernemen

Projectomschrijving

Vraagstuk

Er is steeds meer belangstelling voor parttime ondernemen als weg om weer aan het werk te komen. De eerste resultaten laten zien dat gemeenten met parttime ondernemerschap in de bijstand een aanzienlijke uitstroom realiseren en uitkeringskosten besparen. Welke elementen zorgen voor het succes van parttime ondernemen?

Onderzoek

De doelstelling van dit onderzoek was achterhalen wat de werkzame bestanddelen zijn van het (re-integratie) instrument parttime ondernemen. Bij parttime ondernemen als (re-integratie-)instrument wordt de klant begeleidt bij zijn ondernemerschap maar ook begeleidt richting een baan als werknemer. Dit kan voor veel verschillende soorten doelgroepen worden ingezet, variërend van ondernemers die net instromen in de bijstand tot bijstandsgerechtigden die al lang in de uitkering zitten.Ook de de kosten en baten van van dit instrument zijn in beeld gebracht.

Uitkomst

Parttime ondernemen heeft een positief effect op de activering en re-integratie van bijstandsgerechtigden. Zij doen werkervaring, vaardigheden en nieuwe contacten op. Parttime ondernemen als re-integratie-instrument lijkt zich bovendien terug te verdienen, o.a. door besparingen op uitkeringen. Dit onderzoek geeft handvatten voor de inrichting en uitvoering van parttime ondernemen door gemeenten.

Producten

Zie ook:

Artikel Trots op je vak: Van het een komt vaak het ander: werk

Betrokken organisaties

Gemeente ’s Hertogenbosch, gemeente Groningen, gemeente Den Haag, gemeente Assen, gemeente Deventer, gemeente Tilburg en RadarAdvies.

Verslagen


Eindverslag

Gemeenten zijn op zoek naar aanpakken, methodes, werkwijzen en instrumenten die ervoor zorgen dat bijstandsgerechtigden aan het werk komen. Parttime ondernemerschap (PTO) is een dergelijk (re-integratie) instrument. Bij parttime ondernemen als re-integratie instrument wordt de klant begeleid bij zijn ondernemerschap, maar ook begeleid richting een baan in loondienst. Juist die combinatie maakt parttime ondernemen tot een (potentieel) sterk instrument. Bij zes gemeenten die parttime ondernemen uitvoeren is met een mix van methoden onderzocht wat de werkzame bestandsdelen zijn. Door parttime te ondernemen doen bijstandsgerechtigde werkervaring op en biedt de gemeente maatwerk. Daarbij is belangrijk dat de verwachtingen van winst niet te groot is en de klanten begeleidt worden in ondernemerschap, administratie en re-integratie. Daarmee in PTO een instrument wat kansen biedt aan bijstandsgerechtigde met verschillende afstanden tot de arbeidsmarkt!

Samenvatting van de aanvraag

Er is steeds meer belangstelling voor parttime ondernemen, zowel vanuit de gemeente en SZW als vanuit de wetenschappelijke hoek. Steeds meer partijen zien ondernemen als de weg om uit de armoede te komen. Van parttime ondernemen in de bijstand wordt gesproken wanneer iemand naast zijn uitkering voor een x aantal uur per week inkomsten genereert die niet vallen onder ‘inkomsten uit loondienst’ of ‘winst uit onderneming’. De binnengehaalde inkomsten worden verrekend met de uitkering, wat leidt tot besparingen voor de gemeente. Bij parttime ondernemen als (re-integratie-)instrument wordt de klant begeleidt bij zijn ondernemerschap maar ook begeleidt richting een baan als werknemer. Dit kan voor veel verschillende soorten doelgroepen worden ingezet, variërend van ondernemers die net instromen in de bijstand tot bijstandsgerechtigden die al lang in de uitkering zitten. Uit de pilot ‘koploper gemeenten parttime ondernemen’ van Divosa die gedurende 2015 heeft plaatsgevonden en waaraan 10 ‘koplopergemeenten’ meededen, is gebleken dat er met parttime ondernemen op elke euro 1,4 euro bespaart wordt aan uitkering plus lasten. Dit terwijl de kosten aan begeleiding laag blijven; meestal voldoet 1 fte aan begeleiding op 58 PTO’ers. De eerste resultaten van het instrument parttime ondernemen zijn positief. Met dit verkennende onderzoek willen we het instrument parttime ondernemen (hierna PTO) onderbouwen met wetenschappelijke literatuur en empirische gegevens om zodoende inzichtelijk te maken welke handvatten parttime ondernemen gemeenten kan bieden. Dit is relevant omdat het niet alleen kennis levert over de effectiviteit en implementatie van een interventie rond werk en inkomen in de gemeentelijke praktijk, maar ook omdat PTO als instrument vanuit bestuurlijk en maatschappelijk oogpunt zeer de moeite waard is om verder te exploreren en te onderbouwen. De doelstelling van dit onderzoek is om te achterhalen wat de werkzame bestandsdelen zijn van het (re-integratie)instrument parttime ondernemen. Hierin staat de volgende vraagstelling centraal: Wat zijn de werkzame (re-integratie)-elementen van parttime ondernemen? Om dit te achterhalen wordt er een viertal onderzoeksthema’s onderscheiden: 1. Inrichting en organisatie van PTO 2. De doelgroep voor PTO 3. De klantkant 4. Kosten en baten Het onderzoek kent drie hoofdonderdelen, namelijk een literatuurstudie, een onderzoek onder alle betrokken gemeenten (o.a. naar de attitude en de vormgeving en ervaringen binnen de gemeenten) en een verdiepend onderzoek bij een aantal geselecteerde gemeenten (o.a. op motivatiefactoren en kosten en baten van PTO). Aan het onderzoek doen de gemeenten Assen, Den Bosch, Den Haag, Deventer, Groningen, ROZ (o.a. Hengelo) en Tilburg mee. De concrete producten die wij aan het eind van het onderzoek zullen opleveren zijn: - Rapportage per gemeente met advies per gemeente - Resultaten attitude onderzoek - Beeld van de doelgroep - Kosten en baten analyse - Eindrapport met effectieve elementen Parttime Ondernemen

Kenmerken

Projectnummer:
535006008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. B.D. de Levita
Verantwoordelijke organisatie:
RadarAdvies