Mobiele menu

CURA - NPZ Amsterdam-Diemen

Onder medewerkers leven morele vragen die ze nu niet kunnen uiten en of onbesproken blijven. Er is behoefte aan laagdrempelige ondersteuning, die op korte termijn te organiseren is, door medewerkers zelf. Alle organisaties onderschrijven het kwaliteitskader palliatieve zorg. Hierin staan, als het gaat om zorgverleners zelf, zowel het vermogen om goed om te kunnen gaan met morele dilemma's als het (morele) veerkrachtig zijn, beschreven als essentieel. De methodiek CURA biedt zowel ethiekondersteuning als zorg voor zorgenden en komt zo aan beide zaken tegemoet.

Doel

Het doel is het invoeren van de methodiek CURA om zo medewerkers te ondersteunen in het omgaan met morele dilemma’s in hun werk.

Aanpak/werkwijze

In de deelnemende organisaties trainden we ambassadeurs in de methodiek CURA. Deze CURA-ambassadeurs speelden een belangrijke rol bij het invoeren en verspreiden van CURA op de afdeling en organisatie waar zij werkzaam zijn. In alle deelnemende organisaties zijn de ambassadeurs toegetreden tot ethiekcommissies, waardoor CURA breder in de organisaties is verspreid. Ook schrijven CURA-ambassadeurs persoonlijke en gezamenlijke implementatieplannen als onderdeel van de training, waarmee zij in de praktijk aan de slag kunnen. Zo kan elke organisatie op een voor de organisatie passende wijze CURA implementeren.

Samenwerkingspartners

We implementeerden CURA in 3 zorgorganisaties binnen het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Amsterdam en Diemen: 2 instellingen voor verpleging en verzorging, Cordaan en Amstelring, en het OLVG-ziekenhuis.

Resultaten

Bij zorgorganisaties Cordaan en Amstelring is het gelukt om maandelijks een CURA-moment in te lassen. In het OLVG is CURA geborgd als werkwijze van de ethieklijn. Dat is een telefoonnummer dat medewerkers kunnen bellen wanneer zij een dilemma ervaren.

We merken binnen het netwerk dat verschillende netwerkpartners CURA dragen als methode om te gebruiken bij besprekingen. Het biedt medewerkers mogelijkheid om op constructieve wijze casuïstiek te bespreken, waardoor medewerkers zich gezien en gehoord voelen, zich bewust worden van perspectieven van anderen, en dat die anders kunnen zijn dan van tevoren was bedacht. De methodiek droeg bij aan het vergroten van sensitiviteit en het stellen van verdiepende vragen ten aanzien van dilemma’s, het verlaagt drempels om daar met elkaar over in gesprek te gaan, en heeft een positief effect op de zelfzorg.

Vervolg

Er is een stimuleringssubsidie uitgezet om de CURA-methodiek breed te implementeren binnen zorgorganisaties.

ZonMw en ethiek

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Daarbij is het ondersteunen van zorgverleners bij morele dilemma’s tijdens het verlenen van palliatieve zorg belangrijk. Deze ondersteuning helpt om stress te verminderen, samenwerking te versterken en weloverwogen keuzes te maken over hoe te handelen in bepaalde zorgsituaties. Het bespreekbaar maken van morele dilemma’s en te erkennen draagt bij aan een betere emotionele belasting en vermindering van stress, en goede passende zorg voor patiënt en naasten. Lees meer over samenwerking en overdracht in de palliatieve zorg.

Verslagen


Eindverslag

Aanleiding Onder medewerkers leven morele vragen die ze nu niet kunnen uiten en / of onbesproken blijven. Er is behoefte aan laagdrempelige ondersteuning, die op korte termijn te organiseren is, door medewerkers zelf. Alle organisaties onderschrijven het kwaliteitskader palliatieve zorg. Hierin wordt, als het gaat om zorgverleners zelf, zowel het vermogen om goed om te kunnen gaan met morele dilemma's als het (morele) veerkrachtig zijn als essentieel beschreven. CURA biedt zowel ethiek ondersteuning als zorg voor zorgenden en komt zo aan beide zaken tegemoet. Werkwijze/Onderzoek In drie deelnemende organisaties, 2 V&V instellingen en een ziekenhuis van NPZA zijn er ambassadeurs getraind in de methodiek CURA. Deze CURA ambassadeurs hebben een belangrijke rol gespeeld bij de implementatie en verspreiding van CURA als methodiek op de afdeling en organisatie waar zij werkzaam zijn. In alle drie de deelnemende organisaties zijn CURA ambassadeurs toegetreden tot ethiekcommissies van de deelnemende organisaties waardoor CURA als methodiek breder in de organisaties is verspreid. CURA ambassadeurs schrijven persoonlijke en een gezamenlijk implementatieplan als onderdeel van de training waarmee zij in de praktijk aan de slag kunnen. Elke organisatie kan op, voor de organisatie passende wijze CURA implementeren. In de deelnemende V&V organisaties is het gelukt maandelijks een CURA moment in te lassen. In het OLVG is CURA geborgd als werkwijze van de ethieklijn. Een telefoonnummer dat medewerkers kunnen bellen wanneer zij een dilemma ervaren. Resultaten Bij alle drie de deelnemende organisaties in het Netwerk van Amsterdam en Diemen kan worden gezegd dat de algemeen gestelde doelstelling is behaald. Dat geldt zeker bij de deelnemers van de training zelf en de afdelingen waar zij werkzaam zijn. Voor het netwerk geldt dat we merken dat CURA door verschillende netwerkpartners wordt gedragen als methode om te gebruiken bij besprekingen. CURA biedt medewerkers mogelijkheid om op constructieve wijze casuïstiek te bespreken. De opbrengst is dat medewerkers zich gezien en gehoord voelen en zich bewust worden van perspectieven van anderen en dat die anders kan zijn dan van tevoren was bedacht. CURA draagt bij aan het vergroten van sensitiviteit t.a.v dilemma’s en verlaagd drempels om daar met elkaar over in gesprek te gaan. Impact In het algemeen kan worden gezegd dat bewustwording is vergroot van medewerkers voor het perspectief van bewoners. Het reflectief vermogen in cliëntsituaties is vergroot. Op de afdelingen waar er CURA ambassadeurs zijn is te merken dat medewerkers sensitiever zijn en verdiepende vragen stellen. CURA lijkt voor medewerkers zelf een positief effect te hebben. CURA biedt ruimte waardoor medewerkers zich gezien en gehoord voelen en lijkt een positief effect te hebben op zelfzorg. CURA is laagdrempelig en werkt in de praktijk.

Kenmerken

Projectnummer:
844001915
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W.M. Wagenaar
Verantwoordelijke organisatie:
Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen