Mobiele menu

Zorg- en WelzijnsInfoPas: verbeterde informatievoorziening over en aan ouderen met complexe problemen en hun mantelzorgers

Projectomschrijving

Informatie voor betere zorg

Zorg voor ouderen met complexe problemen vraagt om goede informatievoorziening. Die informatie ontbreekt regelmatig. Hulpverleners delen informatie onvoldoende met elkaar of begrijpen elkaar niet door verschillend jargon. Ook de voorlichting aan ouderen zelf kan beter. Vaak is de informatie eenzijdig en nauwelijks afgestemd op hun informatiebehoefte.

Doel
Het project ontwikkelt het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal (ZWIP), voert het in, en evalueert het. ZWIP is een patiëntgericht instrument dat via internet toegankelijk is. Het moet de samenwerking tussen alle hulpverleners verbeteren en de kwetsbare oudere meer regie over de zorg geven.

Werkwijze
De onderzoekers brengen eerst in kaart met welke problemen ouderen te maken hebben en welke onderwerpen belangrijk zijn voor de communicatie. Vervolgens ontwikkelen en testen zij het ZWIP. Ouderen, mantelzorgers en hulpverleners worden geschoold in het gebruik, waarna het ZWIP wordt ingevoerd.

Doelgroep
Kwetsbare ouderen (> 70 jaar), mantelzorgers en betrokken hulpverleners.

Verslagen


Eindverslag

In de zorg voor de oudere patiënt met complexe problematiek valt op diverse terreinen nog winst te boeken. De communicatie tussen zorgverleners kan beter, de oudere en mantelzorger moeten beter geïnformeerd zijn over hun gezondheidstoestand, de verbinding tussen zorg en welzijn kan verbeterd worden, en tenslotte zouden oudere en mantelzorger een veel actievere rol kunnen spelen in hoe de verleende zorg en welzijn eruit zien. ZWIP (Zorg- en WelzijnsInfoPortaal) is een internetapplicatie die vooral functioneert als een digitale en virtuele overlegtafel waar patiënt, mantelzorger en professionals aan kunnen plaatsnemen. De overlegtafel wordt ondersteund met informatie, zowel informatie over de patiënt als informatie voor de patiënt. ZWIP is ontwikkeld door en met zorgverleners en patiënten, en voldoet mede hierdoor voor een groot deel aan de behoeften van beide partijen. De belangrijke kernprincipes van ZWIP zijn de volgende :1
1. ZWIP is een digitale overlegtafel voor professionals, patiënten en mantelzorgers,
2. de patiënt zit aan het stuur, en bepaalt samen met zijn eventuele mantelzorgers, wie toegang hebben tot de overlegtafel. Als nieuwe hulpverleners in beeld komen of hulpverleners niet langer betrokken zijn, dan kan de patiënt deze mensen eenvoudig uitnodigen of verdere toegang blokkeren.
3. ZWIP bevat een samenvatting van de zorg- en welzijnssituatie van de patiënt. Deze informatie is samengebracht door verpleegkundige en huisarts
4. Via ZWIP kunnen (delen van informatie uit) informatiebronnen zoals HIS, KIS en ZIS eenvoudig ingezien worden door andere hulpverleners dan degene de informatie verzameld heeft. De patiënt bepaalt wie verder toegang krijgt.
5. Met behulp van deze informatie-onderdelen en het professionele oordeel daarover, bepaalt de patiënt aan welke problemen of domeinen hij al dan niet wil werken en welke zijn doelen zijn
6. De patiënt vindt in ZWIP de informatie toegesneden op hemzelf
Voor voorbeelden van hoe ZWIP in de praktijk werkt zie http://zwip.nl/oudere-startpagina/ervaringen-oudere/

In het transitieproject is ZWIP ontwikkeld en geëvalueerd ten aanzien van de bruikbaarheid door ouderen, mantelzorgers en zorgverleners, haalbaarheid van de implementatie en de te verwachte effecten op kwaliteit van zorg en gezondheid en kwaliteit van leven de betrokken ouderen.

Samenvatting van de aanvraag

PROBLEEMSTELLING EN RELEVANTIE Er is brede erkenning dat de gezondheidszorgzorg voor oudere mensen met complexe gezondheids- en welzijnsproblematiek niet optimaal is georganiseerd. Voor ouderen met deze complexe problematiek is continuïteit van zorg nodig, maar daarvoor is ook continuïteit van informatie nodig. Bij de oudere zelf, de eventuele mantelzorg en de diverse betrokken hulpverleners is medische en niet-medische informatie in de breedte relevant en dient deze beschikbaar te zijn om tot een weloverwogen zorg te kunnen komen. Vanuit deze analyse van de voorwaarden van goede zorg voor ouderen met complexe problematiek zijn de volgende problemen in de informatievoorziening te signaleren: • In de huidige zorg is onvoldoende betrouwbare en volledige informatie beschikbaar over de mate waarin ouderen complexe problematiek hebben. • De voorlichting en educatie van ouderen met complexe problematiek en hun naasten (mantelzorger) laat te wensen over. Dit staat autonomie en zelfmanagement in de weg. • De informatie waarover hulpverleners kunnen beschikken bij de zorg voor individuele ouderen met complexe problematiek is gebrekkig en wordt te weinig gedeeld. Dit informatieprobleem staat samenwerking en zorg-op-maat in de weg. Doordat de zorg minder op maat is dan mogelijk is het rendement van behandelingen niet optimaal (bv door gebrekkige therapietrouw), ontvangt de oudere niet steeds de best mogelijke zorg en treedt soms zelfs gezondheidsverlies op. Verbetering van de informatievoorziening aan en over ouderen met complexe problematiek en hun naasten, kan dus leiden tot belangrijke meerwaarde voor de ouderen en hun naasten. DOELSTELLING Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een netwerkbrede informatievoorziening voor de begeleiding, voorlichting en educatie van ouderen met complexe gezondheids- en sociale problematiek en hun naasten (Zorg- en WelzijnsInfoPas). De Zorg- en WelzijnsInfoPas is een door betrokken hulpverleners, ouderen zelf en mantelzorgers te delen gegevensset vastgelegd in een in dit project te ontwikkelen informatiesysteem. Daarbij ontwikkelen we scholing voor ouderen, mantelzorgers en hulpverleners voor het gebruik van de Zorg- en WelzijnsInfoPas. Bij de ouderen en mantelzorger bestaat de scholing uit geïndividualiseerd voorlichtingsmateriaal over de aanwezige problemen en training van vaardigheden om naar wens en kunnen de regie over de zorg te nemen. De scholing voor de hulpverleners richt zich op kennis en vaardigheden om met de informatie de zorg te verbeteren en op vaardigheden om de ouderen en hun mantelzorgers te helpen zelf de regie te nemen. Met dit pakket beogen we de autonomie en zelfmanagement van ouderen en hun naasten optimaliseren en de samenwerking tussen hulpverleners te verbeteren. Het uiteindelijke doel is om kwalitatief betere zorg en daarmee meer kwaliteit van leven van de ouderen en hun naasten te realiseren. PLAN VAN AANPAK De partijen die samen de systematiek en het informatiesysteem gaan gebruiken zullen zo veel mogelijk betrokken worden in de ontwikkeling van de transitie. Deze aanpak garandeert dat een zorgtransitie geïmplementeerd wordt die voldoet aan de behoefte van zowel de zorgvragers als de hulpverleners en stimuleert direct de samenwerking. Het transitieproject is nadrukkelijk een ontwikkelproject en wordt opgezet in fases. Als raamwerk voor de ontwikkeling, implementatie en evaluatie hanteren we het MRC framework Complexe Interventies (1). De ontwikkeling van de Zorg- en WelzijnsInfoPas gebeurd aan de hand van de methode van Intervention Mapping. Dit is een methode voor de planning van gezondheidsinterventies. Het project kent drie fases: 1. ONTWIKKELFASE: hierin wordt met behulp van Intervention Mapping de Zorg- en WelzijnsInfoPas procedures en het implementatieplan vormgegeven en gepretest 2. PILOTFASE: hierin verrichten we een proefimplementatie van de Zorg- en WelzijnsInfoPas en worden de interventieprocedures en het implementatieplan geoptimaliseerd. Dit is implementatietranche 1 (zie bijlage 2). Aan het einde van de pilotfase volgt een beslissing of wel of niet gestart kan worden met de grootschaliger implementatie in de implementatiefase 3. IMPLEMENTATIEFASE: hierin vind een grootschaliger implementatie van de geoptimaliseerde interventie plaats. Door de implementatie gefaseerd te verrichten, waarbij huisartspraktijken gerandomiseerd worden over de implementatietranche 2 en 3 (zie bijlage 2), is het mogelijk een clustergerandomiseerde effectevaluatie uit te voeren. De effectevaluatie richt zich primair op verbetering in de kwaliteit van zorg De wetenschappelijke evaluatie richt zich op het evalueren van de ontwikkeling, implementatie en effectiviteit van de Zorg- en WelzijnsInfoPas.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
311050201
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.G.M. Olde Rikkert
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc