Mobiele menu

Wijkhub positieve gezondheid Somalische gemeenschap

Projectomschrijving

In het project ‘Wijkhub positieve gezondheid’ in Schalkwijk in Haarlem werken zorg en welzijn samen met de Somalische gemeenschap samen. Zij werken aan het vinden van effectieve oplossingen voor het verbeteren van de (kennis over) gezondheid van en zorg voor Somaliërs. Uniek hierin is de samenwerking tussen de verschillende partijen en de manier van werken, waardoor er steeds opnieuw kan worden ingespeeld op de behoeften aan kennis over gezondheid(sproblemen) en zorg vanuit de doelgroep. Zo worden manieren gevonden om de zorg aan te passen. Ook mensen uit de Somalische gemeenschap in de wijk denken hierin mee en treden op als tussenpersoon naar de rest van de Somaliërs in de wijk. Hierdoor verbetert hun kennis over gezond gedrag en weten zij beter waar ze terecht kunnen met gezondheidsproblemen. In dit project wordt onderzocht hoe de succesvolle methode van Ground8 waarmee gewerkt wordt ook in andere gemeenten en voor andere mensen met een migratie achtergrond op wijkniveau ingezet kan worden.

Verslagen


Eindverslag

In het project ‘Wijkhub positieve gezondheid’ in Schalkwijk in Haarlem werken zorg en welzijn samen met de Somalische gemeenschap samen. Zij werken aan het vinden van effectieve oplossingen voor het verbeteren van de (kennis over) gezondheid van en zorg voor Somaliërs. Uniek hierin is de samenwerking tussen de verschillende partijen en de manier van werken, waardoor er steeds opnieuw kan worden ingespeeld op de behoeften aan kennis over gezondheid(sproblemen) en zorg vanuit de doelgroep. Zo worden manieren gevonden om de zorg aan te passen. Ook mensen uit de Somalische gemeenschap in de wijk denken hierin mee en treden op als tussenpersoon naar de rest van de Somaliërs in de wijk. Hierdoor verbetert hun kennis over gezond gedrag en weten zij beter waar ze terecht kunnen met gezondheidsproblemen. In dit project wordt onderzocht hoe de succesvolle methode van Ground8 waarmee gewerkt wordt ook in andere gemeenten en voor andere mensen met een migratie achtergrond op wijkniveau ingezet kan worden.

Samenvatting van de aanvraag

Voor welzijnsorganisaties als DOCK, zorginstellingen als het Spaarne Gasthuis, de Sociaal Wijkteams van de gemeente Haarlem en migrantengroepen als SSHO (Stichting Somaliërs Haarlem en Omgeving) zijn de gezondheidsproblemen onder migranten een belangrijk onderwerp. Zij zijn dan ook gebaat bij structurele oplossingen op dit complexe vraagstuk. Oplossingen waarbij preventie wordt geboden tegen de oplopende gezondheidsproblemen in combinatie met cultuur-sensitiviteit. De door Ground8 ontwikkelde zorginnovatie betreft een ontwerp/ontwikkeltraject als continue proces voor vernieuwing en innovatie op het gebied van positieve gezondheid migranten. In dit proces is een fundament gelegd voor een domeinoverstijgende samenwerking met relevante partijen in de betreffende wijk, met als resultaat een wijkhub ‘positieve gezondheid’ met heldere belangen en een gezamenlijke ambitie. Dit ontwerp/ontwikkeltraject wordt nu toegepast op één migrantengroep in één wijk (Haarlem Schalkwijk) en kan tevens geïmplementeerd/opgeschaald worden naar andere wijken met andere (kwetsbare) doelgroepen. In samenwerking met SSHO is een preventie infrastructuur ontworpen waarin passende oplossingen worden gerealiseerd voor de Somalische gemeenschap en indirect de welzijnsorganisaties, ziekenhuis en andere relevante betrokken partijen. Hiermee is een praktische en holistische invulling gegeven aan positieve gezondheid voor Somaliërs. Met als resultaat/impact: Robuuste samenwerking tussen partijen inclusief de doelgroep. Reduceren van maatschappelijke kosten door het verhogen van gezondheid en welzijn van de Somalische Gemeenschap. Bevorderen cultuursensitiviteit bij verschillende welzijnsorganisaties en het ziekenhuis en er ontstaat een ondersteunende structuur op wijkniveau. De innovatie levert onderstaande verbetering van de kwaliteit van leven van de Somalische doelgroep op: ? Binnen de Somalische gemeenschap is aandacht voor en kennis over positieve gezondheid; ? Mensen weten waar hun kracht en talent liggen en kunnen meedoen in de samenleving; ? Mensen weten dat er sprake is van een vangnet op het gebied van gezondheidsproblemen; ? Mensen weten waar ze het beste terecht kunnen voor een bepaald gezondheidsprobleem; ? Zorgverleners weten hoe ze het beste kunnen omgaan met de doelgroep. ? Er is een preventiestructuur ingericht in Haarlem Schalkwijk in de vorm van een wijkhub positieve gezondheid, waarin op maat interventies worden ontwikkeld met behulp van design thinking en uitgevoerd met de samenwerkende organisaties ten behoeve van het bevorderen van positieve gezondheid binnen de Somalische gemeenschap. Middels deze aanvraag wordt de hulp van een implementatie- en opschalingscoach ingeroepen bij: 1. Het in kaart brengen van de systeembarrières en het formuleren van integraal (facet)beleid (waarmee deze barrières worden overwonnen) voor de wijkhub positieve gezondheid in Haarlem Schalkwijk, in samenspraak met de projectpartners. 2. Het benaderen van andere gemeenten, waar reeds vanuit het project Weerbaar Opvoeden (welke de coach landelijke leidde namens Ministerie SZW) een samenwerking is gestart gericht op de gezondheidspreventie en educatie voor de doelgroepen Somaliërs (Delft) en Marokkanen en Turken met grote afstand tot de (preventieve) gezondheidszorg (Leiden, Culemborg, Maastricht en Roosendaal) om een wijkhub positieve gezondheid te realiseren. 3. Het formuleren van een uitrolplan.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002873
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. de Vos
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting DOCK