Mobiele menu

Young Leaders Uit de Buurt. Experimenteren met maatschappelijke dienstbaarheid voor buurtjeugd.

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Drie maanden lang volgen jongeren een training via het programma Young Leaders. Ze verdiepen zich in hun kwaliteiten en de manier waarop ze die kunnen inzetten. Daarnaast leren de jongeren beter communiceren, samenwerken, organiseren en presenteren. Tijdens de training maakt iedere groep jongeren twee plannen voor het organiseren van sociale activiteiten, een in de eigen omgeving en een daarbuiten. In de drie maanden daarna mogen ze aan de bak in de praktijk; ze gaan de plannen – met ondersteuning – uitvoeren. Daarna krijgen ze nog een halfjaar individuele coaching, ingericht zoals ze zelf willen. Vanaf 18 jaar kunnen ze ook zelf opgeleid worden tot trainer voor een nieuwe lichting jongeren. 

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongeren

‘Ik heb positieve impact op mijn eigen leven en op mijn omgeving!’ Dat weten jongeren na dit intensieve traject. Omdat ze waardering krijgen voor wat ze doen, bijvoorbeeld in de vorm van een certificaat, krijgen ze ook meer zelfvertrouwen. Verder bouwen de jongeren aan hun sociale en zakelijke netwerk. Afhankelijk van hun studie kunnen ze ook studiepunten verdienen.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Organisaties geven een impuls aan hun eigen doelstelling om kwetsbare jongeren te stimuleren. Ze versterken hun imago en doen nieuwe inzichten op over de manier waarop zij kunnen samenwerken met de doelgroep. Ten slotte versterken ze hun netwerk door samen te werken met andere maatschappelijke organisaties.  

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Slaagt deze geïntensiveerde vorm van Young Leaders erin om de maatschappelijke betrokkenheid van buurtjongeren te activeren voor een langere periode? 
  • Slaagt het programma erin om buurtjongeren ook buiten hun eigen bekende omgeving maatschappelijk actief te krijgen?
  • Kan het jongerenwerk op deze manier nieuw kader opleiden voor andere organisaties en vrijwilligersinitiatieven die inzetbaar zijn voor maatschappelijke activering in kwetsbare wijken? 
  • Welke concrete ervaringen en aantoonbare effecten levert het programma voor deelnemende jongeren op? 
  • Is de geïntensiveerde vorm van Young Leaders een praktisch werkzame formule voor de invulling van de maatschappelijke diensttijd voor buurtjeugd? 

Doelgroep 

Jongeren uit kwetsbare wijken van 12-23 jaar

Regio

Landelijk

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

‘Young Leaders Uit de Buurt’ is als projectvoorstel bedoeld om te experimenteren met vormen van maatschappelijke dienstbaarheid voor de specifieke doelgroep van jongeren uit kwetsbare wijken. Deze jongeren noemen wij buurtjeugd. Zij blijken meer bloot te staan aan risico’s die gevolgen hebben voor hun schoolcarrière, perspectieven op de arbeidsmarkt en hun positie in de samenleving in het algemeen (WRR, 2005). Het is voor deze jongeren dan ook van belang om hun ontplooiing actief te stimuleren, meer dan in het huidige jeugdbeleid momenteel gebeurt. Dit is ook essentieel voor het realiseren van een sterke samenleving waarin iedereen kan meedoen. Doelstelling is op acht locaties in het land in totaal 240 á 300 buurtjongeren in de leeftijd van 12/14 - 23 jaar een maatschappelijke diensttijd te bieden. Uitgangspunt vormen de ervaringen die eerder zijn opgedaan met het pedagogische activeringsprogramma Young Leaders, dat erin slaagt de over het algemeen moeilijk bereikbare doelgroep van buurtjeugd via dit format te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie. Er is echter nog weinig bekend over de mate waarin en de manier waarop het programma buurtjongeren ook kan activeren om zich in te zetten voor mensen uit een andere omgeving dan die waar zij mee bekend zijn, en in hoeverre dit op langere termijn maatschappelijke meerwaarde heeft. Daarom wordt binnen deze proeftuin voorgesteld om te experimenteren met een vervolgprogramma in combinatie met een individueel coachingstraject om hun maatschappelijke betrokkenheid op een duurzame wijze gestalte te geven. Buurtjongeren volgen in kleine groepen van maximaal 15 deelnemers allereerst een trainingsprogramma gedurende 3 maanden waarin zij worden uitgedaagd om zich te verdiepen in hun kwaliteiten en de manier waarop zij die kunnen inzetten in hun eigen leven, voor hun woonbuurt en de bredere samenleving om hen heen. Zij worden getraind in vaardigheden zoals communiceren, samenwerken, organiseren en presenteren. Tijdens de training bedenken deelnemers twee of meer plannen voor het organiseren van sociale activiteiten: 1) in hun eigen woonbuurt en 2) voor anderen buiten hun directe leefomgeving. In de daaropvolgende 3 maanden gaan zij met ondersteuning van een coach verder aan de slag met de uitvoering hiervan. Tijdens een publieke presentatie van hun plannen voor sociale buurtactiviteiten ontvangen deelnemers een certificaat dat met een officiële ceremonie wordt uitgereikt. Na afloop van dit traject krijgen jongeren nog minimaal 6 tot maximaal 9 maanden individuele coaching met aandacht voor voortzetting van hun maatschappelijke betrokkenheid, hun (school)loopbaan en andere vraagstukken waar zij mee te maken krijgen. De invulling daarvan wordt aangepast op de persoonlijke situatie van de deelnemende jongere. In deze fase krijgen zij ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een vervolgprogramma en een train-de-trainer cursus. Het programma Young Leaders heeft naast een pedagogische opzet ook een sterk jeugdparticipatief karakter, waarbij jongeren in grote mate invloed hebben op de nadere invulling van het trainingsprogramma en de maatschappelijke activiteiten die zij willen organiseren. Door hen te stimuleren om initiatief te nemen leren zij bovendien dat zij zelf op een positieve manier invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leven en op hun omgeving, en dat ondernemend zijn daadwerkelijk resultaat kan opleveren. De waardering die zij hiervoor krijgen zorgt voor een succeservaring en meer zelfvertrouwen. Het project is in alle facetten gericht op het bevorderen van de participatie van jongeren, zowel onder deelnemers als onder jeugdleden van de projectgroep. De jongeren die lid zijn van de projectgroep zijn volop betrokken bij de opzet van het project. Zij zijn als oud-deelnemers van het Young Leaders programma zelf onderdeel van de doelgroep van buurtjeugd uit kwetsbare wijken. Daarnaast bestaat de projectgroep uit een samenwerkingsverband van Stichting Toekomst voor Buurtjeugd en lokale welzijnsorganisaties. Monitoring en evaluatie wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Noorda en Co, dat veel ervaring heeft in de ontwikkeling en evaluatie van innovatieve jeugdinterventies. Dit project biedt een grote kans om buurtjeugd via de ingang van jongerenwerkorganisaties die een goede relatie met hen onderhouden te activeren tot inzet ten behoeve van de samenleving in de eigen buurt en daarbuiten. Het is nadrukkelijk de bedoeling om het programma van onderhavig project in te bedden in de reguliere werkzaamheden van de samenwerkingspartners en het lokaal jeugdbeleid van de betrokken gemeenten. Dat wordt onder meer bereikt door de methodiek van het Young Leaders programma en de individuele coachingstrajecten te borgen door middel van een train-de-trainer cursus voor jongerenwerkers, andere betrokken coaches en oud-deelnemers.

Kenmerken

Projectnummer:
743001105
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.J. Noorda
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Toekomst voor Buurtjeugd