Mobiele menu

Your Move

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Your Move geeft honderd jongeren de mogelijkheid om het leven van andere doelgroepen ‘up te spicen’. Ze gebruiken hun interesses en talenten om een activiteit van maatschappelijke waarde op te zetten. De doelgroep waar ze de activiteit voor opzetten moet een andere zijn dan de doelgroep waar zij zelf toe behoren. Activiteiten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het opnemen van een vlogreeks met oma, het organiseren van een dansfeest voor jongeren met een beperking of een culture food festival met statushouders. De jongeren beginnen met een startbijeenkomst om het plan van aanpak definitief te maken. Daarna zijn er maandelijkse intervisiebijeenkomsten, een eindbijeenkomst en een afsluitend presentatie-evenement.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

‘Ik kan iets betekenen in het leven van iemand anders.’ Dat krijgen jongeren mee tijdens dit project. Ze kunnen van waarde zijn voor iemand die zij in het dagelijks leven niet snel tegen zouden komen. De focus op ‘Welke betekenis heb ik voor de ander? En welke maatschappelijke waarde heb ik daarmee gerealiseerd?’ zorgt voor een nieuwe bewustwording die anders is dan bij puur het uitvoeren van een plan. Er wordt gestart vanuit een basis van vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en een eigen budget. Hierbij leren de jongeren een idee omzetten in een uitvoerbaar plan en ontwikkelen ze skills waar ze de rest van hun leven iets aan hebben. Als dit alles hen ook nog energie en een goed gevoel oplevert is het project geslaagd!

  • Voor de deelnemende organisaties

Door de jongeren niet alleen hun activiteit te laten uitvoeren maar ook de bewustwording in de intervisiebijeenkomsten te stimuleren, zullen de jongeren in de toekomst op een andere manier tegen hun maatschappelijke rol en betekenis aankijken.

Onderzoeksvragen voor het project MDT

  • Draagt het starten vanuit vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid bij aan het succesvol afronden van het project?
  • Kunnen de jongeren door middel van ondersteuning in intervisie de vertaling maken naar de maatschappelijke waarde die zij creëren?
  • Levert het starten van een project voor een andere doelgroep jongeren een goed gevoel op?
  • Willen deze jongeren na het project door met zich inzetten voor andere doelgroepen?

Doelgroep

Jongeren van 14 tot 21 jaar

Regio

Noord-Holland

Meer informatie

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Met ‘Space up their lives’ geven we jongeren de mogelijkheid (space) om het leven van andere doelgroepen ‘up te spicen’. 100 jongeren zetten zich op basis van hun interesses en talenten in voor of met een doelgroep. Individueel of in een groep gaan zij aan de slag met de opdracht: “zet je talent in voor een ander!” Dat doen ze autonoom op basis van een plan van aanpak en onder begeleiding van een professional. Het doel is op basis van activiteiten ervaring opdoen met het realiseren van maatschappelijke waarde en zich daar bewust van worden, door intervisie-bijeenkomsten en een afsluitende presentatiebijeenkomst. Het verbindende aspect tussen de jongeren zijn zes jongerencentra in Haarlemmermeer. Hiervoor is begeleiding en een budget van €500 per jongere beschikbaar. De jongeren geven zelf invulling aan wat ze gaan doen en hoe ze deze gelden besteden - uiteraard met verantwoording achteraf. De gelden kunnen ingezet worden voor materialen, opleidingen, vervoerskosten, accommodatiehuur (accommodaties van Maatvast zijn gratis te gebruiken) of hun eigen vrijwilligersvergoeding. De doelgroep moet een andere zijn dan hun eigen leeftijdsgroep Jongeren gaan met Maatvast een overeenkomst aan voor een traject tussen de 3 en 12 maanden, op basis van minimaal 4 uur en maximaal 8 uur per week. Elk traject wordt gestart met een startbijeenkomst, er zijn maandelijkse intervisiebijeenkomsten en een eindbijeenkomst. Al deze bijeenkomsten staan onder leiding van één coördinator. In de dagelijkse begeleiding kunnen jongeren terugvallen op sociaal beheerders in jongerencentra en buurt- en dorpshuizen. De jongeren worden geworven vanuit de zes jongerencentra in Haarlemmermeer. Jongeren kunnen ook uit aangrenzende gemeenten komen. Jongeren worden geënthousiasmeerd via de bestaande netwerken van middelbare scholen, verenigingen en netwerkpartners. Bij minimaal vier jongeren per centrum wordt gestart met een startbijeenkomst. Er is maximaal ruimte voor 12 jongeren per centrum. Tijdens de startbijeenkomst wordt het plan van aanpak definitief gemaakt en worden jongeren geholpen met het bepalen van hun routekaart: Wat is er nodig om te realiseren wat ze voor ogen hebben? Wie of wat kan hen daarbij helpen? Wat zijn de eerste stappen en wanneer worden die gezet? Hoe ga ik mijn budget inzetten? Vervolgens vindt op basis van intervisie gezamenlijk een verkenning plaats naar een diepere betekenis van het resultaat: Welk effect heeft dit op de mensen voor wie je het doet? Zo wordt de eerste stap gezet naar niet alleen een concreet resultaat, maar ook naar maatschappelijke bewustwording. De jongeren gaan vervolgens met elkaar of individueel aan de slag. Ze zetten hun eerste stappen, benaderen personen binnen de doelgroep en treden in contact met netwerkpartners. Indien meer financiële middelen noodzakelijk zijn dan vanuit dit project beschikbaar gesteld wordt, worden ze in contact gebracht met onze projectleider die gericht is op het realiseren van fondswaardige projecten (fondsenwerving). Jongeren die in gezamenlijkheid een project willen oppakken en realiseren, krijgen elk € 500. Zo kunnen met voldoende jongeren ook grotere projecten worden gerealiseerd. We geven jongeren zelf de vrijheid aan het invullen van hun project, de looptijd en de inhoud. Daardoor wordt optimaal aangesloten bij hun beleving en interesses. Het is daarbij van belang dat ze het voor of met een andere doelgroep doen. Eerdere door ons uitgevoerde pilots en ideeën dienen als inspiratiebronnen. Zoals Vloggen met oma (pilot gerealiseerd), Koken voor alleenstaande ouderen (pilot gerealiseerd), Samen koken tussen autochtone en nieuwe Nederlandse jongeren (gerealiseerd). Inmiddels hebben wij al concrete ideeën voor nieuwe projecten en hebben wij behoeften in kaart gebracht, zoals een dansmiddag voor ouderen die slecht ter been zijn (behoefte) en koersbalcompetities (behoefte). Dit zijn voorbeelden van projecten waar jongeren zelf uitvoering aan kunnen gaan geven. Gedurende de looptijd van het project vinden maandelijkse intervisiebijeenkomsten plaats om de voortgang te borgen en om jongeren de mogelijkheid te geven tot uitwisseling en vieren van successen. Bij de afronding van een project wordt een afsluitende bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze afsluitende bijeenkomst wordt op basis van het plan van aanpak geëvalueerd, wordt de eindafrekening opgemaakt en -veruit het belangrijkste- wordt in een plenaire discussie gekeken naar de gerealiseerde maatschappelijke waarde: Wat heb ik nu bereikt? Aan het einde van het jaar wordt een grootschalige eindbijeenkomst georganiseerd waarin alle jongeren hun projecten tonen en -hopelijk- de inspiratiebron zijn van een nieuwe groep jongeren die aan de slag gaan.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743002002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D. Postma
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Maatvast Haarlemmermeer