Mobiele menu

7ROSES: een laagdrempelige empowerment methodiek voor statushouders met psychosociale problemen in Nederland

Statushouders met psychische klachten weten regelmatig niet goed de weg naar de reguliere ggz te vinden, omdat het vaak hoogdrempelig is en/of er lange wachttijden zijn. Zo kunnen niet-gesignaleerde mentale klachten leiden tot sociaal isolement en maatschappelijke uitval.

Doel

Het doel van dit project was om de persoonlijke (draag)kracht van nieuwe statushouders met participatie- en psychosociale problematiek en met kwetsbaarheid voor psychopathologie te vergroten om daarmee maatschappelijke uitval terug te dringen.

Werkwijze

Sociaal-maatschappelijke organisaties werden getraind in het toepassen van 7ROSES, een herstel ondersteunende, laagdrempelige empowermentmethodiek. Deze methodiek vergroot de capaciteit van organisaties om ondersteuning te bieden aan statushouders in Nederland. De rol van deze organisaties om vroegtijdig psychosociale problematiek te signaleren kan groeien, en zij krijgen een eigen hulpaanbod. Na het evaluatieonderzoek werden uitkomsten gedeeld en verspreid.

Resultaten

Arq Nationaal Psychotraumacentrum ontwikkelde de empowerment methodiek 7ROSES (Seven Recovery Oriented Survivor Empowerment Strategies). Dit is een krachtgerichte interventie die mensen versterkt na schokkende gebeurtenissen. Zij zet deze met succes in binnen haar organisatie Centrum’45.

Met het project 7ROSES hebben 35 statushouders via 5 maatschappelijke organisaties waarmee is samengewerkt kennis gemaakt met de 7ROSES methodiek. Daarnaast zijn 10 trainers getraind om de methodiek na afloop van het project blijvend in te kunnen zetten onder statushouders.

Evaluatie & implementatie

In de kwalitatieve evaluatie gaven statushouders aan dat hun gevoel van stress is afgenomen. De kwantitatieve evaluatie laat een medium tot klein effect zien op toegenomen self-efficacy. Dit effect was echter niet significant en heeft waarschijnlijk te maken met de kleine steekproefgrootte. Vervolgonderzoek is nodig om de effectiviteit van 7ROSES onder statushouders vast te stellen. De maatschappelijke organisaties hebben aangegeven de methodiek als een meerwaarde te zien bij het empoweren van statushouders. Ook hebben ze de intentie uitgesproken of waargemaakt om 7ROSES binnen bestaande programma’s blijvend aan te bieden. Daarmee is de implementatie van 7ROSES bij maatschappelijke organisaties die werken met statushouders een succes.

Verslagen


Eindverslag

Project 7ROSES Arq Nationaal Psychotraumacentrum ontwikkelde de empowerment methodiek 7ROSES (Seven Recovery Oriented Survivor Empowerment Strategies. Dit is een krachtgerichte interventie die mensen versterkt na schokkende gebeurtenissen. Zij zet deze met succes in binnen haar organisatie Centrum’45. Statushouders zitten vaak in een lastig pakket; Zij hebben te kampen met statusverlies, een beperkt sociaal netwerk, zorgen om de situatie en achterblijvers in land van herkomst en daarnaast ervaren ze druk om zo snel mogelijk een inburgeringsdiploma te halen en goed te integreren. Bovendien blijkt uit onderzoek dat 13 tot 25 procent van de vluchtelingen kampt met psychische klachten. Door verschillende redenen worden deze klachten lang niet altijd (op tijd) behandeld. Met het project 7ROSES hebben 35 statushouders via 5 maatschappelijke organisaties waarmee is samengewerkt kennis gemaakt met de 7ROSES methodiek. Daarnaast zijn 10 trainers getraind om de methodiek na afloop van het project blijvend in te zetten onder statushouders. In de kwalitatieve evaluatie gaven statushouders aan dat hun gevoel van stress is afgenomen. De kwantitatieve evaluatie laat een medium tot klein effect zien op toegenomen self-efficacy. Dit effect was echter niet significant en heeft waarschijnlijk te maken met de kleine steekproefgrootte. Vervolgonderzoek is nodig om de effectiviteit van 7ROSES onder statushouders vast te stellen. De maatschappelijke organisaties hebben aangegeven de methodiek als een meerwaarde te zien

Het doel van dit project is om de persoonlijke(draag)kracht van nieuwe statushouders met participatie- en psychosociale problematiek en kwetsbaarheid voor psychopathologie te vergroten om daarmee maatschappelijke uitval terug te dringen.
Vijf sociaal-maatschappelijke organisaties, werkend met statushouders, zijn getraind in het toepassen van 7ROSES, een herstelondersteunende laagdrempelige empowermentmethodiek. De methodiek helpt statushouders weerbaar te maken tegenover stressoren en meer zelfredzaam te maken, hun leven en waardigheid te herstellen en een zinvolle rol te spelen in de samenleving in overeenstemming met hun capaciteiten. Daarnaast draagt de methode bij aan het terugdringen van dagelijkse stressoren en mogelijke klinische symptomen, en kunnen deze door tijdige signalering indien nodig tot een juiste doorverwijzing leiden.
Inmiddels hebben de trainers (waarvan per organisatie één ervaringsdeskundige en één professional) de methodiek zelf toegepast binnen hun eigen organisaties. De trainers zijn erg enthousiast en gepassioneerd!
Er wordt momenteel een evaluatieonderzoek uitgevoerd waarvan de uitkomsten zullen worden gedeeld en verspreid via een nationaal symposium.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
636601010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Heezemans
Verantwoordelijke organisatie:
Arq Foundation