Mobiele menu

Zicht op regionale capaciteit van verloskamers en neonatologie in regio Rijnmond

Projectomschrijving

ZonMw heeft aan DVP Rijnmond een subsidie toegekend om een regiobeeld op te stellen met partijen uit de geboortezorg in de regio Rijnmond. De doelstelling was om in samenwerking met zorgverleners, de moederraad, een epidemioloog (Erasmus MC), het ROAZ Zuidwest-Nederland, BeterKeten en ZorgImpuls inzicht te krijgen in de regionale capaciteit van verloskamers en neonatologie. Het regiobeeld is opgesteld uit meerdere databronnen, namelijk Perined, CBS demografische bevolkingscijfers en ziekenhuis gegevens. Op basis van deze data is inzicht verkregen in het aantal geboortes in de periode 2012-2018, de (juiste) plaats van bevalling (onderscheid Rijnmond Noord en Rijnmond Zuid), verloskundige zorgroutes (incl. verdeling 1e en 2e lijn), de capaciteit van verloskamers en neonatologiebedden (personele- en beddencapaciteit). Daarnaast is een prognose gemaakt van het aantal verwachte bevallingen in de toekomst (2021- 2025) en de daarvoor te verwachten capaciteit voor het aantal verloskamers.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In 2018 waren er in de regio Rijnmond ca. 14.000 geboortes. Veel kinderen zijn ter wereld gekomen op de gewenste en/of geplande plek. Echter niet alle vrouwen kunnen bevallen op de gewenste of juiste plek. Reden hiervoor is dat er niet altijd voldoende bedden- of personele capaciteit is in het ziekenhuis of het geboortecentrum. Hierdoor moeten verloskundigen uitwijken naar andere ziekenhuizen, hetgeen tijd kost en risico’s voor de barende vrouw met zich meebrengt. Om sneller te weten of een ziekenhuis capaciteit heeft, is er in 2019 een online tool ontwikkeld die de verloskundige realtime inzage geeft waar zij terecht kan met haar barende cliënte. Het District Verloskundig Platform Rijnmond wil voor de komende jaren een regiovisie opstellen waarin zij met en namens alle Verloskundige Samenwerkingsverbanden en andere partijen (Traumacentrum ZuidWestNederland/Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), BeterKeten en ZorgImpuls) uitwerking geeft aan de benodigde verloskundige capaciteit in de regio op langere termijn. De regionale samenwerking heeft als doel dat alle vrouwen uit de regio Rijnmond kunnen bevallen op de juiste plek, nl. de plek die zij wensen en die in overleg met hun zorgverlener geschikt is. Hiervoor is een bijzondere brede samenwerking ontstaan tussen verloskundigen, gynaecologen, neonatologen, moeders en aanstaande moeders via de Moederraad, het ROAZ, ZorgImpuls en de BeterKeten. Voor het ontwikkelen van een breed gedragen regiovisie willen we o.a. inzicht krijgen in het aantal geboortes, de plaats van bevalling, de geboortezorgcapaciteit en de trends in verloskundige (bedden)capaciteit. Deze regiovisie zal richting geven aan de manier waarop de geboortezorg in de regio Rotterdam Rijnmond het beste georganiseerd kan worden, zodat geboortezorg op de juiste plek plaats kan vinden. Hiervoor is dataverzameling en capaciteitsberekening nodig. Het DVP zal een dataexpert (epidemioloog) inhuren die data ophaalt uit bestaande databronnen betreffende de jaren 2014 - 2018. De bestaande databronnen zijn CBS, Perined (LNR, LVR 1 en LVR2) en verloskundigendossiers. Daarna zal m.b.v. vragenlijsten ook informatie uit de ziekenhuizen, het geboortecentrum en de eerstelijnsverloskundigenpraktijken worden opgehaald, o.a. via de leden van de Expertisegroep Acute Geboortezorg Rotterdam Rijnmond. De expert zal in samenwerking met eerder genoemde partijen de data analyseren en op basis hiervan een advies opstellen. De weergave van gegevens en bijbehorende conclusies en bevindingen worden opgenomen in een rapportage en zijn het uitgangspunt voor het verder ontwikkelen van een duurzame regiovisie in Rotterdam Rijnmond.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100442010031
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. Eijkman
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC