Mobiele menu

Zinvol netwerken: versterking zorg voor zingeving voor palliatieve patiënten en hun naasten

De laatste levensfase roept bij veel patiënten en hun naasten levensvragen op. Vaak vinden mensen zelf een weg om met levensvragen om te gaan, soms is er behoefte aan extra ondersteuning. Deze noodzakelijke zorg voor zingeving bereikt echter regelmatig de patiënten en naasten nog niet. Dit komt doordat de expertise van zorgverleners rondom zorg voor zingeving nog ontoereikend is waardoor levensvragen niet worden herkend en begeleid. En doordat de ondersteunende initiatieven niet van elkaars bestaan op de hoogte zijn.

Doel

De doelen van ons project zijn:

  • De (verschillende) behoeften van palliatieve patiënten en hun naasten rondom zorg voor zingeving in kaart brengen in de regio’s Haaglanden en Westland-Schieland-Delfland (WSD) en evalueren of die aansluiten bij het bestaande aanbod.
  • Het vergroten van expertise om levensvragen goed te kunnen herkennen en naar de juiste ondersteuning door te verwijzen voor zorgverleners, sociaal werkers en vrijwilligers in deze regio’s.
  • Het versterken van de samenwerking tussen ondersteunende initiatieven rondom zorg voor zingeving in de regio’s Haaglanden en WSD met onder andere een sociale kaart.

Aanpak/werkwijze

In beide regio’s formeren we leernetwerken onder begeleiding van een procesbegeleider. De leernetwerken bestaan uit verschillende zorgverleners, sociaal werkers, vrijwilligers, patiënten en naasten. Gezamenlijk stellen zij een plan op om gedurende 3 jaar de expertise en samenwerking rondom zorg voor zingeving te verbeteren en voor de toekomst te borgen. Viermaal per jaar bespreken we de voortgang van het plan en stellen we eventueel bij. Gelijktijdig doet een onderzoeker onderzoek naar de behoeften van de doelgroep, de best practices tijdens de implementatie en ontwikkelt een sociale kaart. Een overkoepelende projectgroep begeleidt het proces waarbinnen beide leernetwerken van elkaar kunnen leren, en kennis kunnen uitwisselen met de onderzoeker. Daarnaast brengt een klankbordgroep advies uit.

Samenwerkingspartners

Binnen het project werken verschillende partners samen: Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL), de overkoepelende organisatie die de eerstelijns zorgverleners in de regio verbindt; het Centrum voor Levensvragen Haagsche Zin, die de geestelijk verzorgers in de regio vertegenwoordigt; de Universiteit voor Humanistiek, die kennis binnenbrengt over zorg voor zingeving en de onderzoekslijn uitvoert; en de 2 palliatieve netwerken die zorg dragen voor goede palliatieve zorg in de regio. Deze partners reiken uit naar de andere zorgverleners, welzijns- en vrijwilligersinitiatieven in de regio’s. Binnen de samenwerking zijn hiermee de belangrijke partijen rondom zorg voor zingeving betrokken.

Verwachte resultaten

Na afronding van het project ervaren de palliatieve patiënten en hun naasten van beide regio’s verbeterde zorg voor zingeving doordat deze expertise is vergroot bij de zorgverleners, sociaal werkers en vrijwilligers waarmee zij in aanraking komen. Daarnaast kunnen zij verwezen worden naar passende initiatieven rondom zorg voor zingeving aangezien de verschillende initiatieven van elkaars bestaan op de hoogte zijn, en vindbaar via de sociale kaart. En er is inzicht in de zingevingsbehoeften van palliatieve patiënten en naasten. En er zijn best practices voor de implementatie van zorg voor zingeving ter inspiratie voor de versterking van zorg voor zingeving in andere regio’s.

De laatste levensfase roept bij veel mensen levensvragen op en hierbij is soms behoefte aan ondersteuning. In haar blog vertelt projectleider Annelieke Damen hoe verschillende zorgverleners aan de slag gaan om hun deskundigheid en samenwerking te verbeteren voor betere zorg voor zingeving.

> Lees de blog

ZonMw en zingeving

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van wensen en behoeften rondom het levenseinde, als ook zingevings- of levensvragen, helpt om passende zorg aan hen te verlenen. Kijk voor meer informatie over zingeving bij ons onderwerp kwaliteit van leven.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012310023
Looptijd: 5%
Looptijd: 5 %
2024
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. AM Damen
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit voor Humanistiek