Mobiele menu

Wijk-GGD''''er gemeente Hardinxveld-Giessendam

Projectomschrijving

Achtergrond

In toenemende mate heeft Hardinxveld-Giessendam – zoals op veel andere plekken in het land – te maken met mensen die verward gedrag vertonen in de samenleving. Een aantal ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag, zoals de omslag naar ambulante ggz-zorg en zorg op wijkniveau, maar ook de vergrijzing en (dementerende) mensen die langer thuis moeten blijven wonen. In Hardinxveld-Giessendam bestaat de behoefte aan een verbindingsofficier voor problemen op het snijvlak van de domeinen veiligheid en zorg. De wijk-GGD'er is een belangrijke schakel die de preventieve aanpak rondom personen met verward of onbegrepen gedrag kan versterken.

Doel

Het doel van dit project is om de verbinding tussen zorg en veiligheid binnen Hardinxveld-Giessendam verder te versterken en onnodige politie-inzet, traumatisering en escalatie bij betrokkenen te voorkomen. Hiervoor wordt aan de volgende twee doelstellingen gewerkt:

  • Het borgen van vroegsignalering en preventief handelen op het gebied van de doelgroep personen met verward gedrag. Met betrokken netwerkpartners worden hierover duidelijke werkafspraken gemaakt.
  • De omvang en behoefte van de doelgroep overlastgevende en zorgmijdende personen met verward gedrag in beeld brengen.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere GGZ instelling Yulius, Sociaal Team Hardinxveld-Giessendam, de politie, GGD-ZHZ, en gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In toenemende mate hebben wij in Hardinxveld-Giessendam – zoals op veel andere plekken in het land – te maken met mensen die verward gedrag vertonen in de samenleving. Een aantal ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag, zoals de omslag naar ambulante ggz-zorg en zorg op wijkniveau, maar ook de vergrijzing, (dementerende) mensen die langer thuis moeten blijven wonen. In Hardinxveld-Giessendam bestaat de behoefte aan een verbindingsofficier voor problemen op het snijvlak van de domeinen veiligheid en zorg. De wijk-GGD'er is een belangrijke schakel die de preventieve aanpak rondom personen met verward of onbegrepen gedrag kan versterken. De wijk-GGD'er gaat, in een onafhankelijke rol, deel uitmaken van het subteam Waakvlam binnen het Sociaal Team Hardinxveld-Giessendam. Een professional vanuit GGZ instelling Yulius zal invulling geven aan de functie van wijk-GGD. Het aantal overlastmeldingen over kwetsbare personen of personen met verward gedrag (ook wel E-33 meldingen) is de laatste jaren, ook binnen Hardinxveld-Giessendam, flink toegenomen. Met name de recidive-meldingen, dat wil zeggen meldingen over reeds bekende personen, is opvallend gestegen (59 meldingen eerste helft 2021 tegenover 57 meldingen over heel 2020). Deze inwoners veroorzaken overlast waar vaak de politie bij betrokken wordt, maar zij hebben eigenlijk vooral zorg en/of hulp nodig. Nu zien we dat het de betrokken instanties niet lukt om voor deze personen om structureel passende zorg in te richten. Naar aanleiding van voorbeeldgemeenten in het land zien we dat de wijk-GGD’er bijdraagt aan de stabilisatie van E33-meldingen en dat de samenwerking tussen veiligheid en zorg verbetert. De Wijk-GGD'er signaleert vroegtijdig en gaat gevraagd en ongevraagd preventief op personen met verward gedrag af, de-escaleert, betrekt de cliënt en het persoonlijk netwerk in de analyse en oplossingsrichting, houdt vinger aan de pols, maakt een screening van de persoon en/of een analyse van de situatie, schakelt de benodigde begeleiding, zorg of ondersteuning in en stemt een sluitende aanpak af. De wijk-GGD'er zal in dergelijke situaties de voortgang monitoren, de regie houden op de voortgang van de uitgezette acties, doorpakken bij knelpunten in zorglevering, warm overdragen aan reguliere zorg, of in geval van nazorg de afgesloten casus overdragen aan de reguliere waakvlamfunctie in het Sociaal Team voor monitoring. Outreachend, onorthodox, laagdrempelig en praktisch zijn kenmerken van de werkwijze. De wijk GGD’er staat met de voeten in de klei en sluit aan binnen de bestaande lokale infrastructuur van het sociaal domein in Hardinxveld-Giessendam. Wij werken middels dit project aan de volgende doelstellingen: 1. Vroegsignalering en preventief handelen op het gebied van de doelgroep verwarde personen worden geborgd. Met betrokken netwerkpartners zijn hierover duidelijke werkafspraken gemaakt. 2. De omvang en behoefte van de doelgroep overlastgevende en zorgmijdende personen met verward gedrag is in beeld gebracht. Met de wijk-GGD'er willen we de verbinding tussen zorg en veiligheid binnen Hardinxveld-Giessendam verder versterken en onnodige politie-inzet, traumatisering en escalatie bij betrokkenen voorkomen. Door zijn brugfunctie en integrale, outreachende werkwijze weet de wijk-GGD'er de juiste aanpak op te zetten bij verwarde/kwetsbare personen. Daarmee beogen we de situaties in 'terugkerende probleemcasussen' (eerder) te stabiliseren, zodat er uiteindelijk minder recidive-meldingen plaatsvinden en/of incidenten in heftigheid afnemen. Bij een positieve evaluatie van het project willen we een plan van aanpak opstellen om een verdere uitrol binnen de gemeente Sliedrecht te realiseren.

Kenmerken

Projectnummer:
06380012140013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Hartman
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Hardinxveld-Giessendam