Mobiele menu

Cuddle & Care: onderzoek naar de werkzame elementen in een aanbod voor baby’s die opgroeien in kwetsbare gezinnen in armoede

Projectomschrijving

Armoede treft ongeveer één op de tien baby’s en peuters in Nederland. Deze kinderen hebben minder kans om gezond op te groeien, psychisch én lichamelijk. Als ouders in staat zijn om voldoende op behoeften van hun kind te reageren heeft dat een gunstige invloed op de ontwikkeling van het kind. Door alle (financiële) stress van de ouders is dat vaak moeilijk.


‘Cuddle & Care’ (C&C) is een nieuwe aanpak, ontwikkeld met jonge ouders in armoede zélf. Het bestaat uit de volgende 5 onderdelen:

  1. versterken van goed ouderschap door babydragen en informatie van een psycholoog;
  2. stress verminderen door hulp bij financiën;
  3. onderlinge steun in een groep;
  4. gezond koken, en
  5. makkelijk doorverwijzen naar méér hulp als dit nodig is.

In het onderzoeksproject wordt onderzocht hoe we ouders het beste kunnen bereiken om mee te doen aan C&C, of het project inderdaad effect heeft op de ouder-kind relatie, welke onderdelen van het project waardevol zijn en of dit verschilt voor verschillende ouders.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Armoede treft ongeveer één op de tien baby’s en peuters in Nederland (SCP, 2018). Armoede maakt ze kwetsbaar en ze hebben minder kans om gezond op te groeien. De aanwezigheid van sensitief ouderschap kan dan een beschermende factor voor de ontwikkeling van jonge kinderen zijn. Momenteel ontbreekt het aan laagdrempelig en preventieve ondersteuning voor (alleenstaande) jonge ouders met 0-4-jarigen om de negatieve effecten van armoede op de gezondheid en psychosociale ontwikkeling te verminderen. Het doel van het huidige project is om via een ‘critical realist evaluation design’ een proces- en effectevaluatie uit te voeren op (de verschillende onderdelen van) het recent ontwikkelde programma Cuddle & Care. Cuddle & Care (C&C) is een veelbelovende, niet stigmatiserende en laagdrempelige aanpak met elementen uit verschillende domeinen (d.w.z. sociaal en gezondheidsdomein) die, afzonderlijk én in gezamenlijkheid, kunnen worden geïntegreerd in andere hulpverleningstrajecten. Het unieke van C&C is de aansluiting op de behoefte van deze doelgroep zélf. C&C is in de jaren 2017-2019 ontwikkeld door Impluz, een samenwerking tussen WijZ, de Kern (maatschappelijke dienstverlening) en Jeugd ggz onderdeel van Stichting Dimcencegroep. Impluz is gestart met C&C om tegemoet te komen aan de behoeften van jonge (alleenstaande) ouders met baby’s in armoede en kwetsbare tienermoeders. Deze ouders verwoordden hun behoefte aan laagdrempelige ondersteuningsgroepen (d.w.z. ouder-babygroepen). Vervolgens is C&C doorontwikkeld in nauwe samenwerking met de deelnemende ouders en lokale welzijns- en jongerenwerkers. Het resultaat is een flexibele aanpak met vier basis-elementen: 1) Versterken van de ouder-kind relatie en sensitief ouderschap d.m.v. babydragen en Infant Mental Health deskundigheid. 2) Stressvermindering, o.a. door inzicht in en ondersteuning bij de financiën. 3) Peer support, door met elkaar tweewekelijks in een groep ervaringen uit te wisselen. 4) Gezond koken. Het voorgestelde project bestaat uit 2 geïntegreerde deelstudies waarin specifiek wordt onderzocht: A) hoe de doelgroep kwetsbare (jonge) ouders in armoede met een kind in de leeftijd van 0-4 jaar het beste kan worden gesignaleerd en bereikt voor deelname aan C&C. Hierbij wordt bestaande kennis van jongerenwerkers in de wijk, het MBO én ouders zelf geïnventariseerd. B) of C&C effectief is voor het bevorderen van het welzijn van deze ouders op sociaal en emotioneel gebied en van de ontwikkeling van hun baby’s/peuters. Dit zorgt voor een gezonde basis, met lange termijn effecten op de gezondheid en welzijn van een baby. Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een Critical Realist Evaluation Design, waar bij alle deelnemers aan de verschillende C&C groepen in Zuid- en Oost-Nederland (7 groepen, n=70) contextuele risicofactoren, programmamechanismen en uitkomsten per deelnemer worden onderzocht en met elkaar in verband worden gebracht. Op deze manier wordt inzicht gekregen in wat voor welke kwetsbare jonge ouder werkt. Daarnaast wordt een C&C Cliëntenpanel gevormd dat intensief betrokken wordt bij alle fasen van het project om te borgen dat de inhoud van het programma en het onderzoek aansluit bij de behoeften en leefwereld van de kwetsbare groep jonge ouders in armoede.

Kenmerken

Projectnummer:
744130109
Looptijd: 65%
Looptijd: 65 %
2021
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. H.J.A. van Bakel PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Tilburg University