Mobiele menu

Wijk GGD-er ABG gemeenten

Projectomschrijving

In de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen (de ABG-gemeenten) zien hulpverleners steeds vaker inwoners met psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek. Zij zijn hier nog onvoldoende voor toegerust en kunnen daardoor niet altijd juist inspelen op deze problematiek.

Doel

De wijk-GGD’er heeft specialistische kennis en expertise over psychische problematiek, vroegsignalering en preventie. Daarom wordt onderzocht of de inzet van de wijk-GGD’er kan zorgen voor zorgvuldige triage en passende aanpak in de zorg- en veiligheidsketen.

Werkwijze

Er wordt gekeken naar een aanpak die passend is voor de 3 gemeenten en die tegelijkertijd ruimte biedt voor lokale verschillen. Dit wordt gedaan in samenwerking met de partners in de zorg- en veiligheidsketen. Ook worden ervaringsdeskundigen betrokken bij dit proces.

Resultaten

De pilot ‘Wijk-GGD in de ABG gemeenten’ is succesvol afgerond. De evaluatie toont aan dat de Wijk-GGD’ers voorzien in een behoefte van inwoners én van professionals in het zorg- en veiligheidsdomein. Hun inzet draagt bij aan het eerder in beeld brengen van inwoners met een psychische kwetsbaarheid en aan het tijdig bieden van passende hulp en ondersteuning.

De Wijk-GGD’ers worden door inwoners gewaardeerd met een 8,4 en door professionals met een ruime 7. De vrije rol van de Wijk-GGD’ers is één van de belangrijkste succesfactoren. Op basis van de evaluatie hebben de drie colleges besloten om de Wijk-GGD te continueren.

Aandachtspunten voor het vervolg zijn het uitbouwen van het lokale netwerk en de samenwerkingsafspraken met zowel het voorliggend veld (ten behoeve van preventie) als met partners in de zorg- en veiligheidsketen (ten behoeve van voorkomen van escalaties en veiligheidsrisico’s). Daarnaast is het zaak de samenwerking tussen de Wijk-GGD’ers onderling te intensiveren.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

De pilot wijk GGD in de ABG gemeenten is succesvol afgerond. De evaluatie toont aan dat de wijk ggd’ers voorzien in een behoefte van inwoners én van professionals in het zorg en veiligheidsdomein. Hun inzet draagt bij aan het eerder in beeld brengen van inwoners met een psychische kwetsbaarheid en aan het tijdig bieden van passende hulp en ondersteuning.
De wijk ggd’ers worden door inwoners gewaardeerd met een 8,4 en door professionals met een ruime 7. De vrije rol van de wijk ggd- ers is één van de belangrijkste succesfactoren.
Op basis van de evaluatie hebben de colleges van de drie gemeenten besloten om wijk-ggd te continueren. Aandachtspunten zijn het uitbouwen van het lokale netwerk en samenwerkingsafspraken met zowel het voorliggend veld (ten behoeve van preventie) als met partners in de zorg- en veiligheidsketen (ten behoeve van voorkomen van escalaties en veiligheidsrisico’s). Deze zijn vanwege Corona nog niet optimaal. Ook onderzoeken we hoe we de samenwerking tussen de wijk-ggd’ers onderling kunnen intensiveren.

Samenvatting van de aanvraag

De gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen werken vanaf 1 januari 2016 intensief samen in één ambtelijke organisatie. De gemeenten zijn bestuurlijk zelfstandig gebleven en hebben hun eigen ambities en lokale context. In alle drie de gemeenten worden professionals steeds vaker geconfronteerd met inwoners met een psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek. Zij zijn hier nog onvoldoende voor toegerust en kunnen daardoor vaak niet adequaat inspelen op deze problematiek. Ook bij veiligheidsincidenten ontbreekt nu expertise op gebied van psychische problematiek, die daardoor niet goed wordt herkend. Hierdoor ontstaat het risico dat er geen zorgvuldige afweging wordt gemaakt tussen veiligheid en zorg in de aanpak en komen we onvoldoende tot duurzame oplossingen. We willen onderzoeken hoe we met de inzet van een “wijk GGD-er” met specialistische kennis en expertise over psychische problematiek vroegsignalering en preventie, zorgvuldige triage en een passende aanpak in de zorg- èn veiligheidsketen kunnen realiseren. We ontwikkelen op ABG niveau een aanpak die passend is voor de 3 gemeenten en die tegelijkertijd ruimte biedt voor lokale verschillen. Dat betekent dat we rekening willen houden met schaalgrootte, aard van de problematiek, het lokale netwerk (zorg én veiligheid) en de regionale structuren en processen. Tegelijkertijd willen we op ABG niveau zoveel mogelijk komen tot een gezamenlijke effectieve en efficiënte aanpak. Dit doen we samen met onze partners in de zorg- en veiligheidsketen, zoals het welzijnswerk en het maatschappelijk werk, de woningbouwcorporaties, de huisartsen en de politie. En we betrekken ervaringsdeskundigen hierbij om van hen te horen wat nodig is en wat werkt. Zo willen we bereiken dat inwoners met een psychische kwetsbaarheid in onze lokale samenleving mee kunnen en mogen doen. Dat betekent ook dat we problemen tijdig signaleren en passende hulp inzetten waar nodig. Zo voorkomen we escalaties, veiligheidsrisico’s en overlastsituaties.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638010062
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L. Hendriks
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Gilze Rijen

Gegevens projectleider

E-mail: marleenloots@abg.nl
Telefoon: 088 382 13 64

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de regio West-Brabant