Mobiele menu

Actieonderzoek voor het praktijkproject Project Cliënt Vinder: voorkomen van vermissingen van cliënten met verward gedrag (ZonMw projectnummer 638015017)

Projectomschrijving

Achtergrond

In het project ‘Project Cliënt Vinder’ is de betrokkenheid en inbreng van de zorgprofessionals van de afdelingen waar de cliënten verblijven cruciaal voor het succes. Hun zorgexpertise en schakelfunctie naar cliënten en naasten is noodzakelijk. Door hoge werkdruk op de afdelingen staat hun inbreng onder druk en is het voor zorgprofessionals niet altijd mogelijk om mee te denken in de oplossing, ondanks dat participatie in een innovatie helpt bij de implementatie en acceptatie van een oplossing binnen de organisatie. Zorgprofessionals zijn hierin onmisbaar en fungeren bovendien als sleutelpersoon richting de familieleden en cliënten, waarvan de inzichten ook waardevol zijn voor input in de oplossing.

Het actieonderzoek beoogt de benodigde betrokkenheid en inbreng van zorgprofessionals voor ‘Project Cliënt Vinder’ zeker te stellen. Hierdoor is hun kennis en ervaring tijdig beschikbaar en worden cliënten en hun naasten adequaat betrokken en geïnformeerd. Op basis van een goede probleemanalyse worden werkbare creatieve oplossingen ingezet om knelpunten op te lossen en te voorkomen.


Onderzoeksvraag en design

De onderzoeksvraag voor het actieonderzoek is als volgt:

Hoe kan Stichting Bestaanskracht samen met zorgprofessionals van Parnassia (Den Haag) de
cliënt smartwatch succesvol implementeren?

Resultaten

Het actieonderzoek heeft bijgedragen aan de volgende behaalde resultaten. Zo is/zijn er:

  • Proactief bekendheid gecreëerd bij zorgprofessionals over het project
  • Duidelijkheid gegeven over wat en voor wie de Miles smartwatch/app (voorheen cliënt smartwatch genoemd) is
  • Voorlichtingsvideo's voor cliënten en zorgprofessionals geproduceerd
  • Bijgedragen aan de website over de Miles smartwatch/app; watchmiles.nl
  • Een intermediaire rol vervuld tussen studenten die meehelpen met het project en zorgprofessionals
  • Meegedacht met nieuwe manieren om naaste familieleden te betrekken
  • Een draaiboek voor de pilot opgesteld
  • Een opzet gemaakt om ambassadeurs te benoemen voor het project
  • Kennis en ervaring van het actieonderzoek als input betrokken bij de opzet van andere pilots
  • Een verslag actieonderzoek 'Project Cliënt Vinder' opgesteld

Het betrekken van zorgprofessionals, met minimale belasting, bij de ontwikkeling van de smartwatch heeft geleid tot nieuwe inzichten in het ontwerp van de smartwatch en app. Door COVID-19 is er gezocht naar andere manieren voor het betrekken van zorgprofessionals. Dit is onder meer gedaan door het maken van voorlichtingsvideo’s als voorbereiding op de pilot. Uiteindelijk heeft het actieonderzoek ervoor gezorgd dat de implementatie meer op maat is gemaakt door te kijken en luisteren naar de behoeften van de zorgprofessionals. De doelstelling inzake het betrekken van naaste familieleden is niet behaald. Na het actieonderzoek zal hier blijvend op worden ingezet, samen met een enthousiaste familie aandachtfunctionaris.

Uiteindelijk heeft het actieonderzoek bijgedragen aan meer draagvlak voor de cliënten smartwatch bij zorgprofessionals en cliënten.

Verslagen


Eindverslag

Samenvatting

1. Achtergrond
Al sinds 2013 zijn mijn familie en ik op zoek naar iets wat mijn broer, en mensen zoals hij, kan helpen zelfstandig terug te keren naar de ggz-instelling waar zij verblijven. De weg naar een oplossing heeft jaren geduurd, waarin er mijn familie de Stichting Bestaanskracht heeft opgericht om met steun van ZonMw en samen met de ggz-instelling waar mijn broer verblijft, de cliëntenraad en familieraad de uitdaging aan te gaan om een oplossing te bedenken. Zo werd Miles, een smartwatch met app voor cliënten, geboren. Toen de mogelijkheid zich voordeed voor een actieonderzoek, zag Project Cliënt Vinder hier potentie in.

De reden waarom actieonderzoek waardevol is in de huidige context is vanwege de werkdruk in de GGZ. Door deze werkdruk is het voor zorgprofessionals niet altijd mogelijk om mee te denken in de oplossing ondanks dat participatie in een innovatie helpt bij de implementatie en acceptatie van een oplossing binnen de organisatie. Zorgprofessionals zijn hierin onmisbaar. Bovendien fungeren zij als sleutelpersoon richting de familieleden en cliënten, waarvan de inzichten ook waardevol zijn als het gaat om input in de oplossing.

2. Onderzoeksvraag en design
Actieonderzoek bestaat uit verschillende cycli die meermaals worden doorlopen. De stappen in de cyclus bestaan uit plannen, actie uitvoeren en vervolgens reflecteren. De onderzoeksvraag voor het actieonderzoek is als volgt:
Hoe kan Stichting Bestaanskracht samen met zorgprofessionals van de ggz-instelling de client smartwatch succesvol implementeren?

3. Resultaten (beschrijvend)
De werkdruk binnen de ggz-instelling is voelbaar. Er zijn manieren bedacht om de zorgprofessionals te betrekken met minimale belasting. Het betrekken van zorgprofessionals bij de ontwikkeling van de smartwatch heeft geleid tot nieuwe inzichten in zowel het ontwerp van de smartwatch en app. Door COVID-19 kon ik niet meer op locatie komen. Hierdoor is er gezocht naar andere manieren van het betrekken van zorgprofessionals. Dit is onder meer gedaan door het maken van voorlichtingsvideo’s als voorbereiding op de pilot. Uiteindelijk heeft het actieonderzoek ervoor gezorgd dat de implementatie meer op maat is gemaakt door te kijken en luisteren naar de behoeften van de zorgprofessionals.

De doelstelling met betrekking tot het betrekken van naaste familieleden is niet behaald. Dit is simpelweg, omdat het betrekken van naaste familieleden via de instelling nog niet gelukt is. Na het actieonderzoek blijf ik mij hiervoor inzetten samen met een enthousiaste familie aandachtfunctionaris.

4. Implicaties voor de eigen dan wel andere praktijk(en)
Er zijn voorlichtingsvideo’s gemaakt om tijdens COVID-19 de zorgprofessionals en cliënten te informeren over de cliënt smartwatch (nu Miles smartwatch/app genoemd). Hiervoor heb ik onder meer het script, de video opnames en de videobewerking uitgevoerd. Het maken van korte video’s zou ook iets kunnen zijn voor andere actieonderzoeken om iets duidelijk te maken.

Tot slot. Uiteindelijk heeft het actieonderzoek bijgedragen aan meer draagvlak voor de cliënten smartwatch bij zorgprofessionals en cliënten.

Samenvatting van de aanvraag

Inleiding Het actieonderzoek richt zich op het praktijkproject Project Cliënt Vinder: voorkomen van vermissingen van cliënten met verward gedrag (ZonMw projectnummer 638015017). Het doel van het actieonderzoek is om de effectiviteit van het praktijkproject te verbeteren. Een projectmedewerker gaat hiervoor deelnemen aan de ZonMw training over leer-, verander- en onderzoeksmethodieken van actieonderzoek en hoe deze binnen hun praktijkproject toegepast kunnen worden. De projectmedewerker wordt de schakel tussen het project en de zorgprofessionals op de afdelingen. Onderbouwing Tijdens het Project Cliënt Vinder worden twee oplossingen ontwikkeld; een cliënt smartwatch en een aantal passend vervoersoplossingen. Deze oplossingen worden mede ontwikkeld op basis van de wensen en eisen van de betrokken GGZ-instelling Parnassia. Nadat de oplossingen zijn ontwikkeld en opgeleverd worden deze getest en in gebruik genomen door Parnassia. De inbreng van de Parnassia functionarissen in het hele proces is essentieel. Het gaat hierbij om zorgprofessionals van de afdelingen waar de cliënten verblijven, om deskundigen van de ondersteunende afdelingen en om adviseurs van stafonderdelen. Daarnaast worden cliënten en naaste familieleden inhoudelijk betrokken bij het project. Dit gebeurt onder meer via klankbordgroepen. De cliënten en naaste familieleden zijn tevens in de stuurgroep vertegenwoordigd door respectievelijk de cliëntenraad en de familieraad. Parnassia functionarissen vormen de schakel naar cliënten en familie. Voor de acceptatie van de ontwikkelde oplossingen is het essentieel dat cliënten mogen meedenken over de wensen en eisen ten aanzien van de cliënt smartwatch en de passend vervoersoplossingen. De cliënt-specifieke wensen en eisen kunnen alleen door hen worden aangegeven. Tot slot hebben naaste familieleden ook een rol in het motiveren van hun familielid in het accepteren en dragen van de cliënt smartwatch. Voorlopige doelen Borgen van benodigde inbreng van zorgprofessionals De inbreng in uren vanuit de zorgprofessionals bedraagt bijna tweederde van het totaal aantal uren vanuit Parnassia. Door de huidige minimale bezetting op de afdelingen staat de bijdrage vanuit de zorgprofessionals onder druk. Het actieonderzoek kan een extra impuls geven om op basis van een goede probleemanalyse tot werkbare oplossingen voor het personele knelpunt te komen. Borgen van benodigde inbreng van cliënten De zorgprofessional speelt hierin een sleutelrol. Door de werkdruk is het nodig de zorgprofessionals te ondersteunen in hun rol. Ook hiervoor kan het actieonderzoek via analyse tot werkbare oplossingen komen. Borgen van benodigde inbreng van naaste familieleden De zorgprofessional speelt hierin een sleutelrol. Door de werkdruk is het nodig de zorgprofessionals te ondersteunen in hun rol. Ook hiervoor kan het actieonderzoek via analyse tot werkbare oplossingen komen. Persoonlijke motivatie en CV De projectmedewerker is bestuurslid bij Stichting Bestaanskracht, is bekend met het Project Cliënt Vinder waarvoor ze als vrijwilliger direct betrokken is bij het opzetten en uitvoeren van de klankbordgroepen met cliënten en familieleden. Ze is ook een zus van een cliënt in de GGZ, is leergierig en heeft verder alles in huis om het actieonderzoek succesvol te realiseren. Betrokkenheid bestuur en management De beoogde projectmedewerker valt rechtstreeks onder de projectleider van Stichting Bestaanskracht (tevens hoofdaanvrager, bestuurlijk verantwoordelijk en penvoerder). De projectleider heeft met de voorzitter stuurgroep (coachend leidinggevende zorg, Parnassia) afgesproken gezamenlijk te zorgen voor de ondersteuning van en informatie voor de projectmedewerker. Het werk wordt zoveel als nodig op locatie van Parnassia, Monsterseweg 89, Den Haag uitgevoerd. Vanaf deze locatie werkt ook de voorzitter van de stuurgroep. Voorzitter stuurgroep brengt de projectmedewerker in contact met de zorgprofessionals van de betrokken afdelingen. Verder zorgt de voorzitter stuurgroep er voor dat er een Parnassia werkplek beschikbaar is met toegang tot de Parnassia werkomgeving. De projectleider zorgt er voor dat de projectmedewerker vanuit het project alle informatie en ondersteuning krijgt die nodig is. De projectmedewerker rapporteert over de gerealiseerde uren en werkzaamheden aan de projectleider. Verder is de projectmedewerker betrokken bij de voorbereiding van de stuurgroepvergaderingen en de voorbesprekingen van de voorzitter stuurgroep en de projectleider.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
6380150171
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ir. ing. M.P.W. van der Weg MBA
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Bestaanskracht