Mobiele menu

Wijk GGD'er gemeente Altena

Projectomschrijving

De gemeente Altena is een landelijke gemeente met 21 kernen en 55.000 inwoners. Consulenten van de wijkteams, medewerkers van partnerorganisaties en inwoners van Altena worden in toenemende mate geconfronteerd met inwoners met complexe problematiek. Naast zorgvragen spelen er ook risico’s voor de veiligheid van personen met problematiek zelf, of van hun omgeving.

Doel

Doel van het project is om een Wijk-GGD’er in te zetten. De gemeente Altena en GGz Breburg werken samen met lokale partners om snel en adequaat inwoners met psychiatrische problematiek te helpen.

Werkwijze

De Wijk-GGD’er denkt mee, kijkt mee en pakt zo nodig de regie. Hij is in staat ernstige problemen vroegtijdig te signaleren en snel op te pakken. Ook bij veiligheidsvraagstukken wordt de Wijk-GGD’er ingezet en vormt met zijn expertise de schakel vanuit de zorg.

Samenwerkingspartners

De samenwerkende organisaties bij deze aanpak zijn de gemeente Altena, woningcorporaties, maatschappelijk werk, politie, ervaringsdeskundigen, naasten en GGz Breburg.

Resultaten

Uit de pilot blijkt dat het ggz-perspectief bij inwoners met verward gedrag bijdraagt aan effectieve benaderingen van complexe casuïstiek, waarbij ook vaak sprake is van overlast. De wijk-GGD’er kan daarbij (kortdurend) de regie pakken om inwoners snel adequaat te kunnen ondersteunen. De regie wordt daarna weer overgegeven aan de meest relevante betrokken hulpverlener. Voor de medewerkers van de wijkteams en maatschappelijk partners betekent het een mogelijkheid laagdrempelig ggz expertise te benutten.

Vanuit veiligheidsperspectief levert de wijk-GGD’er een zeer waardevolle aanvulling op handhaving en sociale veiligheid bij de aanpak van (overlast gevende) inwoners met verward gedrag. De wijk-GGD’er was wekelijks aanwezig bij de wijkteams.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

In het kader van de aanpak personen met verward gedrag heeft de gemeente Altena een pilot uitgevoerd voor de inzet van een wijk-GGD'er. De resultaten ervan zijn positief.

De wijk-GGD’er is een belangrijke schakel gebleken in de samenwerking tussen de politie en zorgpartners. Zij wordt direct betrokken bij zorg- of overlast meldingen. Samen met de betrokkene wordt nu al in een vroeg stadium bepaald welke aanpak en zorg iemand nodig heeft.

De wijk-GGD'er is in staat te beoordelen welke hulp nodig is om crisis af te wenden. Zo kan bijvoorbeeld een huisuitzetting vermeden worden. Hierin is ze het schakelpunt tussen verschillende hulpverleners, woningcorporaties en de politie. Dit zorgt ervoor dat deze mensen met psychische problemen in de eigen omgeving zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen deelnemen aan de samenleving.

Vanwege de goede resultaten vult Altena de functie nu structureel in, dit gebeurt in nauwe samenwerking met de GGD.

Samenvatting van de aanvraag

De gemeente Altena is per 1 januari 2019 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Het is een landelijke gemeente, qua oppervlakte de grootste van de provincie Brabant en telt 21 kernen. Vier sociaal wijkteams bieden hulp en ondersteuning aan de ruim 55.000 inwoners. Inwoners, wijkteamleden en medewerkers van partnerorganisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met complexe problematiek in de kernen. Ze missen doorgaans de kennis en kunde om op alle vragen van en over mensen met (ernstige) psychiatrische problematiek een antwoord te geven. Dit heeft vaak tot gevolg dat de persoon niet de passende ondersteuning krijgt of veel te laat. Soms echter wordt een bewoner met GGZ-problematiek juist ook te snel naar dure zorg doorverwezen omdat betrokkenen met hun handen in het haar zitten. Dit leidt tot crisisachtige situaties, zorgen over mensen met verward gedrag en een toename van meldingen bij bemoeizorg. Daarnaast zien we langere wachtlijsten bij de gespecialiseerde zorg en worden de kosten voor zorg onbetaalbaar. Door het inzetten van een wijk-GGD’er willen de gemeente Altena en GGz Breburg samen met lokale partners beter in staat zijn om inwoners met psychiatrische problematiek te helpen. De “wijk-GGD er” is een medewerker van GGz Breburg met veel kennis over en ervaring met mensen met psychiatrische problematiek. Deze medewerker biedt ondersteuning aan de wijkteams, professionals van andere organisaties, vrijwilligers en buurtbewoners die te maken krijgen met gedrag van of vragen over mensen met psychiatrische problematiek die in de wijk wonen. De GGZ medewerker denkt mee, kijkt mee en gaat ook mee als dat nodig is. Hij of zij geeft de buurtbewoner, de vrijwilliger, de professional of het team advies, geeft tips of traint ter plekke en kan als het nodig is ook snel doorschakelen naar de gespecialiseerde zorg. Met de inzet van een wijk-GGD’er met kennis vanuit de GGZ kunnen we ernstige problemen vroeg signaleren en snel en adequaat oppakken, kunnen we voorkomen dat beginnende problemen erger worden en de juiste zorg en ondersteuning op het goede moment inzetten. De organisaties die samenwerken in deze aanpak zijn de gemeente Altena (zorg en veiligheid), woningcorporaties, AMW, politie, ervaringsdeskundigen, naasten en familieleden en GGz Breburg

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638010065
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. B.C. Koolstra
Verantwoordelijke organisatie:
gemeente Altena

Dit project wordt uitgevoerd in Altena (regio Oost-Brabant).