Mobiele menu

Zin in YMCA

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

YMCA heeft al gewerkt met een ‘traineeship’ voor jongeren op bestuurlijk en beleidsniveau. Dit bleek te star, daarom wordt dit concept voor de MDT verbreed en verdiept. Jongeren kunnen nu ook kiezen voor taken bij de YMCA op uitvoeringsniveau. Aan flexibiliteit ontbreekt het niet meer, de jongeren mogen zelf kiezen of ze in groepjes of individueel taken oppakken, en voor hoelang (3 tot 12 maanden). Bovendien zijn er verschillende richtingen mogelijk: organisatie van de jeugdactiviteiten, PR & communicatie, werving & begeleiding, training/coaching en projectcoördinatie. Zo doen de jongeren niet alleen iets voor een ander, maar bouwen ze ook verder aan hun eigen cv.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongeren

De deelnemers spijkeren hun vaardigheden verder bij en kunnen deze goed gebruiken bij hun latere entree op de arbeidsmarkt. Mogelijke referenties komen hierbij eveneens goed van pas. Jongeren ervaren dat je inzetten voor een ander of voor het maatschappelijk belang, je eigen leven enorm verrijkt.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Dit project geeft YMCA Nederland de mogelijkheid om meer werk te verzetten en meer activiteiten zoals zomerkampen te organiseren, met frisse, gemotiveerde jongeren. Ook kunnen ze daardoor nieuwe vrijwilligers werven, onder de jongeren zelf, maar ook via hun netwerk van kennissen en vrienden. Ook biedt dit kansen om bestaande ervaringen te herijken.

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Waar dragen de jongeren die een MDT als deze invullen precies aan bij?
  • Wat trekt meer aan, korte intensieve opdrachten of taken met een langere looptijd? En individueel of in groepjes?

Doelgroep

Jongeren van 16 t/m 27 jaar van alle achtergronden

Regio

Haaglanden, Rijnmond, Amersfoort/Utrecht, Overijssel, Friesland

Meer informatie

Producten

Titel: website Zin in ymca
Auteur: ymca
Link: https://zininymca.nl/

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Over de YMCA YMCA Nederland is een maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisatie, waarbij het motto is ‘met, voor, en door jongeren.’ De YMCA daagt mensen uit om hun talenten te ontdekken en in te zetten. Context: In de periode 2015-2017 is bij de landelijke YMCA geëxperimenteerd met het aantrekken van jongeren, waarbij ze een ‘traineeship’ deden. Hierbij was het oorspronkelijke idee dat de jongeren zich vooral bezig hielden met bestuurlijk- en beleidsniveau. Voor de Maatschappelijke Diensttijd (MDt) willen we dit volledig verbreden. Zo kunnen jongeren bezig zijn op uitvoeringsniveau, naar meer coördinatie- en organisatieniveau, tot en met bestuurlijk niveau. (Afhankelijk van de wensen en uitdagingen van de jongeren zelf). Gewenste situatie: InterACT We zetten een flexibelere vorm op waarbij de jongere zowel individueel als in groepsverband werkzaamheden kan uitvoeren, variërend van uitvoeringsniveau tot en met beleidsniveau Dit brengen we in uitvoering in 5 regio’s; Haaglanden, Rijnmond, Amersfoort/Utrecht , Overijssel en Friesland. Elke regio werft tussen de 5 en 10 jongeren, in de leeftijd tussen de 16 en 18 jaar. (totaal minimaal 30 jongeren, en maximaal 70) Tijdsduur van de maatschappelijke diensttijd zal variëren tussen de 3 en 12 maanden. De tijdsinvestering per week is ook flexibel en zal afhangen van de mogelijkheden en wensen van de jongeren. De totale projectperiode bedraagt 18 maanden. • Doelstelling Hoofddoelstelling: “Jongeren laten ervaren dat je inzetten voor een ander/voor het maatschappelijk belang, je eigen leven enorm verrijkt”. De YMCA doelstelling voor de MTD: “In vijf verschillende regio’s tussen de 5 en 10 jongeren werven die zich willen inzetten voor de maatschappelijke diensttijd, voor een periode tussen de 3 en 12 maanden.” • Samenwerkingspartners Intern zijn bij YMCA Nederland de regionale bureaus YMCA Noord Oost en YMCA Zuid West betrokken. Zij vormen samen met YMCA Nederland het projectteam om dit project te organiseren. Er zijn deze ronde geen externe partners erbij betrokken. • Planning Stap 1: Werving We richten ons op verschillende type jongeren: dit kunnen jongeren zijn die een tussenjaar nemen, jongeren die aan het begin van hun werkende carrière staan en zich graag verder willen ontwikkelen en oriënteren, jongeren die een vervolgstudie doen en graag ervaring op willen doen in het werkveld of hun ervaring willen verbreden. Stap 2: Intake en kennismaking Als een jongere zich aanmeld vindt er een intakegesprek plaats waarin de wensen en ambitie van de jongere worden besproken, maar ook waar praktische zaken en achtergrond van de YMCA aan bod komt, en volgt de jongere een introductiedag. Stap 3: Werkfase Tijdens de werkfase zullen er diverse overlegmomenten met de jongere zijn. Hoe deze overlegmomenten georganiseerd worden zal sterk afhangen van de werkzaamheden die de jongere uit gaat voeren. De YMCA werkt veel met zelfstandige werk/projectgroepen die onder eindverantwoordelijkheid staan van een beroepskracht. Als een jongere er voor kiest om werkzaamheden op te pakken die niet in een groep uitgevoerd worden zal hij/zij individueel begeleid worden. • Kansen en belemmeringen Belemmeringen De grootste belemmering is dat jongeren geen interesse zouden hebben in MDt. De verkeerde verwachting kunnen hebben bij de werkzaamheden, of zichzelf overschatten. Gebrek aan duidelijkheid en structuur door te veel flexibiliteit, waardoor onduidelijk is wat jongeren gaan doen. Risico’s Gebrek aan goede begeleiding door (reguliere) piekbelasting Goede werving, maar slechte inhoud, m.a.w. wel jongeren maar te weinig werk. Kansen Experimenteren met de inzet van jongeren, en daarmee nieuwe ervaring op te doen. Tevens heeft het de potentie om nieuwe vrijwilligers te werven, via het netwerk van de jongeren. Mogelijkheid om meer werk of nieuw werk. • Borging We onderzoeken of de invulling van het werk van de jongeren verweven of geïntegreerd kan worden in reeds bestaande activiteiten, werkvormen of structuren. In het laatste half jaar organiseren we een symposium, waar we onze ervaringen en opgedane expertise delen met geïnteresseerde organisaties. De positieve ervaringen zullen ingebed worden in de bestaande organisatiestructuur. • Monitoring en evaluatie De YMCA heeft 4 doelstellingen opgesteld voor monitoring en evaluatie 1. Wervingscampagne die leidt tot aanmelding van minimaal 25 jongeren in vijf verschillende regio’s. 2. De jongeren zijn tevreden over de taken die zij uitvoeren. 3. De jongeren zijn tevreden over de begeleiding die zij krijgen. 4. De jongeren vinden dat het doen van MDT hun leven verrijkt.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743001214
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
F. Meijer
Verantwoordelijke organisatie:
YMCA Jeugdwerk en Advies