Mobiele menu

Yn'e Buorren 2.0 Tytsjerksteradiel

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het netwerk Yn’e Buorren is gericht op ketensamenwerking tussen welzijn, ondersteuning, eerste lijns- en tweede lijns zorg zodat ouderen in hun eigen woonomgeving, kunnen blijven wonen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

It BetterSkip voor zorg en gezondheid, huisartsenzorg in Eastermar, Kwadrantgroep VVT-organisatie, Gemeente  Tytsjerksteradiel, Welzijnsorganisatie KEaRN, Fysiotherapeut, Lid cliëntenraad.

Doel en aanpak project

Het doel van het project Yn’e Buorren 2.0 is dat het bestaande netwerk een aanjager wordt voor vernieuwing waardoor knelpunten in de zorg thuis aangepakt worden. Door nog meer samenhang te creëren wordt gestreefd naar integrale zorg voor thuiswonende ouderen. In het project wordt gewerkt aan de volgende thema’s: ‘Verbeteren afstemming huisartsenzorg, wijkverpleging en eerstelijnsverblijf’ en ‘het vervangen van zorgvragen door het gebruik van technologische oplossingen te verkennen en door de omgeving van de thuiswonende oudere te verstevigen’. Er wordt middels design thinking en oplossingsgericht werken op een vertragende manier gewerkt. De deelnemers worden uitgenodigd zich te verplaatsen in de hulpvrager. De mix van deelnemers in de groep zorgt voor creatieve ideeën en verbindingen.  Vragen die uit de groep naar voren komen worden beantwoord door de actie-onderzoeker.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het bestaande netwerk It Betterskip is tot op heden gericht op ketensamenwerking tussen welzijn, ondersteuning, eerste lijns- en tweede lijns zorg zodat ouderen in hun eigen woonomgeving, zoveel mogelijk met hulp van de eigen steunstructuur, kunnen blijven wonen in Tytsjerksteradiel en opname in een intramurale setting wordt voorkomen of uitgesteld. Ontwikkelingen De kosten van de gezondheidszorg nemen toe. De komende jaren zal het aantal mensen dat met chronische-en /of complexe aandoeningen een beroep doet op de gezondheidszorg verder toenemen. Daarnaast speelt in Friesland een dubbele vergrijzing waarbij het aantal kwetsbare ouderen stijgt en er een krapte is aan goed opgeleide professionals ( artsen en verpleegkundigen). Dit zorgt voor een grote druk op het gehele zorgsysteem . De zorgkosten worden onbetaalbaar. De vraag naar eerstelijnszorg en informele zorg stijgt doordat ouderen langer thuis zullen blijven wonen. Specialistische zorg verschuift van de tweede lijn naar de huisarts en de wijkverpleging. Technologische ontwikkelingen en nieuwe opvattingen over ziekte en gezondheid (positieve gezondheid) leiden tot een veranderende zorgvraag. Doel Het doel van het project Yn’e Buorren 2.0 is dat het bestaande netwerk van It Betterskip in Eastermar bestaande uit een huisarts, wijkverpleegkundige, buurtwerker, sociaal werker uit het gebiedsteam, een specialist ouderengeneeskunde en fysiotherapeut wordt verstevigd en zo een aanjager wordt voor vernieuwing waardoor knelpunten zoals hiervoor beschreven aangepakt kunnen worden. Door nog meer samenhang te creëren wordt gestreefd naar integrale zorg en een integraal zorgaanbod voor thuiswonende ouderen. We willen zorgvraag voorkomen (door preventie en vroegsignalering), zorg vervangen (door gebruik technologie en inzet van de omgeving van de oudere) en verplaatsen van zorg (van Eerste Lijns Verblijf (ELV) naar thuis). Het netwerk kan als blauwdruk of kapstok dienen om in de toekomst andere thema`s aan op te hangen. De versteviging van het netwerk gaan we realiseren door tijdens het project met ondersteuning van een actieonderzoeker gezamenlijk te werken en te leren van twee onderwerpen. Onderwerpen Het eerste onderwerp richt zich op het verbeteren van afstemming van de huisartsenzorg, wijkverpleging en het eerstelijnsverblijf. We zien namelijk dat het aantal crisisopnamen toenemen. Deze opname heeft een enorme impact op de kwaliteit van leven van de thuiswonende oudere en ook op de werkdruk van professionals in het netwerk. In het tweede onderwerp focussen we op het vervangen van zorgvragen door het gebruik van technologische oplossingen te verkennen en waar mogelijk te implementeren. Verder door de omgeving van de thuiswonende oudere te verstevigen. Actieonderzoek We maken gebruik van activerende, interactieve en creatieve methoden in alle fasen van het project. Welke methodieken we precies gaan gebruiken weten we niet op voorhand. Wel maken we bij beide onderwerpen in de planfase gebruik van methoden om de leefwereld, behoeften en gedrag van de oudere inwoners zo goed mogelijk te leren kennen om hier vervolgens de acties in de volgende fase op aan te laten sluiten. Tijdens iedere bijeenkomst is er een reflectiemoment in het netwerk om zo met elkaar inzicht te verkrijgen in situaties en handelen. Zo zal door middel van een iteratief proces, dat heen en weer gaat tussen inzicht vanuit uiteenlopende perspectieven en concrete oplossingen, gewerkt worden naar een bruikbare, breed implementeerbare oplossing die aansluit bij de behoeften van ouderen en hun naasten en van professionals, rekening houden met de dagelijkse praktijk. Projectstructuur Er is een werkgroep bestaande uit leden van het netwerk waarop het actieonderzoek is gericht. De projectgroep volgt de resultaten en faciliteert waar nodig. Borging resultaten De resultaten uit dit netwerk worden op diverse manieren geborgd: 1. Allereerst door de uitkomsten en inzichten te delen met andere netwerken van huisartsen-wijkverpleegkundigen-gebiedsteams en welzijn binnen de Kwadrantgroep. Een afsluitend symposium is hier een mooi middel voor. 2. Daarnaast nemen de Kwadrantgroep, wijkverpleegkundigen, SO en sociaal werkers van gebiedsteams deel aan het FAITH-leernetwerk in het Noord Nederland (www.faithresearch.nl). Dit platform gericht op kwetsbare ouderen en professionals is een perfecte plek om de resultaten te delen, te borgen en zo een olievlek te bewerkstelligen Ouderenparticipatie Vanuit het motto “niets over ons, zonder ons” krijgen ouderen in het netwerk een belangrijke bepalende rol. De cliëntenraad van de Kwadrantgroep wordt gevraagd casuïstiek aan te dragen en actief mee te denken in de projectgroep. De cliëntenraad neemt daarmee een gelijkwaardige rol in het het netwerk in en worden betrokken bij een bruikbare, breed implementeerbare oplossing die past bij zowel de behoeften van ouderen en hun naasten als van professionals, rekening houden met de dagelijkse praktijk.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639521917
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P. Roorda
Verantwoordelijke organisatie:
KwadrantGroep