Mobiele menu

Yn'e Buorren 2.0 Achtkarspelen

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het bestaande netwerk Yn’e Buorren is gericht op ketensamenwerking tussen welzijn, ondersteuning, eerste lijns- en tweede lijns zorg, zodat ouderen in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen.

Aangesloten organisaties bij het netwer

Maatschap Huisartsenpraktijk Groenkamp in Buitenpost, Kwadrantgroep VVT-Organisatie, Gemeente Achtkarspelen, Welzijnsorganisatie is KEaRN, WMO-raad gemeente Achtkarspelen.

Doel en aanpak project

Het doel van het project Yn’e Buorren 2.0 is dat het bestaande netwerk een aanjager wordt voor vernieuwing, waardoor knelpunten in de zorg aangepakt worden. Door nog meer samenhang te creëren, wordt gestreefd naar integrale zorg voor thuiswonende ouderen.

In het netwerk wordt gewerkt aan de volgende onderwerpen: ‘wonen met dementie in de eigen omgeving’ en ‘eigen regie voor ouderen in de eigen omgeving’. De bijeenkomsten zijn gebaseerd op ingebrachte casuïstiek. De vragen hebben te maken met zorgen die er leven bij professionals en die de hulpvrager niet als zorgelijk herkent. Er wordt middels design thinking en oplossingsgericht werken op een vertragende manier gewerkt. De deelnemers worden uitgenodigd zich te verplaatsen in de hulpvrager. De mix van deelnemers in de groep zorgt voor creatieve ideeën en verbindingen. Vragen die uit de groep naar voren komen worden beantwoord door de actie-onderzoeker.

Producten

Titel: Methodiek Casuistiek bespreking volgens Design Thinking
Auteur: Ieta Berghuis, Paula Roorda en Feija Schaap

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het bestaande netwerk Groenkamp is tot op heden gericht op ketensamenwerking tussen welzijn, ondersteuning, eerste lijns- en tweede lijns zorg zodat ouderen in hun eigen woonomgeving, kunnen blijven wonen in Achtkarspelen en opname in een intramurale setting wordt voorkomen of uitgesteld. Ontwikkelingen De kosten van de gezondheidszorg nemen toe. De komende jaren zal het aantal mensen dat met chronische-en /of complexe aandoeningen een beroep doet op de gezondheidszorg verder toenemen. Daarnaast speelt in Friesland een dubbele vergrijzing waarbij het aantal kwetsbare ouderen stijgt en er een krapte is aan goed opgeleide professionals ( artsen en verpleegkundigen). Dit zorgt voor een grote druk op het gehele zorgsysteem. De vraag naar eerstelijnszorg en informele zorg stijgt doordat ouderen langer thuis zullen blijven wonen. Specialistische zorg verschuift van de tweede lijn naar de eerste lijn. Technologische ontwikkelingen en nieuwe opvattingen over ziekte en gezondheid (positieve gezondheid) leiden tot een veranderende zorgvraag. Doel Het doel van het project Yn’e Buorren 2.0 is dat het bestaande netwerk van Groenkamp in Buitenpost wordt verstevigd en zo een aanjager wordt voor vernieuwing waardoor knelpunten zoals hiervoor beschreven aangepakt kunnen worden. Het netwerk kan als blauwdruk of kapstok dienen om in de toekomst andere thema's aan op te hangen. De versteviging van het netwerk gaan we realiseren door tijdens het project met ondersteuning van een actieonderzoeker gezamenlijk te werken en te leren van twee onderwerpen. Onderwerpen Het eerste onderwerp is gericht op het voorkomen escalatie van zorg in acute situaties. In gemeente Achtkarspelen anticiperen ouderen namelijk veelal niet op mogelijke veranderingen in de toekomst. Zorgmijding is een veelvoorkomend thema en ouderen redden zich lang thuis. Echter het niet anticiperen heeft als gevolg dat bij het (tijdelijk) wegvallen van steunstructuren zeer regelmatig acute zorg ingezet moet worden met vervelende gevolgen voor inwoners en werkdruk voor professionals. Door ouderen te stimuleren de eigen regie en grip op hun situatie te houden verwachten we acute zorgsituaties te voorkomen. Tijdens het project gaan we op zoek naar manieren om de regie en grip te stimuleren en deze vervolgens implementeren. In het tweede onderwerp is de focus gericht op het optimaliseren van welzijn, ondersteuning en zorg voor thuiswonende mensen met dementie en hun naasten. Het aantal ouderen met dementie neemt toe, ook in de gemeente Achtkarspelen. Bovendien maken de inwoners uit deze gemeente veelal pas laat gebruik van intramurale voorzieningen (zie ook motivatie bij vorig onderwerp) en wordt er een groot beroep op mantelzorgers gedaan. Om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie optimaal vorm te geven is een stevig netwerk (zowel professioneel als informeel) nodig die ook op dit onderwerp samenwerkt. Als kapstok voor de inhoud van de samenwerking gaat het netwerk een deel van de aanbevelingen uit de “cliëntreis dementie”, opgesteld door zorgverzekeraar De Friesland en Friese gemeenten in afstemming met aanbieders, implementeren. Actieonderzoek We maken gebruik van activerende, interactieve en creatieve methoden in alle fasen van het project. In de planfase maken we gebruik van methoden om de leefwereld van de oudere inwoners zo goed mogelijk te leren kennen om hier vervolgens de acties in de volgende fase op aan te laten sluiten. Tijdens iedere bijeenkomst is er een reflectiemoment in het netwerk om zo met elkaar inzicht te verkrijgen in situaties en handelen. Zo zal door middel van een iteratief proces, gewerkt worden naar een bruikbare, breed implementeerbare oplossing die aansluit bij de behoeften van ouderen en hun naasten en van professionals, rekening houden met de dagelijkse praktijk. Projectstructuur Er is een werkgroep bestaande uit leden van het netwerk waarop het actieonderzoek plaatsvindt. De projectgroep volgt de resultaten en faciliteert waar nodig. Borging resultaten De resultaten uit dit netwerk worden op diverse manieren geborgd: 1. Door de uitkomsten en inzichten te delen met andere netwerken binnen de Kwadrantgroep. 2. Daarnaast nemen de Kwadrantgroep, wijkverpleegkundigen, SO en sociaal werkers van gebiedsteams deel aan het FAITH-leernetwerk in het Noord Nederland. Dit platform is een perfecte plek om de resultaten te delen, te borgen en zo een olievlek te bewerkstelligen Ouderenparticipatie Vanuit het motto “niets over ons, zonder ons” krijgen ouderen in het netwerk een belangrijke rol. De cliëntenraad van de Kwadrantgroep wordt gevraagd casuïstiek aan te dragen en actief mee te denken in de projectgroep. De cliëntenraad neemt daarmee een gelijkwaardige rol in het het netwerk in en worden betrokken bij een bruikbare, breed implementeerbare oplossing die past bij zowel de behoeften van ouderen en hun naasten als van professionals, rekening houden met de dagelijkse praktijk.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639521916
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P. Roorda
Verantwoordelijke organisatie:
KwadrantGroep