Mobiele menu

Young Leaders Overal in Nederland

Projectomschrijving

De MDT-reis

Na een individueel intakegesprek volgen de jongeren een groepstraining van 10 bijeenkomsten rondom het algemene motto: kom in beweging en laat je stem horen. Tijdens elke bijeenkomst staat een ander thema centraal, zoals het leren kennen van de eigen kwaliteiten, leren omgaan met groepsdruk en het bepalen van het leerpad. De deelnemers presenteren tijdens elke bijeenkomst hun verhaal voor de groep, zodat zij goed voorbereid zijn op de officiële eindpresentatie.

De jongeren werken tijdens de bijeenkomsten ook 2 of meer plannen uit voor maatschappelijke activiteiten. Ze mogen een geheel eigen plan bedenken en bepalen zelf voor welke doelgroep zij zich willen inzetten. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een sporttoernooi, balkon-workouts voor ouderen of het opknappen van een pleintje in de buurt. Vervolgens krijgen de jongeren budget en de ondersteuning van een coach om deze activiteiten gezamenlijk te organiseren. De MDT-reis eindigt met een feestelijke eindpresentatie en een individueel evaluatiegesprek.

Dit reguliere MDT-project komt voort uit de eerdere proeftuin Young Leaders Uit de Buurt en de lopende projecten Meer Young Leaders Op de Kaart en Young Leaders Door het Hele Land.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren investeren in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, vergroten hun netwerk en bouwen meer zelfvertrouwen op. Na afloop hechten zij meer waarde aan vrijwilligerswerk en zijn zij vaker bereid om zich vrijwillig in te zetten voor hun omgeving. Ook helpt Young Leaders bij het verkennen van toekomstmogelijkheden.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of samenleving

Young Leaders stimuleert de jongeren in hun persoonlijke groei en versterkt daarmee hun verbondenheid met de samenleving. Ze weten beter wie ze zijn en wat ze kunnen, ontwikkelen een positiever zelfbeeld en gaan met meer vertrouwen de toekomst tegemoet. Ze zijn beter in staat hun positie in de maatschappij te vinden, zich van daaruit verder te ontwikkelen en op een actieve manier bij te dragen aan een betere samenleving.

Doelgroep

Jongeren van 14 t/m 27 jaar, met extra aandacht voor jongeren uit kwetsbare wijken, leerlingen uit het speciaal onderwijs en jonge statushouders.

Regio

Agglomeratie Haarlem, Groot-Amsterdam, Midden-Limburg, Midden-Noord-Brabant, Oost-Zuid-Holland, Zuidoost-Noord-Brabant, Zuidoost-Zuid-Holland.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Op basis van de positieve ervaringen die sinds 2018 zijn opgedaan met Young Leaders in MDT-verband, wil ‘Young Leaders Overal in Nederland’ graag voorzien in de groeiende belangstelling voor maatschappelijke vorming van buurtjongeren onder een grotere variëteit van jeugdvoorzieningen. Naast de verdere opschaling onder jongerenwerkorganisaties wordt het MDT-programma aangeboden aan nieuwe doelgroepen. Het gaat o.a om leerlingen van regulier en speciaal voortgezet onderwijs, jonge statushouders en jongeren die interesse hebben in culturele voorzieningen. Doelstelling is om op 12 pilotlocaties in het land voor in totaal 885 jongeren in de leeftijd van 14-27 jaar Young Leaders als vorm van MDT aan te bieden. Na een individueel intakegesprek start het traject met een groepstraining waarin zij twee of meer plannen uitwerken voor maatschappelijke activiteiten. Daarna gaan zij deze activiteiten gezamenlijk organiseren onder begeleiding van een coach. De invulling van de maatschappelijke activiteiten is afhankelijk van de interesses en ideeën van de deelnemers. Zij mogen geheel een eigen plan bedenken en kiezen voor welke doelgroep zij zich willen inzetten. Van een sporttoernooi tot een muzikale middag voor senioren, in iedere groep ontstaan weer nieuwe ideeën. Tijdens een publieke presentatie van hun plannen voor maatschappelijke activiteiten ontvangen deelnemers een certificaat dat met een officiële ceremonie wordt uitgereikt. Ter afronding van het traject wordt met alle deelnemers een individueel evaluatiegesprek gevoerd. Effectonderzoek laat zien dat jongeren die meedoen nieuwe vaardigheden ontwikkelen, hun netwerk vergroten en meer zelfvertrouwen opbouwen. Na afloop hechten zij meer waarde aan vrijwilligerswerk en zijn zij vaker bereid om zich vrijwillig in te zetten voor hun omgeving. MDT blijkt de ontwikkeling van buurtjongeren een flinke impuls te geven en daarmee hun verbondenheid met de samenleving te versterken. Het Young Leaders programma stimuleert met training, een praktijkfase van sociale activiteiten voor de gemeenschap en coaching hun identiteitsvorming, toekomstplanning en positieve betrokkenheid bij de omgeving. De duurzame inzet van deelnemende jongeren kan daarnaast zorgen voor meer toenadering en uitwisseling tussen verschillende bevolkingsgroepen en leeftijdscategorieën, en verder bijdragen aan meer leefbaarheid in de buurt.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
07430052110031
Looptijd: 80%
Looptijd: 80 %
2021
2024
Projectleider en penvoerder:
A.L. van Dijk
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Toekomst voor Buurtjeugd