Mobiele menu

Werkzame elementen van Rookvrije Gemeente Beleid

Vraagstuk

In het kader van het Nationaal Preventieakkoord zullen gemeenten steeds meer gestimuleerd en ondersteund worden bij tabaksontmoediging. Momenteel bestaat geen volledig overzicht van de werkzame elementen van een Rookvrij Gemeente Beleid (RGB). In dit onderzoek is in kaart gebracht welke werkzame elementen van een RGB bekend zijn en waar nog kennislacunes bestaan. Tevens is de behoefte van gemeenten aan een instrument om de maatschappelijke kosten en baten van tabaksontmoedigingsmaatregelen op lokaal niveau vast te stellen onderzocht.

Onderzoek

Er zijn 12 interviews afgenomen met gemeentefunctionarissen en GGD-medewerkers. Ook is een quick-scan van de wetenschappelijke literatuur uitgevoerd.

Uitkomst

De belangrijkste kennislacune heeft betrekking op wat het effect is van het instellen van rookverboden in buitenruimten op stoppen met roken en wat het effect is van het beperken van verkooppunten op stopgedrag. Uit de interviews bleek dat er behoefte is aan een kosten-baten verantwoordingsinstrument om op bestuurlijk niveau de noodzaak van tabaksontmoediging cijfermatig te kunnen onderbouwen. Het bestaand kosten-baten instrument (EQUIPTMOD) zou hiervoor geschikt kunnen zijn. Om dit mogelijk te maken is aanvullend onderzoek nodig, met name naar de te besparen kosten in het sociale domein.

De eindrapportage van dit project vindt u hier.

Fase 2

In fase 2 zoomt het project in op de werkzame elementen van interventies gericht op het thema roken. Het vervolgproject vindt u hier.

Verslagen


Eindverslag

In het kader van het Nationaal Preventieakkoord zullen gemeenten steeds meer gestimuleerd en ondersteund worden bij tabaksontmoediging. Momenteel bestaat geen volledig overzicht van de werkzame elementen van een Rookvrij Gemeente Beleid (RGB). In dit onderzoek brengen wij in kaart welke werkzame elementen van een RGB bekend zijn en waar nog kennislacunes bestaan. We onderzoeken tevens de behoefte van gemeenten aan een instrument om de maatschappelijke kosten en baten van tabaksontmoedigingsmaatregelen op lokaal niveau vast te stellen. We verkennen de haalbaarheid van het ontwikkelen hiervan, uitgaande van een bestaand kosten-baten instrument (EQUIPTMOD). De belangrijkste kennislacune heeft betrekking op wat het effect is van het instellen van rookverboden in buitenruimten op stoppen met roken en wat het effect is van het beperken van verkooppunten op stopgedrag. Uit interviews met gemeenten en GGD’s bleek dat er zeker behoefte is aan een kosten-baten verantwoordingsinstrument om op bestuurlijk niveau de noodzaak van tabaksontmoediging cijfermatig te kunnen onderbouwen. Om dit mogelijk te maken is nog wel aanvullend onderzoek nodig, met name naar de te besparen kosten in het sociale domein.

Kenmerken

Projectnummer:
555002002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.C. Willemsen
Verantwoordelijke organisatie:
Trimbos-instituut