Mobiele menu

Wijkverpleegkundige Plus; de zichtbare schakel tussen wonen, welzijn en zorg in Doornakkers

In 4 aandachtswijken in Eindhoven (De Bennekel, Doornakkers, Woensel-West en Woensel-Zuid) werkten 16 wijkverpleegkundigen (4,6 fte) als zichtbare schakel.

Doel

Gezondheidswinst behalen voor de inwoners van deze wijken, met name voor kwetsbare groepen, allochtone bewoners en ouderen.

Werkwijze

Hiertoe zochten de wijkverpleegkundigen moeilijk bereikbare bewoners actief op en leidden ze chronisch zieken en risicogroepen toe naar de juiste zorg. Andere wijkbewoners stimuleerden ze weer om gezonder te leven. Een signaal van de huisarts, leefbaarheidteams of andere organisaties was aanleiding genoeg om op huisbezoek te gaan bij mensen waar het niet goed mee gaat. Zo werd voorkomen dat problemen te hoog oplopen. Kortom: deze wijkverpleegkundigen waren een zichtbaar aanspreekpunt voor bewoners. Goede contacten met andere organisaties zijn voorwaarde om problemen doeltreffend te kunnen aanpakken. Daarom zochten de wijkverpleegkundigen samenwerking met huisartsen, woningbouwverenigingen, buurtverenigingen en vrijwilligers. Zo waren ze voor andere beroepskrachten een verbindende schakel.

Resultaten

Met dit project kreeg de wijkverpleegkundige meer armslag om outreachend, ook buiten een indicatie om, bij buurtbewoners langs te gaan en bij problemen op het gebied van gezondheid actie te ondernemen. Er kwam dus weer ruimte voor eigen initiatief. In overleg met de huisarts of andere professional kon de wijkverpleegkundige, zonder indicatie, toch actie nemen. Zo had ze ook een preventieve en signalerende functie. In de wijken waren en zijn nog steeds verschillende overleggen waar partijen gezamenlijk complexe casussen bespreken en oppakken.

Verslagen


Eindverslag

Inleiding In Eindhoven liep tot en met het project Zichtbare Schakel in de drie Eindhovense krachtwijken en twee andere wijken/buurten waar sprake is van een achterstandsituatie. Het gaat om de wijken Woensel West, Woensel Zuid, Bennekel en Doornakkers en de buurten Tivoli, Kruidenbuurt, Sintenbuurt en Burghplan in stadsdeel Stratum. Deze fase van het project liep tot 31 december 2012. In de jaren 2013 en 2014 wordt het project op soortgelijke wijze voorgezet, nu gefinancierd uit de decentralisatie-uitkering en zijn nieuwe afspraken gemaakt met de gemeente Eindhoven. Samenwerking ZuidZorg en Archipelzorggroep namen de uitvoering voor hun rekening maar werkten nauw samen met de gemeente Eindhoven, Zorgbelang, Huisartsenkring Zuid Oost Brabant, PoZoB, Stichting Gezondheidscentra Eindhoven, De Ondernemende Huisarts, Vitalis Woonzorggroep, GGD Brabant-Zuidoost, GGzE en de Lumens Groep. We werkten aan het verbeteren van de samenwerking van de wijkverpleegkundige met andere organisaties in de wijk en het doeltreffender oplossen van problemen. We hebben gestreefd naar een goede samenwerking tussen bovengenoemde organisaties, maar ook met woningbouwcorporaties, buurtverenigingen, vrijwilligers en overige belanghebbenden. We wilden zichtbaar en laagdrempelig bereikbaar zijn voor de buurtbewoners en preventieve zorg leveren in de vorm van goede voorlichting en een nog betere bereikbaarheid. Doelgroepen De keuze voor de doelgroepen is gedaan op basis van de wijkactieplannen (die er al lagen voor de krachtwijken) en onderzoek van de GGD. Het ging in alle wijken om kwetsbare (allochtone) mensen / ouderen, bewoners met een lage sociaaleconomische status, jongeren en multi-probleem huishoudens. Het ging vooral om wijkbewoners die niet in beeld waren bij de zorg, niet bij de huisarts kwamen of extra aandacht behoefden. Doelstelling Wat we wilden bereiken was het behalen van gezondheidswinst voor de inwoners van de wijken, met name voor de kwetsbare bewoners, de allochtone bewoners en ouderen. We wilden moeilijk bereikbare bewoners en zorgmijders actief opzoeken, chronisch zieken en risicogroepen naar de juiste zorg toeleiden en buurtbewoners stimuleren een gezonde leefstijl op te pakken. We wilden geen drempel meer om vanuit signalen van huisarts of andere organisaties een bezoek te brengen bij mensen/gezinnen waar het niet goed mee gaat. Hierdoor wilden we voorkomen dat problemen van deze mensen groter worden. Meer armslag voor wijkverpleegkundige Met dit project kreeg de wijkverpleegkundige meer armslag om outreachend, ook buiten een indicatie om, bij buurtbewoners langs te gaan en bij problemen op het gebied van gezondheid actie te ondernemen. Er kwam dus weer ruimte voor eigen initiatief. In overleg met de huisarts of andere professional kon de wijkverpleegkundige, zonder indicatie, toch actie nemen. Zo had ze ook een preventieve en signalerende functie. Daarnaast heeft de subsidie meer mogelijkheid gegeven om met andere professionals in de wijk casussen te bespreken en actie te ondernemen. Casefinding Wijkbewoners werden via verschillende kanalen bij de wijkverpleegkundige aangemeld of onder de aandacht gebracht. De casefinding via de huisartsen richtte zich voornamelijk op patiënten in de praktijk die bij de huisarts niet goed in beeld waren, zorg meden of extra aandacht behoefde. In de wijken waren en zijn nog steeds verschillende overleggen waar partijen gezamenlijk complexe casussen bespreken en oppakken. De wijkverpleegkundige sloot aan bij dit overleg en kon in die gevallen waarbij er naast de andere problemen ook problemen op het gebied van gezondheid waren, iets betekenen. Alle professionals in de wijk konden contact opnemen met de wijkverpleegkundige in de betreffende wijk en een mogelijke casus bespreken. De wijkverpleegkundigen konden op eigen initiatief of verzoek van professionals of buurtbewoners hulp en ondersteuning bieden.

Kenmerken

Projectnummer:
206010029
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. van Erp
Verantwoordelijke organisatie:
Zuidzorg
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.