Mobiele menu

Werkzame elementen van Rookvrije Gemeente Beleid

Projectomschrijving

Vraagstuk

In het kader van het Nationaal Preventieakkoord zullen gemeenten steeds meer gestimuleerd en ondersteund worden bij tabaksontmoediging. Momenteel bestaat geen volledig overzicht van de werkzame elementen van een Rookvrij Gemeente Beleid (RGB). In dit onderzoek is in kaart gebracht welke werkzame elementen van een RGB bekend zijn en waar nog kennislacunes bestaan. Tevens is de behoefte van gemeenten aan een instrument om de maatschappelijke kosten en baten van tabaksontmoedigingsmaatregelen op lokaal niveau vast te stellen onderzocht.

Onderzoek

Er zijn 12 interviews afgenomen met gemeentefunctionarissen en GGD-medewerkers. Ook is een quick-scan van de wetenschappelijke literatuur uitgevoerd.

Uitkomst

De belangrijkste kennislacune heeft betrekking op wat het effect is van het instellen van rookverboden in buitenruimten op stoppen met roken en wat het effect is van het beperken van verkooppunten op stopgedrag. Uit de interviews bleek dat er behoefte is aan een kosten-baten verantwoordingsinstrument om op bestuurlijk niveau de noodzaak van tabaksontmoediging cijfermatig te kunnen onderbouwen. Het bestaand kosten-baten instrument (EQUIPTMOD) zou hiervoor geschikt kunnen zijn. Om dit mogelijk te maken is aanvullend onderzoek nodig, met name naar de te besparen kosten in het sociale domein.

De eindrapportage van dit project vindt u hier.

Fase 2

In fase 2 zoomt het project in op de werkzame elementen van interventies gericht op het thema roken. Het vervolgproject vindt u hier.

Verslagen


Eindverslag

In het kader van het Nationaal Preventieakkoord zullen gemeenten steeds meer gestimuleerd en ondersteund worden bij tabaksontmoediging. Momenteel bestaat geen volledig overzicht van de werkzame elementen van een Rookvrij Gemeente Beleid (RGB). In dit onderzoek brengen wij in kaart welke werkzame elementen van een RGB bekend zijn en waar nog kennislacunes bestaan. We onderzoeken tevens de behoefte van gemeenten aan een instrument om de maatschappelijke kosten en baten van tabaksontmoedigingsmaatregelen op lokaal niveau vast te stellen. We verkennen de haalbaarheid van het ontwikkelen hiervan, uitgaande van een bestaand kosten-baten instrument (EQUIPTMOD). De belangrijkste kennislacune heeft betrekking op wat het effect is van het instellen van rookverboden in buitenruimten op stoppen met roken en wat het effect is van het beperken van verkooppunten op stopgedrag. Uit interviews met gemeenten en GGD’s bleek dat er zeker behoefte is aan een kosten-baten verantwoordingsinstrument om op bestuurlijk niveau de noodzaak van tabaksontmoediging cijfermatig te kunnen onderbouwen. Om dit mogelijk te maken is nog wel aanvullend onderzoek nodig, met name naar de te besparen kosten in het sociale domein.

Samenvatting van de aanvraag

In het kader van het nationaal Preventieakkoord zal de landelijke overheid gemeenten in de aankomende jaren meer stimuleren en ondersteunen bij het implementeren van activiteiten onder de noemer van de Rookvrije Generatie. Met deze Fase 1 aanvraag willen wij inventariseren hoe gemeenten beter vanuit de wetenschap kunnen worden ondersteund met het opstellen van een Rookvrij Gemeente Beleid (RGB). Hiertoe brengen wij in kaart welke werkzame elementen van een RGB bekend zijn, waar nog kennislacunes liggen en aan welke informatie gemeenten het meest behoefte hebben, rekening houdend met de verschillende fases waarin gemeenten zich bevinden op weg naar een rookvrije gemeente. Een van de opties die zal worden verkend is of er behoefte is aan een verantwoordingsinstrument, waarbij het mogelijk is om inzicht te krijgen in de kosten-baten van Rookvrije Generatie activiteiten op gemeenten- of regionaal niveau. In deze Fase 1 (voorstudie) willen we hiertoe een 12-tal semi-gestructureerde interviews afnemen met gemeentefunctionarissen en GGD medewerkers en gesprekken voeren met landelijke organisaties die betrokken zijn bij het implementeren van de Rookvrije Generatie op gemeenteniveau. Daarnaast zal een quick-scan van de wetenschappelijke literatuur worden uitgevoerd om kennishiaten ten aanzien van werkzame elementen van RGB te identificeren.

Kenmerken

Projectnummer:
555002002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.C. Willemsen
Verantwoordelijke organisatie:
Trimbos-instituut