Mobiele menu

Ze zijn toch niet gek?! - communitygerichte aanpak in het doorbreken van taboe psychische kwetsbaarheid binnen migrantengroepen en ondersteuning van de sociale omgeving

Projectomschrijving

Doel

Het taboe op psychische kwetsbaarheid binnen migrantengroepen doorbreken door een community-gerichte aanpak.

Werkwijze

Indigo Preventie, Dona Daria en Ypsilon hebben een community-gerichte methode ontwikkeld om de sociale omgeving van migranten met verward gedrag te bereiken en te ondersteunen. Deze methode richt zich op de verbinding tussen informele en formele zorg. Kern van deze methode zijn de sleutelfiguren. Dit zijn personen binnen migrantengroepen die actief zijn als vrijwilliger.

We trainen hen in het herkennen van psychiatrische problematiek; met daarbij oog voor zowel medisch, als culturele/religieuze verklaringsmodellen rondom verward gedrag. Ze worden opgeleid tot voorlichter en getraind in gesprekstechnieken. Door middel van gespreksbijeenkomsten gericht op kennisoverdracht en taboedoorbreking, en het netwerk van de sleutelfiguren, worden familieleden van personen met verward gedrag bereikt.

Resultaten

De Kaapverdische, Surinaamse en Antilliaanse/Caribische gemeenschappen zijn versterkt. Met behulp van geschoolde ambassadeurs zijn verslavingsproblemen en psychische problemen binnen de groepen bespreekbaar gemaakt. Ook zijn er familieleden ondersteund; individueel en groepsgewijs. Vervolgens werden de familieleden middels huisbezoeken ondersteund door de ambassadeurs samen met Ypsilon en gespreksbijeenkomsten voor familieleden door Indigo. De ambassadeurs hebben zoveel kennis en ervaring opgedaan dat ze als vanzelfsprekend aanspreekpunt blijven binnen hun gemeenschap/ binnen hun zelforganisatie, ook na afloop van het project.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Dona Daria, Indigo Preventie en Ypsilon hebben een community en gebiedsgerichte methode ontwikkeld om de sociale omgeving van migranten met verward gedrag te bereiken en te ondersteunen. Deze methode richt zich op de verbinding tussen informele en formele zorg. De contacten worden nu ondersteund en gewaarborgd. We hebben de Kaapverdische, Surinaamse en Antilliaanse/Caribische gemeenschappen versterkt. Met behulp van geschoolde ambassadeurs zijn verslavingsproblemen en psychische problemen binnen de groepen bespreekbaar gemaakt. Ook hebben we familieleden ondersteund; individueel en groepsgewijs.
Vervolgens ondersteunen we de familieleden middels huisbezoeken door de ambassadeurs samen met Ypsilon en gespreksbijeenkomsten voor familieleden door Indigo.
De ambassadeurs hebben zoveel kennis en ervaring opgedaan dat ze als vanzelfsprekend aanspreekpunt blijven binnen hun gemeenschap/ binnen hun zelforganisatie, ook na afloop van het project.

Samenvatting van de aanvraag

De prevalentie van ernstige psychiatrische aandoeningen is binnen migrantengroepen hoog. Een aantal groepen springen eruit, waaronder de Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse. Het taboe op het onderwerp binnen deze gemeenschappen is groot. Er is sprake van schaamte en onmacht, daarnaast zijn culturele/religieuze verklaringsmodellen van invloed in hoe er naar zorg wordt gekeken en welke hulp(verlening) er wordt geaccepteerd. Naast het culturele referentiekader, speelt hier ook middelengebruik als vlucht voor hulp, waardoor de problematiek kan verergeren. De sociale omgeving bereiken en betrekken in de hulpverlening wordt als lastig ervaren door hulpverleners; terwijl familieleden een belangrijke rol kunnen vervullen in de ondersteuning van hun familielid met verward gedrag. Ook zijn ze zelf gebaat bij ondersteuning opdat hun draagkracht wordt vergroot. Tijdig signaleren van ernstige psychiatrische problematiek en een goede behandeling zijn essentieel om erger te voorkomen; vroegtijdige (evidence based) behandeling blijkt een belangrijk gunstig effect te hebben op de prognose . Maar door onbekendheid met psychische problemen, het bestaande taboe op psychische problemen en een mismatch tussen aanbod en behoefte, komen patiënten met een migranten achtergrond vaak later in zorg met ernstigere klachten. Indigo Preventie, Dona Daria en Ypsilon hebben een community en gebiedsgerichte methode ontwikkeld om de sociale omgeving van migranten met verward gedrag te bereiken en te ondersteunen. Deze methode richt zich op de verbinding tussen informele en formele zorg. Kern van deze methode zijn sleutelfiguren. Dit zijn vrijwilligers binnen migrantengroepen die actief zijn als vrijwilliger, een breed netwerk hebben, een vertrouwenspositie hebben en geraadpleegd worden bij problemen. We trainen hen in het herkennen van psychiatrische problematiek; met daarbij zowel oog voor medisch als culturele/religieuze verklaringsmodellen rondom verward gedrag. Ze worden opgeleid tot voorlichter en getraind in gesprekstechnieken. Door middel van gespreksbijeenkomsten, gericht op kennisoverdracht en taboedoorbreking, en het netwerk van de sleutelfiguren worden familieleden van personen met verward gedrag bereikt. Vervolgens ondersteunen we de familieleden middels huisbezoeken door de vrijwilligers samen met Ypsilon en gespreksbijeenkomsten voor familieleden door Indigo. We verbinden het informele netwerk met formele netwerken in de wijken. In de ontwikkeling van de methode in 2015 lag de focus op migranten met een moslimachtergrond. Door de specifieke problematiek richt de pilot zich nu op Kaapverdische, Antilliaanse en Surinaamse doelgroepen. Rotterdam kent een grote populatie Rotterdammers met deze achtergrond. Onder deze groepen komen ernstiger psychische problematiek vaak voor en ze maken minder gebruik van de GGZ. Ypsilon draagt bij vanuit haar expertise met ervaringsdeskundige vrijwilligers, Dona Daria heeft cultuursensitieve expertise in huis en zet haar netwerk van migrantenorganisaties in en Indigo preventie draagt bij met haar psychosociale expertise op het vlak van psychische problematiek. Op deze wijze dragen we bij aan de sluitende aanpak van verward gedrag in Rotterdam. Migranten met verward gedrag komen eerder in beeld, de kennis over de problematiek is onder vrijwilligers en professionals vergroot en de sociale omgeving betrokken en ondersteund.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638013017
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P. Ooms
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Donadaria Centrum voor Vrouwen en Emancipatie