Mobiele menu

Zoönose als netwerk - Bevorderen van het intersectorale netwerk via de "One Health Hub"

Bij een uitbraak van een zoönose (zoals vogelgriep, Q-koorts) moeten zorg- en hulpverleners uit de veterinaire, publieke en humane zorg snel en intensief met elkaar samenwerken. Dit is niet altijd gemakkelijk. Zorgverleners uit verschillende sectoren spreken als het ware verschillende talen en kennen elkaars werkveld niet goed. In dit project wordt daarom onderzocht hoe technologie intersectorale samenwerking kan ondersteunen. We onderzoeken vanuit een gedragswetenschappelijk perspectief welke behoeftes en wensen voor technologische ondersteuning van samenwerking er bestaan en aan welke randvoorwaarden de technologie moet voldoen.

Het project levert een werkend prototype op van technologie die netwerkvorming en -versterking ondersteunt. Door de technologie in nauwe samenwerking met de zorg- en hulpverleners te ontwikkelen leren zij gaandeweg elkaars taal en werkgebied kennen. Zo kunnen ze elkaar beter vinden en ontstaat meer wederzijds begrip voor een gezamenlijke aanpak bij uitbraken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
522008006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.E.W.C. van Gemert-Pijnen
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Twente