Young Leaders Door het Hele Land

Projectomschrijving

MDT-reis

Hoe ontwikkel je je kwaliteiten en hoe kun je deze inzetten in je eigen leven en voor je omgeving? Daarin stimuleert het Young Leaders programma deelnemende jongeren door het hele land. Dankzij een uitgebreid persoonlijk intakegesprek is de invulling en begeleiding in het project goed af te stemmen op de persoonlijke interesses, leerbehoefte en doelen van de jongeren. Zij volgen een groepstraining en bedenken daarin 2 of meer sociale activiteiten die zij vervolgens gezamenlijk met elkaar organiseren. Dat kan variëren van een sporttoernooi tot een bingo-middag voor senioren. Om hun plan uit te voeren krijgen zij een activiteitenbudget en steun van een coach. Aangezien jongeren met verschillende achtergronden meedoen, leren zij optimaal van elkaar. De deelnemers sluiten hun MDT af met een presentatie van hun plannen waarna zij een certificaat ontvangen.

Betekenis

  • Voor jongeren

Deelnemers leren hun talenten beter kennen, hun vaardigheden versterken en ontwikkelen een positiever zelfbeeld. Door deel te nemen aan het programma en zich in te zetten voor anderen breiden de jongeren ook hun sociaal en zakelijk netwerk uit. Jongeren waarderen de groepssetting van het programma, waarin zij leren samenwerken als team en een hechte band met elkaar opbouwen.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Het project levert de samenleving minimaal 870 jongeren op die als Young Leader stevig hebben geïnvesteerd in hun eigen ontwikkeling en hun maatschappelijke toekomst. De sociale activiteiten die zij organiseren dragen daarnaast bij aan meer leefbaarheid in de wijken, meer en beter contact tussen buurtbewoners en minder eenzaamheid. Effectonderzoek laat zien dat jongeren die meedoen na afloop meer waarde hechten aan vrijwilligerswerk en vaker bereid zijn om zich vrijwillig in te zetten voor hun omgeving.

Doelgroep

Jongeren van 14-27 jaar, in het bijzonder jongeren uit kwetsbare wijken en gezinnen met lagere inkomens.

Regio

Landelijk: Alblasserdam, Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Leiden, Middelburg, Staphorst, Valkenburg aan de Geul, Waalwijk, Wijdemeren

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Dit projectvoorstel beoogt de positieve ervaringen met Young Leaders als vorm van MDT op grotere schaal en voor een bredere groep jongeren aan te bieden. Door het bestaande samenwerkingsverband uit te breiden met lokale partijen uit andere regio’s worden in totaal 12 extra locaties opgestart binnen 9 COROP-gebieden. In vier van deze regio’s is nog geen MDT-aanbod aanwezig. Omdat naast welzijnsorganisaties ook sport- en theatersportverenigingen betrokken zijn, krijgt Young Leaders als vorm van MDT een bredere basis qua doelgroep en toepassingsmogelijkheden. Partners uit het project zullen aansluiten bij het samenwerkingsverband uit de eerdere Young Leaders proeftuinen. Young Leaders staat open voor alle jongeren van 14-27 jaar die willen meedoen, met extra aandacht voor jongeren uit kwetsbare wijken en gezinnen met lagere inkomens. Voor deze focus is gekozen omdat zij meer bloot staan aan risico’s die gevolgen hebben voor hun maatschappelijke toekomst. MDT biedt kansen om hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling een impuls te geven. Deelnemersgroepen hebben een diverse samenstelling van jongeren uit verschillende wijken of dorpen, met/zonder migratieachtergrond, van verschillende scholen of type opleidingen, en via netwerkpartners van de betrokken lokale organisaties. Op deze manier kunnen zij zoveel mogelijk leren van elkaar. In groepen van maximaal 15 deelnemers volgen jongeren een training waarin zij hun vaardigheden ontwikkelen en zich verdiepen in hun kwaliteiten en de manier waarop zij die kunnen inzetten in hun eigen leven en voor de samenleving. Voortbouwend op de succesfactoren uit onze eerdere proeftuinen is er extra aandacht voor het bij elkaar brengen van jongeren van verschillende achtergronden en bevolkingsgroepen die zich gezamenlijk inzetten voor andere mensen (jong en oud) met wie zij normaal gesproken niet zo snel in contact zouden komen. De jongeren bedenken gezamenlijk eigen plannen voor maatschappelijke activiteiten om impact te maken op hun omgeving. Hierbij is sociale verbinding het uitgangspunt. In deze activiteitenfase krijgen ondersteuning van een coach op groeps- en individueel niveau. Effectonderzoek laat zien dat jongeren die meedoen nieuwe vaardigheden ontwikkelen, hun netwerk vergroten en meer zelfvertrouwen opbouwen. Na afloop hechten zij meer waarde aan vrijwilligerswerk en zijn zij vaker bereid om zich vrijwillig in te zetten voor hun omgeving. Na een individueel intakegesprek volgen jongeren een trainingsprogramma gedurende 3 maanden in groepen van 15 deelnemers waarbij zij twee of meer plannen uitwerken voor maatschappelijke activiteiten. In de daaropvolgende 3 maanden gaan zij deze activiteiten gezamenlijk organiseren onder begeleiding van een coach. De invulling is afhankelijk van hun eigen interesses en ideeën. Leidraad is dat zij zich inzetten voor een maatschappelijk doel waar zij betrokkenheid bij voelen. Van een buurtfeest tot een sporttoernooi of bingomiddag voor senioren, in iedere groep ontstaan weer nieuwe ideeën. Tijdens een publieke presentatie van hun plannen ontvangen deelnemers een certificaat, uitgereikt in een officiële ceremonie.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743004012
Looptijd:
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.L. van Dijk