Mobiele menu

Wijk-GGD gemeente Haaksbergen

Projectomschrijving

Soms lukt het mensen door omstandigheden niet om hun leven op orde te houden, wat zorgen baart bij professionals en de naaste omgeving van deze mensen. Signalen van verward gedrag, verwaarlozing of overlast komen bij de politie terecht, maar het is geen primaire taak van de politie hier zorg en hulpverlening voor te bieden. In dat soort gevallen biedt de Wijk-GGD’er uitkomst.

Doel

De Wijk-GGD is een initiatief van de Noaberpoort Haaksbergen en de GGD Twente. Sociaal verpleegkundigen van de GGD worden ingezet om signalen van zorg of overlast vroegtijdig op te vangen en hulp te organiseren voordat situaties uit de hand lopen. Voorkomen wordt dat mensen nog meer in de problemen komen, de situatie escaleert of onrust in de omgeving ontstaat.

Werkwijze

De inzet van Haaksbergse Wijk-GGD’ers is in 2018 gestart als een pilot. Op basis van de evaluatie in 2018 is besloten de inzet structureel te maken. In 2019 wordt verder gewerkt aan de effectiviteit van de Wijk-GGD en de bekendheid ervan.

Resultaten

De Wijk-GGD biedt een meerwaarde in Haaksbergen, door snelle, laagdrempelige en outreachende inzet of vervolg op een signaal. De Wijk-GGD doet het voorwerk van een hulpverleningstraject. Personen die zorg mijden en mensen die overlast veroorzaken worden bereikt, waardoor de doelgroep beter in beeld komt.

De Wijk-GGD herkent de problematiek op diverse leefdomeinen, heeft brede ervaring en een attitude passend bij het actieve werk. De Wijk-GGD spreekt ‘de taal’ van hulpverleners en zorgorganisaties. Er wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan bestaande zorg- en ondersteuningsstructuren. De Wijk-GGD heeft contact met de politie, woningbouw, Bemoeizorg en professionals in de Noaberpoort.

Door inzet van de Wijk-GGD lijkt het aantal ‘traditionele’ Bemoeizorgtrajecten te zijn afgenomen, doordat er eerder op een signaal wordt gereageerd. De politie als belangrijke leverancier van meldingen is erg tevreden over de samenwerking. Ook de Wet Maatschappelijke Ondersteuning-regisseurs van de gemeente zien de meerwaarde van de Wijk-GGD.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

De wijk-GGD biedt een meerwaarde in Haaksbergen. De wijk-GGD biedt snelle, laagdrempelige en outreachende inzet of vervolg op een signaal. De wijk-GGD voert voorwerk voor een hulpverleningstraject (‘kneedfase’) uit. Zorgmijders en mensen die overlast veroorzaken worden bereikt en deze personen komen beter in beeld.
De wijk-GGD herkent de problematiek op diverse leefdomeinen, heeft brede ervaring en een attitude passend bij het outreachende werk. De wijk-GGD spreekt ‘de taal’ van hulpverleners en zorgorganisaties. Er wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan bestaande zorg- en ondersteuningsstructuren. De wijk-GGD heeft contact met politie, woningbouw, bemoeizorg en professionals in de Noaberpoort.De politie als belangrijke leverancier van meldingen is erg tevreden over de samenwerking.

Samenvatting van de aanvraag

In Haaksbergen is in november 2017 gestart met de pilot wijk-GGD. Wijk-GGD’ers zijn verpleegkundigen van de GGD die outreachend te werk gaan voor personen in de gemeente waar zorgen om zijn en die niet zelf om hulp vragen. Het is een outreachende functie. De looptijd van de huidige pilot is tot medio november 2018. De pilot wijk-GGD is een element in de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Inmiddels hebben we een evaluatie uitgevoerd naar de pilot (zie verderop de bevindingen). De meerwaarde van de functionaris van wijk-GGD is volgens betrokken samenwerkingspartners in een evaluatie aangetoond. In het pilotjaar hebben we geconstateerd dat de uitvoering en inbedding een flinke aanloop kende. We zijn verheugd dat de bevindingen zo positief zijn. Met dit plan van aanpak wil de gemeente Haaksbergen in aanmerking komen voor een subsidie middels de subsidieronde VIMP. Het gaat om een impuls voor implementatie van de wijk- GGD in Haaksbergen per 1-1-2019 t/m 31-12-2019 met de intentie de kosten voor uitvoering structureel te dekken per 2020.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638010060
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. K.H. Horck-Brummelhuis
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Haaksbergen

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in Haaksbergen (regio Twente).