Mobiele menu

Wijk-GGD'er gemeente Sliedrecht

Projectomschrijving

In Sliedrecht bestaat de behoefte aan een verbindingsofficier voor problemen op het snijvlak van de domeinen veiligheid en zorg. De Wijk-GGD'er kan fungeren als deze verbindingsofficier. Binnen Sliedrecht zal een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) vanuit ggz instelling Yulius invulling geven aan de functie Wijk-GGD'er. Daarnaast zijn ook het Sociaal team Sliedrecht en de politie nauw betrokken bij het project en werken we samen met de GGD-ZHZ.

Doelstelling

De Wijk-GGD'er signaleert vroegtijdig en gaat gevraagd en ongevraagd preventief op personen met verward gedrag af, de-escaleert, betrekt de cliënt en het persoonlijk netwerk in de analyse en oplossingsrichting, houdt vinger aan de pols, maakt een screening van de persoon en/of een analyse van de situatie, schakelt de benodigde begeleiding, zorg of ondersteuning in en stemt een sluitende aanpak af.  

Werkwijze

De Wijk-GGD'er zal in dergelijke situaties de voortgang monitoren, de regie houden op de voortgang van de uitgezette acties, doorpakken bij knelpunten in zorglevering, warm overdragen aan reguliere zorg, of in geval van nazorg de afgesloten casus monitoren (waakvlamfunctie). Outreachend, onorthodox, laagdrempelig en praktisch zijn kenmerken van de werkwijze. De Wijk-GGD’er staat met de voeten in de klei en sluit aan binnen de bestaande lokale infrastructuur van het sociaal domein in Sliedrecht.

Resultaten

De samenwerking met de ketenpartners tijdens het project was succesvol. De volgende resultaten zijn daarmee behaald:

  • De Wijk-GGD'ers hebben laten zien erg creatief te durven zijn en geen probleem te hebben met buiten de gebaande paden treden. Hiermee zijn in enkele (complexe) casussen echt doorbraken gerealiseerd, die anders niet gerealiseerd waren.
  • De samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein is door de inzet van de Wijk-GGD'ers verbeterd. Er is meer onderling vertrouwen en partijen zijn bij elkaar gebracht.
  • De ketenpartners weten dat de Wijk-GGD'ers er zijn en weten hen goed te vinden, indien nodig. De aard van de inzet van de Wijk-GGD (laagdrempelig, langdurig, flexibel) draagt bij aan het succes en onderscheidt de inzet van andere (reguliere) hulpverlening. Het kader waarbinnen de Wijk-GGD'ers kunnen opereren is ruimer en daardoor kunnen zij verbinden tussen de 'zorgschotten'.
  • Veel problemen zijn vakkundig en direct door de Wijk-GGD'ers opgepakt. Hierdoor krijgen personen met verward gedrag sneller en betere hulp, ontstaat er minder (woon)overlast en vindt er minder politie inzet plaats.

Meer informatie

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

De mogelijkheid tot het starten van een pilot Wijk-GGD is door de politie bij de gemeente onder de aandacht gebracht. Daaropvolgend is in de periode april tot en met september 2019 de ambtelijke voorbereiding gestart voor de pilot Wijk-GGD in Sliedrecht. De beleidsadviseurs sociaal domein en OOV zijn in gesprek gegaan met partners en hebben het probleem, doelen, indicatoren en monitoring in kaart gebracht door middel van een Plan van aanpak Wijk-GGD. Dit alles is begeleid door het CCV en mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit ZonMW.

Het hoofddoel van deze pilot:
Door inzet van de Wijk-GGD'er willen de kernpartners de verbinding tussen zorg en veiligheid binnen Sliedrecht verder versterken om onnodige politie-inzet, traumatisering en escalatie bij betrokkenen te voorkomen.

De pilotperiode was van oktober 2019 tot en met juni 2020. De evaluatie baseert zich op de resultaten van oktober 2019 tot en met april 2020. We kunnen stellen dat de doelgroep personen met verward gedrag bij een aantal kernpartners beter in beeld is, er sneller opvolging is op zorgmeldingen die de politie deelt en er ook sneller hulp geboden wordt, maar dat het beeld nog niet volledig is. Naar aanleiding van de analyse van het registratiesysteem, kunnen we wel de kenmerken van de doelgroep inzichtelijk maken.

Naast het inzicht krijgen in de doelgroep, stond de pilot in het teken van verbinding tussen zorg en veiligheid. Samenwerking, korte communicatielijnen en buiten de lijnen kleuren stond deze pilotperiode centraal. De Wijk-GGD'ers zijn met veel bevlogenheid en creativiteit aan deze uitdaging gestart en hebben de pilot in gezamenlijkheid tot een succes gemaakt. Er zijn inmiddels een aantal grote succesverhalen te vertellen.

Tijdens de afgelopen periode stond lerend werken centraal. Waar nodig is in overleg de werkwijze aangepast en zijn er verbeteringen aangebracht. Maar we zijn er nog niet. Deze evaluatie biedt inzicht in de succesfactoren van de afgelopen periode, maar ook in de leerpunten en aanbevelingen die nodig zijn om een doorontwikkeling van de Wijk-GGD in Sliedrecht mogelijk te maken. Ook wordt er aandacht besteed aan regionale aansluiting om regionaal draagvlak te creëren.

Samenvatting van de aanvraag

Voor ons ligt de landelijke opgave om tot een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag te komen en ook binnen de gemeente Sliedrecht speelt dit vraagstuk. In Sliedrecht bestaat de behoefte aan een verbindingsofficier voor problemen op het snijvlak van de domeinen veiligheid en zorg. De wijk-GGD'er kan fungeren als deze verbindingsofficier. Binnen Sliedrecht zal een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) vanuit GGZ instelling Yulius invulling geven aan de functie Wijk-GGD'er. Daarnaast zijn ook het Sociaal team Sliedrecht en de politie nauw betrokken bij het project en werken we samen met de GGD-ZHZ. De Wijk-GGD'er gaat, in een onafhankelijke rol, onderdeel uitmaken van de cirkel Veiligheid binnen het sociaal team. De politie binnen Sliedrecht heeft aangegeven grote behoefte te hebben aan een dergelijke verbindingsofficier tussen zorg en veiligheid. Het aantal overlastmeldingen over kwetsbare personen of personen met verward gedrag (ook wel E-33 meldingen) is de laatste jaren, ook binnen Sliedrecht, flink toegenomen. Van 62 meldingen in 2013, naar 172 meldingen in 2018. Deze inwoners veroorzaken overlast waar vaak de politie bij betrokken wordt, maar zij hebben eigenlijk vooral zorg en/of hulp nodig. De problemen die zij ervaren doen zich voor op het snijvlak van veiligheid en zorg en deze blijken in de praktijk lastig onder te brengen bij een hulpinstantie. Naar aanleiding van voorbeeldgemeente Vught zien we dat de wijk-GGD’er bijdraagt aan de stabilisatie van E33-meldingen en dat de samenwerking tussen veiligheid en zorg verbetert. De Wijk-GGD'er signaleert vroegtijdig en gaat gevraagd en ongevraagd preventief op personen met verward gedrag af, de-escaleert, betrekt de cliënt en het persoonlijk netwerk in de analyse en oplossingsrichting, houdt vinger aan de pols, maakt een screening van de persoon en/of een analyse van de situatie, schakelt de benodigde begeleiding, zorg of ondersteuning in en stemt een sluitende aanpak af. De wijk-GGD'er zal in dergelijke situaties de voortgang monitoren, de regie houden op de voortgang van de uitgezette acties, doorpakken bij knelpunten in zorglevering, warm overdragen aan reguliere zorg, of in geval van nazorg de afgesloten casus monitoren (waakvlamfunctie). Outreachend, onorthodox, laagdrempelig en praktisch zijn kenmerken van de werkwijze. De wijk GGD’er staat met de voeten in de klei en sluit aan binnen de bestaande lokale infrastructuur van het sociaal domein in Sliedrecht. Wij werken middels dit project aan de volgende doelstellingen: • Vroegsignalering en preventief handelen op het gebied van de doelgroep verwarde personen worden geborgd. Met alle betrokken netwerkpartners worden hierover duidelijke werkafspraken gemaakt. • De omvang en behoefte van de doelgroep overlastgevende en zorgmijdende personen met verward gedrag is in beeld gebracht. Uiteindelijk met als beoogd effect om de verbinding tussen zorg en veiligheid binnen Sliedrecht verder te versterken en onnodige politie-inzet, traumatisering en escalatie bij betrokkenen te voorkomen. Bij een positieve evaluatie van het project willen we een plan van aanpak opstellen om een verdere uitrol binnen de gemeente Sliedrecht te realiseren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638010066
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. Klomp MA
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Sliedrecht

Gegevens projectleider

E-mail: n.klomp@sliedrecht.nl
Telefoon: 018 449 59 60

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de regio Rotterdam-Rijnmond/Zuid-Holland-Zuid