Mobiele menu

De-implementatie van de resultaten van de Warrior studie; Geen routinematige röntgendiagnostiek in de poliklinische follow-up van pols- en enkelfracturen.

Projectomschrijving

Botbreuken van de pols en enkel komen vaak voor in Nederland. Tijdens het herstel van deze breuken komen de patiënten meerdere keren langs op de polikliniek ter controle en worden er vaak röntgenfoto’s gemaakt. Uit de Warrior studie bleek dat het routinematig maken van röntgenfoto’s (deels) overbodig is en tot onnodige kosten leidt. In dit project is er onderzocht hoeveel dokters nog standaard röntgenfoto’s maken en hoe we dit aantal zo laag mogelijk kunnen krijgen.

Dit project heeft een actieve de-implementatiestrategie toegepast, regionaal in Traumacentrum West (ziekenhuizen in Regio Leiden – Den Haag), bestaande uit kennisverspreiding middels wetenschappelijke publicaties, presentaties op congressen, presentaties binnen afdelingen, en het bieden van inzicht hoe het gaat in het eigen ziekenhuis (spiegelinformatie). Deze strategie heeft geleid tot een grotere bewustwording en een vermindering van de gewoonte om routinematige röntgefoto's te maken. Uiteindelijk lukt het hiermee tot een halvering van het aantal röntgenfoto’s te komen zonder verlies van kwaliteit van zorg en vermindert dit zorgkosten.

Hoofdstudie

Bekijk de bijbehorende hoofdstudie van dit VIMP (Verspreidings- en Implementatie Impuls) project.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De Warrior studie heeft laten zien dat het niet meer maken van routinematige röntgenfoto’s in de nabehandeling bij patiënten met een pols- of met een enkelfractuur leidde tot significant minder kosten zonder verlies van functionele uitkomsten en zonder extra complicaties. In het acute moment van trauma /optreden van de fractuur zijn röntgenfoto’s essentieel om een goede behandeling te starten of eerste behandeling (operatief of conservatief = gips) te controleren. Hierna volgt de verdere controle van functieherstel en botgenezing tot een jaar. De huidige protocollair benoemde routinematige röntgenfoto’s op 6 en 12 weken na het optreden van de fractuur hoeven dus niet meer gemaakt te worden. Uit het project bleek dat indien alleen op indicatie (nieuwe val, pijn, eigen inzicht zorgprofessional) röntgenfoto’s werden gemaakt de kwaliteit van zorg geborgd blijft Uit de door onze onderzoeksgroep uitgevoerde en gepubliceerde cohortstudies in de Traumacentrum West regio (van Gerven, J Foot Ankle Surg. 2018;57(5):957-960 / Weil, Arch Orthop Trauma Surg. 2017;137(9):1187-1191) is gebleken dat van alle gemaakte röntgenfoto’s in de follow-up van enkel- en polsfracturen in 80% en respectievelijk 85% deze routinematig werden gemaakt. Voor de overige foto’s in de follow-up was een klinische indicatie bekend. Deze hoge percentages bieden veel ruimte / kansen voor een de-implementatie. Het doel van de VIMP subsidie is om op regionaal niveau (Traumacentrum West regio; 1 academisch centrum, 6 perifere centra)) het maken van routinematige foto’s in de follow-up van pols- en enkelfracturen aantoonbaar te de-implementeren en een landelijke de-implementatie voor te bereiden. Het beoogde doel is om met dit implementatieplan het aantal routinematige gemaakte röntgenfoto’s (enkel- en polsfracturen routinematige in 80% en respectievelijk 85%) regionaal te verminderen tot minstens de helft. Bij het ontwikkelen van de-implementatie strategie willen we focussen op de reeds geïnventariseerde ‘belemmerende’ en ‘bevorderende’ factoren in het doelmatigheidsproject. Er werden drie onafhankelijke bevorderende factoren voor (de-) implementatie in de praktijk gevonden. 1. 'Indien een vermindering van gezondheidszorg kosten is aangetoond’ 2. ‘Verwerking in regionale protocollen’ 3. ‘Resulterend in tijdswinst voor de patiënt’ Uit de eerder uitgevoerde exploratie onder patiënten en professionals kwam als belemmerende factor naar voren dat een grote meerderheid van de behandelende specialisten alleen minder routinematige röntgenfoto’s zouden gaan maken indien aangetoond werd dat de kwaliteit van zorg niet gecompromitteerd zou worden. We gaan de de-implementatie uitvoeren in regio Trauma Centrum West om na te gaan of de beoogde strategie effectief is, alvorens deze landelijk in te zetten. Dit is de strategie die we gebruiken: 1. Scholing (om in te spelen op de facilitator 'Indien een vermindering van gezondheidszorg kosten is aangetoond’ en de barrière ‘een grote meerderheid van de behandelende specialisten alleen minder routinematige röntgenfoto’s zouden gaan maken indien aangetoond werd dat de kwaliteit van zorg niet gecompromitteerd zou worden’). 2. Feedback / Aanbieden van spiegelinformatie om inzichtelijk hoe bovengenoemde scholing geland is binnen de organisatie en of / waar nog verbeterpunten liggen (zie hieronder punt 1 en 3). 3. Patiënten informatie (om in te spelen op de facilitator ‘Resulterend in tijdswinst voor de patiënt’ en uitleg over het niet ontstaan van een gezondheidsnadeel). 4. Regionaal protocol en landelijke richtlijn ‘Distale radiusfracturen’ en ‘Enkelfracturen’ aanpassen (om in te spelen op facilitator ‘Verwerking in regionale protocollen’). 5. Monitoring en meten van de implementatie door een test-scholing-(her-)test evaluatie strategie met spiegelinformatie voor de betrokken zorgverleners. Indien de gestelde doelen van het VIMP project worden gehaald (zijnde; verbetering van de implementatie, vermindering praktijkvariatie en daadwerkelijk reductie van het aantal routinematige röntgenfoto’s bij pols- en enkelfracturen) dan is uitrol van deze strategie ook in andere regio’s mogelijk. De resultaten van VIMP kunnen worden gepubliceerd en gepresenteerd op congressen en de uitkomsten zullen door de projectleider worden overgedragen aan de wetenschappelijke vereniging voor verdere landelijke implementatie.

Kenmerken

Projectnummer:
84300095007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.F. Termaat
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum