Mobiele menu

Zorgtoeleiding op Schiphol

Projectomschrijving

Schiphol is een plek waar mensen komen om te reizen, werken en recreëren. Het is ook een plek waar mensen met problemen komen. Schiphol Social Work (SSW) helpt deze hulpbehoevende en vaak verwarde mensen aan de juiste hulp. Bij een kleine groep van ongeveer 10 personen lukt dit niet. Deze mensen reizen door heel het land, hebben psychiatrische en/of verslaving problemen en geen duidelijke binding met een gemeente. Hierdoor krijgt een (zorg)instantie of gemeente geen grip op hen en krijgt de verwarde persoon niet de zorg die nodig is. GGZ inGeest is gevraagd om samen met SSW een aanpak voor deze mensen op te zetten. Zij worden hierin ondersteund door de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer en Schiphol.

Doel

Door middel van intensieve samenwerking op zowel regionaal- als landelijk niveau, willen we grip krijgen op deze problematiek. Ons doel is het aanstellen van één regievoerder, welke langdurig aan de casus gekoppeld zal zijn, ongeacht waar de persoon zich bevindt.

Resultaten

Het afgelopen half jaar hebben GGZ InGeest, Schiphol Social WOrk en het Leger des Heils samen met de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem, een werkwijze ontwikkeld met als doel mensen met verward gedrag op Schiphol aan de juiste hulp en zorg te helpen. Er is in de aanpak een onderscheid gemaakt tussen twee groepen: ad hoc en langdurig. GGZ InGeest en Schiphol Social Work hebben de coördinatie op zich genomen van alle mensen met verward gedrag die ad hoc op Schiphol in beeld komen.

In nauwe samenwerking met netwerkpartners zoals de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer, de Koninklijke marechaussee, Schiphol, beveiligingsbedrijven en de crisisdienst GGZ inGeest zijn honderden mensen met verward gedrag naar de juiste plek en aan de juiste zorg geholpen, in de regio en waar nodig andere regio's en centrumgemeenten.

Bij de langdurige groep bestaat de problematiek al vele jaren en is het bestaande zorg- en hulpaanbod onvoldoende. GGZ InGeest en Schiphol Social Work hebben zich gericht op in totaal 14 personen met zeer complexe problematiek en hebben de netwerken (formeel en informeel) rondom deze personen in kaart gebracht. Zij hebben ons gericht op samenwerking met partners in de regio en zo een netwerk gecreëerd, dat kan fungeren als basis voor hulp en zorg aan deze kwetsbare doelgroep.

Schiphol Social Work heeft zich tijdens het project extra kunnen toeleggen op de zorgtoeleiding van mensen met verward gedrag. Naast de ondersteuning bij de aanpak van de langdurige problematiek heeft SSW dagelijks mensen met verward gedrag aan de juiste hulp en of/zorg geholpen. Regelmatig was dit in samenwerking met de crisisdienst van GGZ Ingeest en de Koninklijke marechaussee en andere netwerkpartners. Deze hulp varieerde van het helpen van verwarde reizigers met het boeken van een nieuw ticket en in contact brengen met familie tot het helpen van daklozen met psychiatrische problematiek zonder onderdak of zorgkader. Door deze inzet zijn honderden mensen met verward gedrag naar de juiste plek en aan de juiste zorg geholpen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Schiphol is een dynamische plek waar veel mensen bijeenkomen. Ook is Schiphol een stressvolle plek, waar mensen op kunnen vastlopen. Schiphol Social Work (SSW) houdt zich op Schiphol bezig met de toeleiding naar hulp en zorg van kwetsbare en verwarde mensen en het vinden van een passende oplossing voor deze mensen. Door het inzetten van actief veldwerk en intensief overleg en samenwerking met meerdere partijen, zoals de medische dienst, GGZ-crisisdienst, de Koninklijke Marechaussee (KMar) en beveiligingsdiensten op Schiphol, worden problemen in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd en wordt, zo mogelijk, op een zo kort mogelijke termijn een oplossing gezocht. Deze methodiek, gericht op samenwerking maar ook in overleg met de persoon zelf, zijn netwerk en andere relevante partijen, blijkt geschikt in het vinden van oplossingen bij problemen van mensen met verward gedrag op de luchthaven. Zo hebben verscheidene partijen zoals Schiphol, gemeenten, GGZ en de Kmar, BuZa ervaren dat de voornoemde aanpak werkt. Door de snelle, passende oplossing en toeleiding naar hulp/zorg bespaart het capaciteit en daarmee kosten. Nu de aanpak van SSW reeds zeer succesvol is gebleken, is het van belang dat de aanpak uitgebreid kan worden en verder inhoudelijk, organisatorisch en financieel worden geborgd om voortzetting ervan te garanderen. Daarnaast groeit de groep mensen met verward gedrag op Schiphol nog steeds. Over het algemeen lukt het SSW en de ketenpartners om deze mensen zo goed mogelijk te helpen maar lopen zij wel tegen de grenzen van hun capaciteit aan. Ondanks de jarenlange inzet van de succesvolle formule door onder andere SSW, blijft er een groep op Schiphol in beeld die resistent lijkt te zijn voor zorg en hulp. Duidelijk wordt dat voor deze doelgroep op Schiphol een grens is bereikt binnen het huidige zorgaanbod en dat er een oplossing moet worden gezocht, mogelijk buiten de bestaande kaders. Nader onderzoek leert dat deze groep zich niet alleen kenmerkt door overlastgevend gedrag en ernstige psychiatrische problematiek (EPA) en verslaving etc. duidelijk is dat de groep zich door meerdere regio’s en beweegt en daardoor onvoldoende in beeld komt of blijft. In die gevallen is er geen zorgkader bekend en lijkt de verantwoordelijkheid van een eventueel betrokken regio te ontbreken of onvoldoende werkbaar, bijvoorbeeld wanneer de regiogrens wordt gepasseerd of iemand een langere periode uit beeld is. In deze gevallen kan gesproken worden van landelijke problematiek, welke een landelijke aanpak nodig heeft om tot een structurele oplossing te komen. Gekeken wordt hoe een regiefunctie ingericht kan worden, dat zich richt op het in kaart brengen van een formeel en informeel netwerk rondom de doelgroep. Hierbij wordt de zorg naar het projectteam toegetrokken en zo nodig bij GGZ InGeest ingeschreven om de ingewikkelde problematiek in kaart te brengen, een plan van aanpak op te stellen met daarin de lange termijn-doelen die een duurzame oplossing bieden. De opzet is gericht op het samenwerken met partners als de OGGZ-afdeling van de GGD’s, GGZ-instellingen, gemeenten, politie en KMar. Het doel is het opzetten van een zorgtraject op de langere termijn waarbij een regiehouder wordt aangesteld die niet gebonden is aan regio- of zelfs langs grenzen en de betreffende casuïstiek lange tijd kan volgen. De regiehouder kan gezien worden als een spin in het web rondom de ingewikkelde problematiek van extreem zorgwekkende zorgmijders teneinde niet alleen een kostenbesparing te bewerkstelligen, maar ook een oplossing te creëren in het landelijke probleem van een zorgvacuüm; dat op Schiphol zo duidelijk aan het licht komt.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638014033
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. S.A.M. van Bockel
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Haarlemmermeer

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de volgende gemeenten in de regio's Amsterdam en Noord-Holland:

  • Amsterdam
  • Haarlem
  • Haarlemmerliede en Spaarnwoude
  • Haarlemmermeer