7ROSES: een laagdrempelige empowerment methodiek voor statushouders met psychosociale problemen in Nederland

Projectomschrijving

Statushouders met psychische klachten weten regelmatig niet goed de weg naar de reguliere ggz te vinden, omdat het vaak hoogdrempelig is en/of er lange wachttijden zijn. Zo kunnen niet-gesignaleerde mentale klachten leiden tot sociaal isolement en maatschappelijke uitval.

Doel

Het doel van dit project was om de persoonlijke (draag)kracht van nieuwe statushouders met participatie- en psychosociale problematiek en met kwetsbaarheid voor psychopathologie te vergroten om daarmee maatschappelijke uitval terug te dringen.

Werkwijze

Sociaal-maatschappelijke organisaties werden getraind in het toepassen van 7ROSES, een herstel ondersteunende, laagdrempelige empowermentmethodiek. Deze methodiek vergroot de capaciteit van organisaties om ondersteuning te bieden aan statushouders in Nederland. De rol van deze organisaties om vroegtijdig psychosociale problematiek te signaleren kan groeien, en zij krijgen een eigen hulpaanbod. Na het evaluatieonderzoek werden uitkomsten gedeeld en verspreid.

Resultaten

Arq Nationaal Psychotraumacentrum ontwikkelde de empowerment methodiek 7ROSES (Seven Recovery Oriented Survivor Empowerment Strategies). Dit is een krachtgerichte interventie die mensen versterkt na schokkende gebeurtenissen. Zij zet deze met succes in binnen haar organisatie Centrum’45.

Met het project 7ROSES hebben 35 statushouders via 5 maatschappelijke organisaties waarmee is samengewerkt kennis gemaakt met de 7ROSES methodiek. Daarnaast zijn 10 trainers getraind om de methodiek na afloop van het project blijvend in te kunnen zetten onder statushouders.

Evaluatie & implementatie

In de kwalitatieve evaluatie gaven statushouders aan dat hun gevoel van stress is afgenomen. De kwantitatieve evaluatie laat een medium tot klein effect zien op toegenomen self-efficacy. Dit effect was echter niet significant en heeft waarschijnlijk te maken met de kleine steekproefgrootte. Vervolgonderzoek is nodig om de effectiviteit van 7ROSES onder statushouders vast te stellen. De maatschappelijke organisaties hebben aangegeven de methodiek als een meerwaarde te zien bij het empoweren van statushouders. Ook hebben ze de intentie uitgesproken of waargemaakt om 7ROSES binnen bestaande programma’s blijvend aan te bieden. Daarmee is de implementatie van 7ROSES bij maatschappelijke organisaties die werken met statushouders een succes.

Verslagen

Eindverslag

Project 7ROSES Arq Nationaal Psychotraumacentrum ontwikkelde de empowerment methodiek 7ROSES (Seven Recovery Oriented Survivor Empowerment Strategies. Dit is een krachtgerichte interventie die mensen versterkt na schokkende gebeurtenissen. Zij zet deze met succes in binnen haar organisatie Centrum’45. Statushouders zitten vaak in een lastig pakket; Zij hebben te kampen met statusverlies, een beperkt sociaal netwerk, zorgen om de situatie en achterblijvers in land van herkomst en daarnaast ervaren ze druk om zo snel mogelijk een inburgeringsdiploma te halen en goed te integreren. Bovendien blijkt uit onderzoek dat 13 tot 25 procent van de vluchtelingen kampt met psychische klachten. Door verschillende redenen worden deze klachten lang niet altijd (op tijd) behandeld. Met het project 7ROSES hebben 35 statushouders via 5 maatschappelijke organisaties waarmee is samengewerkt kennis gemaakt met de 7ROSES methodiek. Daarnaast zijn 10 trainers getraind om de methodiek na afloop van het project blijvend in te zetten onder statushouders. In de kwalitatieve evaluatie gaven statushouders aan dat hun gevoel van stress is afgenomen. De kwantitatieve evaluatie laat een medium tot klein effect zien op toegenomen self-efficacy. Dit effect was echter niet significant en heeft waarschijnlijk te maken met de kleine steekproefgrootte. Vervolgonderzoek is nodig om de effectiviteit van 7ROSES onder statushouders vast te stellen. De maatschappelijke organisaties hebben aangegeven de methodiek als een meerwaarde te zien

Het doel van dit project is om de persoonlijke(draag)kracht van nieuwe statushouders met participatie- en psychosociale problematiek en kwetsbaarheid voor psychopathologie te vergroten om daarmee maatschappelijke uitval terug te dringen.
Vijf sociaal-maatschappelijke organisaties, werkend met statushouders, zijn getraind in het toepassen van 7ROSES, een herstelondersteunende laagdrempelige empowermentmethodiek. De methodiek helpt statushouders weerbaar te maken tegenover stressoren en meer zelfredzaam te maken, hun leven en waardigheid te herstellen en een zinvolle rol te spelen in de samenleving in overeenstemming met hun capaciteiten. Daarnaast draagt de methode bij aan het terugdringen van dagelijkse stressoren en mogelijke klinische symptomen, en kunnen deze door tijdige signalering indien nodig tot een juiste doorverwijzing leiden.
Inmiddels hebben de trainers (waarvan per organisatie één ervaringsdeskundige en één professional) de methodiek zelf toegepast binnen hun eigen organisaties. De trainers zijn erg enthousiast en gepassioneerd!
Er wordt momenteel een evaluatieonderzoek uitgevoerd waarvan de uitkomsten zullen worden gedeeld en verspreid via een nationaal symposium.

Samenvatting van de aanvraag
Uit onderzoek blijkt dat vluchtelingen en statushouders vaak psychische problemen hebben. Helaas hebben trauma-gerichte therapieën bij vluchtelingen maar een beperkte werkzaamheid, vereisen hoogspecialistische psychologische of psychiatrische inzet en zijn kostbaar. Dit vermindert de beschikbaarheid. Bovendien besteden trauma-gerichte therapieën weinig aandacht aan post-migratie spanningsbronnen zoals statusverlies, een beperkt sociaal netwerk, discriminatie, en een gemis aan zinvolle activiteiten. Zulke stressoren hebben evenwel een negatieve invloed op het welbevinden. Deelname aan het maatschappelijk leven verminderd de kans op mentale aandoeningen, met als aandachtspunt o.a. het versterken van de veerkracht. Hierbij zouden ervaringsdeskundigen met vluchtelingenachtergrond en het informele circuit ingezet kunnen worden. Ook zou de toegang tot zorg verbeterd kunnen worden via een groter aanbod van herstelgerichte laagdrempelige GGz-zorg. Dit project focust op nieuwe statushouders met (maatschappelijke) participatie- en psychosociale problematiek en met kwetsbaarheid voor psychopathologie, in een niet-klinische setting. Statushouders met psychische klachten weten regelmatig niet goed de weg weten te vinden naar de reguliere GGz, en deze is vaak hoogdrempelig en/of er zijn lange wachttijden. Zo kunnen niet-gesignaleerde mentale klachten leiden tot sociaal isolement en maatschappelijke uitval. Dit project beoogt hierin behulpzaam te zijn door via training aan sociaal-maatschappelijke organisaties ontwikkelde kennis en ervaring over een herstelondersteunende laagdrempelige methodiek voor vluchtelingen te delen en verspreiden. Dit vergroot de capaciteit van sociaal-maatschappelijke organisaties om ondersteuning te bieden aan statushouders in Nederland. De rol van deze organisaties om vroegtijdig psychosociale problematiek te signaleren kan groeien, en zij krijgen een eigen hulpaanbod. Deze samenwerking, waarbij activiteiten en middelen worden gebundeld en optimaal ingezet, draagt aldus bij aan een samenhangend netwerk voor psychosociale hulpverlening aan statushouders. Het project maakt gebruik van 7ROSES, een empowerment-methodiek die zich richt op het ondersteunen van het persoonlijk herstelproces. 7ROSES staat voor Seven Recovery Oriented Survivor Empowerment Strategies. De methodiek gaat bij uitstek uit van de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemers en van hun actuele behoeften, en speelt in op hun actuele moeilijkheden en stressoren. De werkwijze richt zich op de uitdagingen en kansen op verschillende levensgebieden en op capaciteiten om in de samenleving te functioneren. Zo wordt onder meer de sociale inbedding en persoonlijk herstel bevorderd. De methodiek helpt statushouders weerbaar te maken tegenover stressoren en meer zelfredzaam te maken, hun leven en waardigheid te herstellen en een zinvolle rol te spelen in de samenleving in overeenstemming met hun capaciteiten. 7ROSES biedt de mogelijkheid om via persoonlijk herstel maatschappelijke uitval terug te dringen. Daarnaast draagt de methode bij aan het terugdringen van klinische symptomen, en kunnen deze door tijdige signalering indien nodig tot een juiste doorverwijzing leiden. Uit elke sociaal-maatschappelijke partnerorganisatie zal één professional en één ervaringsdeskundige met een vluchtelingenachtergrond worden getraind in de methodiek. De toepassing van 7ROSES bij deze organisaties zal worden gesuperviseerd, gemonitord, en op toepasbaarheid en effectiviteit worden onderzocht. Zowel de professional als de ervaringsdeskundigen zullen deel uitmaken van de intervisie/supervisiegroepen en als respondent worden bevraagd in diepte-interviews over toepassing en ervaren relevantie van de methodiek. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gedeeld en verspreid via een nationaal symposium ten behoeve van landelijke verspreiding.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
636601010
Looptijd:
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Heezemans
Verantwoordelijke organisatie:
Arq Foundation