A prospective, randomised controlled multi-centre trial comparing in-hospital treatment and early assisted discharge for exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Project description

Verkorten van ziekenhuisopname voor COPD door ‘begeleid vervroegd ontslag’

Periodes van verergering van de ziekte COPD (exacerbaties genoemd) leiden vaak tot ziekenhuisopnames. Deze opnames zijn belastend voor patiënten én veroorzaken een groot deel van de kosten voor COPD. Door begeleid vervroegd ontslag uit het ziekenhuis kan het aantal dagen van een patiënt in het ziekenhuis verkort worden. Na een korte opname vindt de behandeling thuis verder plaats. Een thuiszorgverpleegkundige houdt toezicht op het verloop van de klachten. Om het effect van begeleid vervroegd ontslag voor patiënten en de kosten te onderzoeken  wordt er in 5 ziekenhuizen en 3 thuiszorgorganisaties een onderzoek naar begeleid vervroegd ontslag gedaan.
We verwachten dat deze manier van behandelen leidt tot minder dagen in het ziekenhuis en minder kosten,  zonder dat patiënten daar medisch gezien slechter van worden.  Deze resultaten zijn bruikbaar voor ziekenhuizen en zorgverzekeraars om de zorg voor COPD patiënten verder te optimaliseren.

Products

Title: Hospital-at-home for COPD exacerbations
Author: Cecile Utens
Title: Early assisted discharge and community nursing for Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) exacerbations: results of a randomised controlled trial.
Title: Medewerkerervaringen bij begeleid vervroegd ontslag van COPD exacerbaties.
Title: Begeleid vervroegd ontslag bij COPD exacerbaties.
Title: Begeleid vervroegd ontslag bij COPD exacerbaties .
Title: Early assisted discharge with generic community nursing for chronic obstructive pulmonary disease exacerbations: results of a randomised controlled trial.
Author: Utens CM, Goossens LM, Smeenk FW, Rutten-van Mölken MP, van Vliet M, Braken MW, van Eijsden LM, van Schayck OC.
Magazine: BMJ Open
Title: One Year Experience of an Early Assisted Discharge Scheme for Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Exacerbations in the Netherlands.
Title: Proefschrift: Hospital-at-home voor COPD exacerbaties. Evaluatie van een community-based begeleid vervroegd ontslag interventie.
Author: CMA Utens
Magazine: Verpleegkunde, Nederlands-Vlaams wetenschappelijk tijdschrift voor verpleegkundigen
Title: Cost-effectiveness of early assisted discharge for COPD exacerbations in The Netherlands.
Author: Goossens LM, Utens CM, Smeenk FW, van Schayck OC, van Vliet M, van Litsenburg W, Braken MW, Rutten-van Mölken MP.
Magazine: Value in Health
Title: Evaluation of health care providers’ role transition and satisfaction in hospital-at-home for chronic obstructive pulmonary disease exacerbations: a survey study
Author: Cecile MA Utens1,2*, Lucas MA Goossens3, Onno CP van Schayck2, Maureen PHM Rutten-vanMölken3, Maria W Braken4, Loes MGA van Eijsden5 and Frank WJM Smeenk1
Title: Early assisted discharge with generic community nursing for chronic obstructive pulmonary disease exacerbations: results of a randomised controlled trial
Author: Cecile M A Utens, Lucas M A Goossens, Frank W J M Smeenk, Maureen P M H Rutten-van Mölken, Monique van Vliet, Maria W Braken, Loes M G A van Eijsden, Onno C P van Schayck
Title: Effectiveness and cost-effectiveness of early assisted discharge for Chronic Obstructive Pulmonary Disease exacerbations: the design of a randomised controlled trial.
Author: Cecile MA Utens, Lucas MA Goossens, Frank WJM Smeenk, Onno CP van Schayck, Walter van Litsenburg, Annet Janssen, Monique van Vliet, Wiel Seezink, Dirk RAJ DeMunck, Brigitte van de Pas, Peter J de Bruijn, Anouschka van der Pouw, Jeroen MAM Retera, Petra de Laat-Bierings, Loes van Eijsden, Maria Braken, Riet Eijsermans, Maureen PMH Rutten-van Mölken. BMC Public health, 2010, 10:618.
Magazine: BMC Public Health
Title: Patient preference and satisfaction in hospital-at-home and usual hospital care for COPD exacerbations: Results of a randomised controlled trial.
Author: Utens CM, Goossens LM, van Schayck OC, Rutten-van Mölken MP, van Litsenburg W, Janssen A, van der Pouw A, Smeenk FW.
Magazine: International Journal of Nursing Studies

Reports


Endreport

De GO AHEAD studie onderzoekt de effectiviteit en kosten-effectiviteit van begeleid vervroegd ontslag bij patiënten opgenomen in het ziekenhuis met een exacerbatie (tijdelijke verslechtering) van hun COPD (chronisch obstructief longlijden). In begeleid vervroegd ontslag gaan patiënten op de vierde dag naar huis en worden daar verder behandeld onder toezicht van een thuiszorgverpleegkundige. Deze behandelvorm werd vergeleken met de reguliere 7 dagen durende ziekenhuisbehandeling. Door middel van een vragenlijst (Clinical COPD Quetionnaire; CCQ)die af werd genomen de derde opnamedag , aan het einde van de ziekenhuis- of thuisbehandeling en na 3 maanden follow up in beide groepen is de mate van herstel gemeten.
Begeleid vervroegd ontslag blijkt effectief te zijn. Er is geen verschil in de mate van herstel tussen de reguliere ziekenhuisgroep en de begeleid vervroegd ontslaggroep aan het einde van de behandeling en na 3 maanden follow up periode. De hypothese dat patienten door begeleid vervroegd ontslag een grotere mate van herstel doormakent werd niet bevestigd. Na 3 dagen ziekenhuisbehandeling maken beide groepen nog maar een kleine verbetering door.
Niet alleen de mate van herstel is niet verschillend tussen de reguliere ziekenhuisgroep en de begeleid vervroegd ontslaggroep, ook het aantal niet geslaagde behandelingen, aantal heropnames is niet verschillend. Tenslotte is de kwaliteit van leven gelijk in beide groepen en is er een grote patiënttevredenheid over begeleid vervroegd ontslag.
Er is geen statistisch verschil in kosten aangetoond tussen begeleid vervroegd ontslag en reguliere ziekenhuiszorg.
De bovengenoemde resultaten laten zien dat begeleid vervroegd ontslag met supervisie door generieke verpleegkundigen een veilig alternatief i s voor reguliere ziekenhuiszorg.

Chronich Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is een chronische ziekte met een hoge incidentie en prevalentie. Door de vergrijzing en een wereldwijde toename van het aantal rokers in het verleden zal de incidentie en prevalentie toenemen in de komende 20 jaar. COPD kenmerkt zich door frequente exacerbaties. Gemiddeld kent een COPD patiënt 2.5 exacerbatie per jaar. Patiënten met frequente exacerbaties hebben een versnelde afname van hun longfunctie, een verminderde kwaliteit van leven en een verhoogde mortaliteit. Exacerbaties zijn bij COPD patiënten de voornaamste reden voor ziekenhuisopnames, wat leidt tot hoge gezondheidszorgkosten. In 2000 werden de gezondheidzorgkosten voor COPD geschat op 280 miljoen Euro. Bijna 70% van dit bedrag wordt gebruikt voor ziekenhuisopnames. Door de toenemende incidentie en prevalentie zullen de gezondheidszorgkosten zeker gaan toenemen in de komende jaren. Door de toenemende last die COPD legt op de gezondheidszorg en een toenemende beddendruk in de ziekenhuizen is het nodig dat er nieuwe behandelmodellen worden ontwikkeld die het gebruik van de beschikbare middelen optimaliseren. Een nieuw behandelmodel dat beoogt de opnameduur te verkorten is begeleid vervroegd ontslag. Binnen dit behandelmodel worden patiënten een aantal dagen in het ziekenhuis opgenomen, waarna zij vervroegd worden ontslagen naar huis waar zij de behandeling onder toezicht zullen voortzetten. Wetenschappelijke studies buiten Nederland hebben aangetoond dat begeleid vervroegd ontslag een effectief en veilig alternatief is voor volledige ziekenhuisbehandeling. Echter, in deze studies werd de thuiszorg door gespecialiseerde longverpleegkundige verzorgd en was het gezondheidszorgsysteem anders dan dat in Nederland. Ook de kosteneffectiviteit van begeleid vervroegd ontslag, waarbij de zorg wordt geleverd door generieke thuiszorgverpleegkundigen wordt verzorgd, in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem, is nog niet bewezen. Om die reden is het doel van de huidige studie de effectiviteit en kosteneffectiviteit van begeleid vervroegd ontslag, in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem, te onderzoeken. In totaal zullen 235 patiënten worden gerecruteerd in de participerende ziekenhuizen. Patiënten ontvangen drie dagen gestandaardiseerde zorg in het ziekenhuis. Diegenen die voldoen aan de randomisatiecriteria worden at random toegewezen aan of de interventiegroep die met begeleid vervroegd ontslag gaat, of de controlegroep die de behandeling in het ziekenhuis voortzet. De interventiegroep gaat op de vierde dag met begeleid vervroegd ontslag en ontvangt thuisbehandeling. Primaire uitkomstmaat is de effectiviteit gemeten als verandering in de CCQ (Clinical COPD Questionnaire) score. CCQ scores worden gemeten op dag 1, 3 en 7 en na 3 maanden. Secundaire uitkomstmaten zijn de totale gezondheidszorgkosten, gefaalde behandelingen, heropnames en mortaliteit, en patiënt- en mantelzorgertevredenheid. Ook andere factoren die mogelijk van invloed zijn op de effectiviteit (bijvoorbeeld ernst van de ziekte, woonsituatie etc.) worden meegenomen.

Summary of the application

Samenvatting Exacerbaties hebben een grote impact op het beloop van COPD, met name wanneer deze tot een opname lijden. Zij zijn beangstigend en belastend voor de patiënt, en dragen bij tot een belangrijk deel van de totale zorgkosten van COPD-patiënten. Door de vergrijzing zal de prevalentie van COPD alleen maar toenemen. Om de druk op de afdelingen longziekten in de ziekenhuizen te verminderen moeten nieuwe concepten voor de klinische behandeling van COPD exacerbaties worden onderzocht. Vervroegd begeleid ontslag (early assisted discharge) is zo’n concept. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat begeleid vervroegd ontslag voor COPD veilig en effectief is. Ook patiënten lijken tevreden over de manier waarop de zorg in de thuissituatie geleverd wordt. De kosten-effectiviteit van vervroegd begeleid ontslag vergeleken met (volledige) behandeling in het ziekenhuis is echter niet duidelijk. Middels deze 3-maanden durende, prospectieve, gerandomiseerde, gecontroleerde multi center studie willen wij de kosten-effectiviteit van vervroegd begeleid ontslag voor patiënten, die worden opgenomen voor een exacerbatie van COPD, onderzoeken. Primaire effectmaat is de Clinical COPD Questionnaire (CCQ) waarmee de mate van herstel en het functioneren van de patiënten gemeten kan worden. We verwachten dat vervroegd begeleid ontslag tot een 0.4 punten hogere totale score van de CCQ zal leiden, op grond van het feit dat de longverpleegkundigen in the thuissituatie beter in staat zijn om aandacht te besteden aan aspecten van compliance, correcte inhalatietechniek, coping, zelf-management en dergelijke. We verwachten dat de nieuwe benadering kosten-effectief zal blijken en tot een grotere tevredenheid onder patiënten zal leiden. Verder verwachten we geen verschillen in aantallen heropnames en sterfte. In totaal zullen 235 patiënten, die met een matig/ernstige COPD exacerbatie in het Atrium Medisch centrum Heerlen, het Catharina-ziekenhuis Eindhoven en het Maxima Medisch Centrum Veldhoven of Eindhoven worden opgenomen, aan de studie deelnemen. Gedurende de eerste 3 dagen ontvangen zij de gebruikelijke klinische behandeling. Op dag 3 wordt beoordeeld of de patiënten klinisch voldoende hersteld zijn. De patiënten die stabiel zijn worden at random toegewezen aan de groep die met vervroegd begeleid ontslag gaat óf aan de groep die de gebruikelijke ziekenhuisbehandeling voortzet. De eerste groep gaat op dag 4 naar huis, alwaar de behandeling wordt voortgezet door de longverpleegkundige van de thuiszorg. Effecten worden gemeten na 1 week en na 3 maanden. Alle kosten gedurende die 3 maanden worden in kaart gebracht. Summary Exacerbations, particularly those that result in admission to hospital, are significant events in the natural history of COPD. They are distressing and disruptive for patients, and account for a significant proportion of the total costs of caring for patients with COPD. In The Netherlands the population ages rapidly, due to which the prevalence of COPD will rise. To reduce the pressure on the hospital beds of pulmonary departments, new concepts of providing hospital care for COPD exacerbations have to be sought. Early assisted discharge is such a concept. Several studies have proven that early assisted discharge of patients with COPD exacerbations is safe, effective and well appreciated by patients. It is frequently argued that early assisted discharge is a cheaper alternative to inpatient care, but this issue is presently unresolved. Therefore, the aim of this prospective, randomised controlled multi-center trial is to assess the cost-effectiveness of early assisted discharge compared to conventional inpatient hospital care for COPD exacerbations. Primary outcome measure will be the Clinical COPD Questionnaire (CCQ) which measures the extent of COPD control in terms of symptoms and functional aspects. We hypothesize that early assisted discharge will lead to a clinical relevant improvement in CCQ score (> 0.4 point), because the respiratory nurses who provide the home care are better equipped to address issues like compliance, correct inhalation techniques, coping, self-management, etc. We expect the new approach to be cost-effective, as well as increasing the satisfaction of patients. We do not expect differences in re-admission and mortality rates. A total of 235 patients who are admitted to the Atrium Medisch Centrum Heerlen, the Catharina-ziekenhuis Eindhoven or the Maxima Medisch Centrum Veldhoven or Eindhoven for an exacerbation of moderate severity will be recruited for this study. During the first 3 days they will receive the usual inpatient hospital care for COPD exacerbations. At day 3 their clinical stability will be judged. Patients who are stable will be randomly assigned to either the early assisted discharge group or the conventional inpatient hospital care group. The first group will be transferred home on day 4, where the respiratory nurse will continue the treatment. Effects will be measured after one week and 3 months and all costs during the 3-month period will be recorded.

Subjects

Features

Project number:
94507730
Duration: 100%
Duration: 100 %
2007
2011
Part of program:
Related subsidy round:
Project lead and secretary:
Prof. dr. C.P. van Schayck
Responsible organisation:
Maastricht Universitair Medisch Centrum+