Mobiele menu

When a little becomes a lot: recurrent mild Salmonella infections and colon cancer

Uit recent onderzoek blijkt dat mensen die een ernstige voedselinfectie met een specifiek type Salmonella hebben doorgemaakt, een tot drie keer grotere kans op dikkedarmkanker hebben. Echter, de meeste mensen worden tijdens hun leven verschillende malen besmet met Salmonella zonder daar (veel) klachten van te krijgen. Het is niet bekend of ook deze milde en herhaalde infecties bijdragen aan het ontwikkelen van darmkanker. Het doel van deze studie is om te onderzoeken of mensen met een mogelijk verhoogde blootstelling aan Salmonella, bijv. door werk of eetgewoonten, ook een verhoogd risico hebben op darmkanker. Daarnaast wordt onderzocht of er verschil is in tumoreigenschappen tussen patiënten met en zonder verhoogde bloostelling aan Salmonella. Dit wordt onderzocht met gegevens van darmkankerpatiënten en door middel van laboratoriumexperimenten. De studie is een samenwerkingsproject van het RIVM, LUMC, VUMc en het Nederlands Kanker Instituut (NKI).

Producten

Titel: Occupational exposure and risk of colon cancer: a nationwide registry study with emphasis on occupational exposure to zoonotic gastrointestinal pathogens
Auteur: Duijster J, Mughini-Gras L, Neefjes J, Franz E
Magazine: BMJ Open
Titel: Occupational risk of salmonellosis and campylobacteriosis: a nationwide population-based registry study
Auteur: Janneke W. Duijster, Eelco Franz, Jacques J. C. Neefjes, Lapo Mughini-Gras
Magazine: Occupational & Environmental Medicine
Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31413185/
Titel: Repetitive non-typhoidal Salmonella exposure is an environmental risk factor for colon cancer and tumor growth
Auteur: van Elsland DM, Duijster JW, Zhang J, Stévenin V, Zhang Y, Zha L, Xia Y, Franz E, Sun J, Mughini-Gras L, Neefjes J.
Magazine: Cell Reports

Verslagen


Eindverslag

Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die een ernstige Salmonella-infectie hebben doorgemaakt een grotere kans op darmkanker hebben. Ernstige Salmonella-infecties komen echter relatief weinig voor, desalniettemin wordt het overgrote deel van de populatie tijdens hun leven verschillende keren op een milde wijze met Salmonella besmet zonder daar (veel) ziekteverschijnselen van te hebben. Deze studie onderzocht of mensen die vaker (op een milde wijze) in aanraking zijn gekomen met Salmonella een verhoogd risico hebben op darmkanker. De onderzoekers ontdekten allereerst dat er significante verschillen zijn in het vóórkomen van salmonellose tussen beroepsgroepen, waarbij meer infecties voorkwamen in personen die werken met dieren, mest of dierlijke voedselproducten (wat verklaarbaar is gezien Salmonella een zoönotische bacterie is, afkomstig van dieren), echter er waren geen grote verschillen in het vóórkomen van darmkanker tussen deze en andere beroepsgroepen. Dit kan onder meer te maken hebben met de positieve effecten van veel lichamelijke activiteit (een bekende beschermende factor voor darmkanker en andere ziekten) van mensen die in de agrarische sector werken, waardoor andere risicofactoren mogelijk worden gecompenseerd. Hoewel beroepsgroepen per se geen merkbaar verschil aantoonde in de darmkankerincidentie werd de darmkankerincidentie wel hoger bevonden bij mensen met een voorgeschiedenis van Salmonella-infectie en bij mensen die regelmatig voedselproducten eten waarin Salmonella soms voorkomt zoals rauw vlees en rauwe eieren. Dit suggereert dat levensstijl als geheel wel een rol speelt bij de ontwikkeling van darmkanker. Daarnaast toonden celbiologische- en muisexperimenten aan dat herhaalde (milde) infectie met Salmonella een vergelijkbare incidentie van darmkanker veroorzaken als een eenmalige hoge infectie van Salmonella, waarbij de gevormde tumoren groter zijn dan bij de controle groep. Met behulp van gegevens over Salmonella-antistoffen in het bloed hebben de onderzoekers vastgesteld dat patiënten met darmkanker vaker een periode van herhaalde Salmonella-infecties hebben ondergaan (voor de kankerdiagnose) ten opzichte van mensen zonder darmkanker. Bovendien waren de tumoren van de darmkanker patiënten met een voorgeschiedenis van salmonellose minder ongedifferentieerd dan de tumoren van patiënten zonder deze voorgeschiedenis. Om de rol van Salmonella-infecties bij het ontstaan van darmkanker verder te duiden is meer onderzoek nodig naar de verschillen tussen de tumoren van mensen met en zonder een voorgeschiedenis van Salmonella-infectie. Hierbij moet gedacht worden aan verschillen in zowel genetische en metabolische kenmerken van zowel de tumoren als de geassocieerde Salmonella-stammen. Dit zou mogelijk implicaties kunnen hebben voor de diagnose en behandeling van patiënten met darmkanker die een voorgeschiedenis van infectie met specifieke Salmonella-stammen hebben. Anderzijds zijn er ook analyses nodig om te beoordelen of de kosten van een dergelijke interventie gericht op Salmonella-gerelateerde darmkanker opwegen tegen de baten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
522004001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. L. Mughini-Gras PhD
Verantwoordelijke organisatie:
RIVM