Mobiele menu

Wijkverpleegkundige: Zichtbare schakel in Tilburg - noord (ZSTn)

In Tilburg-Noord richtten 7 wijkverpleegkundigen (1,71 fte extra) zich op kwetsbare burgers van jong tot oud, zoals kwetsbare gezinnen met jonge kinderen, ouderen en mensen die geen beroep doen op de zorg (zorgmijders).

Doel

Bijdragen aan een gezonde wijk door een juiste aanpak en intensieve samenwerking.

Werkwijze

De wijkverpleegkundigen waren zichtbare schakels in de wijk. Bewoners kenden hen en klopten gemakkelijk bij hen aan. En ze wisten dat de wijkverpleegkundige hen helpt om goede oplossingen te vinden. De wijkverpleegkundigen kwamen ook in contact met cliënten via andere hulpverleners (bijvoorbeeld de huisarts) of familieleden. Ze bezochten cliënten en bouwden geleidelijk vertrouwen op. Dat maakte het gemakkelijker om zo nodig ook andere hulpverleners in te schakelen. Samenwerking met andere beroepskrachten en vrijwilligers was een voorwaarde voor succes. De wijkverpleegkundigen namen daarin het voortouw, maar geven ook ruimte aan anderen.

Verslagen


Eindverslag

Het zichtbare schakelproject in Tilburg - noord had in de projectperiode contact met 133 cliënten, waarvan 46 cliënten contact hadden met de JGZ-verpleegkundige en 87 met een wijkverpleegkundige of praktische thuisbegeleider als zichtbare schakel. In 2011 is geconstateerd dat beroepskrachten betrokken bij kwetsbare gezinnen (domein kind, jeugd en gezin) en kwetsbare ouderen (domein zorg en welzijn)in verschillende netwerken opereren. Het project is min of meer als twee deelprojecten vervolgd: een deel gericht op de leeftijdsgroep 0-23 jaar en een deel gericht op de groep 23 - 110 jaar. Voor beide doelgroepen heeft het project geresulteerd in een effectieve en meer samenhangende inzet van interventies. Er is geleidelijk aan steeds meer gewerkt vanuit een samenhangend perspectief op eigen kracht, inzet va sociale systemen en gedoseerde professionele ondersteuning (in Tilburgse WMO-termen: zelf doen, samen doen, laten doen. Het zichtbare schakelproject in Tilburg - noord wordt na de projectperiode 2011 - 2012 gecontinueerd. In de periode 2013 - 2014 zal de inzet van de zichtbare schakels met name gericht zijn op de subwijk Stokhasselt. De zichtbare schakels, zowel wijk - als jgz verpleegkundige, werken dan als generalistische professionals in het wijk - frontlijnteam en continueren het integraal werken in het schakelteam. Te zijner tijd vloeien deze werkvormen naar verwachting samen.

Kenmerken

Projectnummer:
206020006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
T.J.M. Brinkhof
Verantwoordelijke organisatie:
Thebe
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.