Mobiele menu

Zorg voor Ouderen en Welzijn Netwerk Nijmegen (ZOWEL NN)

Projectomschrijving

Producten

Titel: Convenant

Verslagen


Eindverslag

Het netwerk voor Zorg en Welzijn voor Kwetsbare Ouderen in Nijmegen en omstreken (ZOWEL NN)heeft vanaf de start in 2008 een grote bloei doorgemaakt.
Alle grote partners in zorg en welzijn raakten aangesloten en er was een stevige vertegenwoordiging van de doelgroep in de vorm van een doelgroeppanel met een uniek vetorecht.
Er werden diverse projecten vorm gegeven: twee transitie projecten (ZWS en ZWIP) en vier onderzoeksprojecten.

Dankzij de samenwerking in het netwerk is er gaandeweg zicht gekomen op het hoofddoel van de transitie: de oudere meer aan het stuur krijgen en deze ook sterker maken in de zorg.
De vraagsturing gericht op de wensen van de oudere is bij de netwerkpartners een verbindende kracht gebleken.

Aan het einde van de projectperiode is hard gewerkt aan borging en verspreiding. Borging is bereikt doordat de partijen samen garant zijn gaan staan voor de financiële ondersteuning en nieuwe innovatie projecten hebben opgestart. Verspreiding is gerealiseerd door het starten van nieuwe gelijkaardige netwerkprojecten in en om Doetinchem, Tiel en Arnhem/Velp. Het ZOWEL NN netwerk gaat als "100 uw welzijns en Zorgnetwerk" een vitaal vervolg tegemoet.

Het Netwerk voor Zorg en Welzijn ten behoeve van kwetsbare ouderen in de regio Nijmegen en omstreken heeft in de afgelopen jaren succesvol een innoverend en verkennend netwerk gerealiseerd, waarin aanbieders in zorg en welzijn op unieke wijze met ouderen samenwerken en reeds met een aantal concrete, op elkaar afgestemde producten meerwaarde realiseren voor kwetsbare ouderen, betrokken instellingen en professionals, en de OOR-regio (zuid-oost/ oost Nederland).

Het netwerk heeft zijn vitaliteit en draagvlak getoond door een doorstart te maken naar een duurzaam netwerk, waarin verder geïnnoveerd wordt en afstemming van vraag en aanbod plaatsvindt, in directe samenspraak met ouderen.

Het netwerk is een innovatief netwerk, waarin de innovaties worden getoetst op relevantie, wenselijkheid, integratie van zorg en welzijn en doelmatigheid door een krachtig ouderenpanel.
De academische verbinding borgt de evaluatie, enerzijds met voor ouderen relevante en supraregionaal gehanteerde uitkomstmaten, en anderzijds met het vastleggen van zorgconsumptie en -kosten, zodat ook de kosten-effectiviteit wordt gevolgd. Dit maakt dat zowel meerwaarde voor ouderen, aanbieders, verzekeraars als maatschappij wordt vastgelegd.
Uitgangspunt is dat alleen doelmatige zorg- en welzijnsinnovaties die meerwaarde leveren voor ouderen het verdienen te worden opgeschaald.

Het ZOWEL NN netwerk zal de komende jaren nieuwe innovaties vormgeven en het doelgroeppanel van ouderen versterken.

Samenvatting van de aanvraag

PROBLEEMSCHETS In de regio Nijmegen bestaat op het terrein van ouderenzorg al een lange traditie van samenwerking, die echter vooral ziekte- en probleemgeoriënteerd was. In een aantal paneldiscussies gaven ouderen en hun mantelzorgers als centraal probleem aan, dat samenhang in de regionale ouderenzorg ontbreekt en dat er onvoldoende verbindingen bestaan tussen zorg- en welzijnsvoorzieningen. Om dit te verbeteren is een netwerk opgericht, gevormd door alle belangrijke aanbieders van zorg en welzijn uit de regio Nijmegen en haar tien randgemeenten, het UMC St Radboud als initiator van het netwerk, de vertegenwoordigende organisaties van ouderen, oudere patiënten en hun mantelzorgers, de gemeentelijke overheid en verzekeraars. MISSIE Het netwerk heeft zichzelf Zorg voor Ouderen en Welzijns Netwerk Nijmegen (ZOWEL NN) genoemd en als missie het volgende geformuleerd: Het ZOWEL Netwerk Nijmegen, is een interdisciplinair en breed samengesteld netwerk dat op doelmatige wijze meerwaarde wil realiseren voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek, met specifieke aandacht voor ouderen met cognitieve stoornissen en/of dementie. Het netwerk beoogt innovatie en integratie van gezondheids- en welzijnszorg, vanuit de wensen en behoeften van en in samenspraak met deze ouderen en hun mantelzorgers. Het ZOWEL netwerk komt rechtstreeks voort uit het Regionaal Netwerk Dementie.Nijmegen, waarin al belangrijke voorbereidingen geleverd zijn voor het huidige netwerk, wat betreft organisatie, probleemformulering, inspraak van de doelgroep en projectvoorbereiding. DOELGROEP De doelgroep wordt gevormd door de ouderen met complexe problematiek, zoals omschreven door het Nederlands Huisartsen Genootschap (2007), met speciale aandacht voor ouderen met cognitieve stoornissen en/of dementie. Dit laatste is ook meteen het thema van het netwerk. Bij complexe problematiek bij ouderen, zoals geformuleerd volgens het Nederlands Huisartsen Genootschap, is er sprake van een oudere persoon met één of meer van de volgende problemen, die vaak met elkaar interacteren: cognitieve beperkingen, handicaps, psychosociale problematiek, multimorbiditeit, polyfarmacie, en maatschappelijke isolement. Deze definitie zal met de NHG verder geconcretiseerd worden. In de projecten zal, uitgaand van een bepaalde voor huisartsen aantrekkelijk gekozen leeftijdsgrens (bv startend bij 75 jaar en ouder), gescreend worden op deze complexe problematiek. Dit gebeurt allereerst op basis van gegevens die bekend zijn bij de huisarts en zijn netwerkpartners. De ouderen van wie onvoldoende bekend is op deze manier worden actief benaderd om casefinding te realiseren van complexe problematiek. De omvang van de doelgroep is in en rond Nijmegen op dit moment naar schatting 10.000 personen groot, bij wie het aan zorg bestede bedrag ongeveer 90 miljoen Euro bedraagt per jaar. DOELSTELLING Het ZOWEL netwerk heeft voor de korte termijn ten doel een aantal concrete transitie-, onderzoeks-, implementatieprojecten uit te voeren binnen het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). De lange termijn doelstelling van het netwerk is echter veel ambitieuzer: het netwerk beoogt afstemming van de zorg die iedere instelling levert en zonodig herschikking van taakstellingen binnen de afzonderlijke organisaties, wanneer daarmee de kwaliteit van de geboden zorg kan worden verbeterd. Deze doelstellingen zijn door de noodzakelijke en gewenste instellingen en organisaties ondertekend in de vorm van een convenant van samenwerking voor onbepaalde duur. Dit reflecteert de ambitie om ook los van de NPO-subsidie te willen samenwerken en afstemming te zoeken. Centraal in de aanpak en werkwijze van het netwerk staan: de vertegenwoordiging van de ouderen, de wijze van projectagendering en -prioritering en de organisatie van het netwerk. In ZOWEL NN zijn ouderen op een aantal manieren leidend bij het vormen van de projecten (panels; open forum; interactieve website en buurt/wijkraden). Besluitvorming rond projecten bestaat uit een stapsgewijs traject, waarin bedenkers van projecten van binnen en buiten het netwerk constructief worden begeleid. Dit geeft ook direct de openheid van het netwerk aan: potentiële partners (ook netwerken) kunnen op projectbasis aansluiting vinden, waarbij naast regionale ook reeds landelijke partners betrokken zijn. ORGANISATIE De organisatiestructuur van het ZOWEL netwerk is ontworpen in samenwerking tussen het UMC St Radboud en de Stichting MAAT. Deze stichting heeft reeds veel expertise en ervaring op het gebied van samenwerking in de zorg in deze regio en heeft ook succesvol het Nijmeegse Regionale Dementie Netwerk opgericht en begeleid. In de eerste bijeenkomsten van het ZOWEL netwerk Nijmegen is synergie, ambitie en vertrouwen gebleken, hetgeen betekent dat belangrijke interpersoonlijke schakels voor succes, die niet zomaar te organiseren zijn, ook aanwezig zijn. [See general appendix for English version of grant application]

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
311050101
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.G.M. Olde Rikkert
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc