Mobiele menu

BLAUW - Borgen en Leren van de Amersfoortse en Utrechtse gezonde Wijkaanpak

Projectomschrijving

Vraagstuk

In dit project verduurzamen we de integrale samenwerking ten behoeve van gezondheidsbevordering in Amersfoort en Utrecht. Het sturingsmodel van de gezonde wijkaanpak in Amersfoort en het Utrechtse model vergelijken we met elkaar vergeleken om lessen uit te trekken die regionaal en landelijk zijn toe te passen.

Onderzoek

De eerste stap is in kaart brengen hoe integraal samenwerken de afgelopen jaren vorm is gegeven in de wijken Amersfoort Soesterkwartier en Utrecht Overvecht. We kijken hierin specifiek naar de ruimte die is gegeven aan professionals om vaardigheden op het gebied van multidisciplinair samenwerken te ontwikkelen. Met actiebegeleidend onderzoek gaan we vervolgens de integrale wijkaanpakken volgen en bijsturen. Ten slotte analyseren we welke elementen het belangrijkst zijn voor het borgen van de integrale aanpak op het gebied van governance en professioneel handelen.

(Verwachte) Uitkomst

Deze inzichten verwerken we in een training, waarmee de lessen ook in andere wijken en steden implementeerbaar zijn.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Vanuit de brede beschrijving van positieve gezondheid lijkt domeinoverstijgende samenwerking vanzelfsprekend. Dit is de basis geweest voor een betere verbinding tussen het medische domein, het sociale domein en het fysieke domein in veel steden. Dit is ook het geval bij de Gezonde Wijkaanpak in Amersfoort en de Krachtige basiszorg in Utrecht Overvecht. Het opzetten van integrale gezonde wijkaanpakken gaat vaak gepaard met veel energie van enthousiaste professionals en bewoners. Zij worden daarbij geholpen door tijdelijke subsidies vanuit het Rijk of de gemeente. Bij het aflopen van de stimuleringsgelden valt de regie- of trekkersrol in veel gevallen weg, waarna blijkt dat er onvoldoende aandacht is geweest voor de borging van de aanpak. Het wegvallen van de regie in combinatie met personeelswisseling en verandering van financieringsstromen, maakt dat de gedeelde visie en verantwoordelijkheden uit de integrale aanpak op zo’n moment gemakkelijk verloren gaan. In Utrecht Overvecht en in Amersfoort ligt een actueel vraagstuk op het gebied van borging van de integrale wijkaanpak, waarbij aandacht nodig is voor een gedegen governancestructuur en het creëren van een lerend klimaat voor professionals. In wijken met een gezondheidsachterstand ervaren professionals vaak een hoge werkdruk, waardoor het belangrijk is ruimte te creëren voor het ontwikkelen van specifieke vaardigheden, zodat zij zich gemotiveerd en ondersteund voelen om zich voor de integrale gezonde wijkaanpak te blijven inzetten. Het RIVM heeft zes succesfactoren voor integrale samenwerking geïdentificeerd. Het is niet bekend in hoeverre deze factoren daadwerkelijk worden toegepast door de twee gemeenten en wat dat betekent voor borging van de integrale gezonde wijkaanpak op het niveau van uitvoering, beleid en bestuur. In dit onderzoek koppelen we de specifieke vaardigheden van professionals aan het verstevigen van een duurzame governance op uitvoeringsniveau, beleidsniveau en bestuursniveau, met de intentie dat de integrale werkwijze uiteindelijk als een natuurlijke, meest logische manier van werken worden ervaren. Het doel van dit onderzoek is om veelbelovende integrale samenwerking in het kader van gezondheidsbevordering in Utrecht en Amersfoort te verduurzamen en hier lessen uit te trekken die regionaal en landelijk toegepast kunnen worden. Dit doen we op wijkniveau, stadsniveau en regioniveau, zodat er een balans is tussen voldoende verdieping en ruimte voor generalisatie. Hiervoor zijn de volgende doelstellingen opgesteld: 1. Inzicht krijgen in hoe invulling wordt gegeven aan de werkende principes uit modellen voor integrale samenwerking in de integrale gezonde wijkaanpak in Amersfoort en Utrecht en hoe deze bijdragen aan borging van de aanpak in gemeentelijk beleid; 2. Inzicht krijgen in welke werkende principes hebben bijgedragen aan het bottom-up ontstaan van de gezonde wijk aanpak; 3. Inzicht krijgen in wat professionals en burgers in de wijk nodig hebben voor een duurzame borging van de integrale gezonde wijkaanpak; 4. Inzicht krijgen in hoe monitorings- en evaluatiedata als instrument worden ingezet voor sturing van de wijkaanpak; 5. Inzicht krijgen in hoe de verschillen in sturingsmodel van de integrale wijkaanpak op bestuurs-, beleids- en uitvoeringsniveau in Amersfoort en Utrecht bijdragen aan de borging van de aanpak in de praktijk Om deze doelen te bereiken zal het sturingsmodel van de gezonde wijkaanpak in Amersfoort en het Utrechtse model van sturen en verantwoorden met elkaar worden vergeleken. De eerste stap voor deze vergelijking is om in kaart te brengen hoe de werkzame elementen van succesvol integraal samenwerken de afgelopen jaren zijn toegepast in de twee sturingsmodellen van Amersfoort en Utrecht apart. En hoe ruimte is gegeven aan professionals om vaardigheden op het gebied van multidisciplinair samenwerken te ontwikkelen. Dit is het uitgangspunt voor stap twee, waarin we met actiebegeleidend onderzoek de integrale wijkaanpak in Soesterkwartier en Overvecht volgen en bijsturen. In stap drie wordt geanalyseerd welke elementen het belangrijkst zijn voor het borgen van de integrale aanpak op het gebied van governance en professioneel handelen. Deze inzichten gaan we verwerken in een training, waarmee de lessen over governance en professioneel handelen ook in andere wijken en steden implementeerbaar zijn.

Kenmerken

Projectnummer:
555001040
Looptijd: 62%
Looptijd: 62 %
2021
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. Y.M.R. Vendrig
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Amersfoort