Mobiele menu

De MKB re-integratie tool: een online tool die werkgevers ondersteunt om optimale re-integratie van ziekgemelde werknemers te bevorderen

Projectomschrijving

Vraagstuk

Werkgevers spelen een belangrijke rol bij de re-integratie van langdurig ziekgemelde werknemers. Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (MKB), waarin 70% van de Nederlandse werknemers werkt, hebben echter niet altijd voldoende expertise en middelen om goede begeleiding te kunnen bieden. Hierdoor bestaat er een verhoogd risico dat werknemers in het MKB mogelijk onnodig aanspraak moeten maken op voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid. Deze werkgevers hebben een grote behoefte aan meer ondersteuning bij ziekteverzuim- en re-integratiebegeleiding van langdurig ziekgemelde werknemers.

Onderzoek

Tijdens dit project wordt de MKB re-integratie tool ontwikkeld. Deze online tool biedt werkgevers in het MKB handvatten bij de begeleiding van langdurig ziekgemelde werknemers. De tool bevat onder andere checklists voor goede gespreksvoering, tips voor de begeleiding en informatie over wetgeving. Het doel van de tool is om optimale re-integratie van ziekgemelde werknemers te bevorderen, dat wil zeggen tijdig, duurzaam en met een hoge kwaliteit van werken. Vervolgens wordt geëvalueerd of de MKB re-integratie tool daadwerkelijk leidt tot ‘optimale re-integratie’ van ziekgemelde werknemers. Ook wordt een plan ontwikkeld om de tool in de praktijk te implementeren. Dit plan wordt vervolgens uitgetest en aangepast.

Uitkomst

Met de MKB re-integratie tool voorziet dit project MKB werkgevers van een hulpmiddel die beoogt om hun kennis te vergroten en vaardigheden te verbeteren bij de begeleiding van zieke werknemers, en hen hiermee faciliteert hun belangrijke ondersteunende rol bij deze groep werknemers in het MKB beter op te pakken. Hiermee wordt optimale re-integratie van langdurig ziekgemelde werknemers bevorderd.

Verspreiding en implementatie

De opgedane kennis uit het project wordt verspreid via een artikel en infographic in de nieuwsbrieven van de stakeholders. Daarnaast wordt een webinar georganiseerd voor leden van de KoM, de NVAB, het UWV en OVAL. Ook wordt een overkoepelend praktijk gericht artikel geschreven voor PW. magazine, een tijdschrift voor HR professionals, en worden wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Daarnaast worden de bevindingen gepresenteerd tijdens verschillende bijeenkomsten van brancheorganisaties en professionals en op wetenschappelijke congressen. Tot slot wordt de opgedane kennis overgebracht bij de opleidingen waar de projectgroepleden bij betrokken zijn en wordt een training ontwikkeld voor bedrijfsartsen, gericht op het ondersteunen van werkgever binnen het MKB bij de begeleiding van langdurig ziekgemelde werknemers.

Betrokken organisaties

Amsterdam UMC – locatie AMC, Vereniging Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen (ZFB), MKB-Nederland, Vanderkamp Pompen, Universiteit Maastricht, Kwaliteit op Maat (KoM)

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Voor veel werknemers die langdurig of chronisch ziek zijn, is werk een belangrijk onderdeel van hun leven. Goede begeleiding door de werkgever zorgt ervoor dat ziekgemelde werknemers optimaal kunnen re-integreren, d.w.z. tijdig, duurzaam, en met een hoge arbeidskwaliteit. In het midden- en kleinbedrijf (MKB) – waarin 70% van de Nederlandse werknemers werkt– is de rol van werkgevers in de ziekteverzuim- en re-integratiebegeleiding van ziekgemelde werknemers nog crucialer. Tegelijkertijd hebben deze werkgevers hebben een grote behoefte aan meer ondersteuning bij ziekteverzuim- en re-integratiebegeleiding van langdurig ziekgemelde werknemers. MKB werkgevers geven aan dat ze momenteel onvoldoende expertise en middelen hebben om hun rol bij ziekteverzuim- en re-integratiebegeleiding van werknemers goed te vervullen. Hierdoor bestaat er een verhoogd risico dat werknemers in het MKB mogelijk onnodig aanspraak moeten maken op voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid. In het eerste deel van dit project wordt een wetenschappelijk onderbouwde en nuttig ervaren tool om werkgevers te ondersteunen voor één specifieke aandoening doorontwikkeld met behulp van Intervention Mapping naar een generieke “MKB re-integratie tool”. Deze generieke tool zal aansluiten bij de specifieke behoeften in het MKB, bij ziekte-overstijgende behoeften, en bij ziekte-specifieke behoeften door middel van vijf ziekte-specifieke modules. De MKB re-integratie tool wordt ontwikkeld als een online tool, met daarop onder andere checklists voor goede gespreksvoering, tips voor het bieden van maatwerk en informatie over de Wet Verbetering Poortwachter. In de opeenvolgende fases van Intervention Mapping wordt middels een participatieve aanpak intensief gebruik gemaakt van de ervaringen van werkgevers, werknemers en hun bedrijfsartsen. Daarnaast bouwt de MKB re-integratie tool voort op kennis en ervaring die is opgedaan bij de ontwikkelen van de eerdere nuttige ervaren tool voor werkgevers. Er wordt gebruik gemaakt van drie theorieën om effectieve strategieën voor gedragsverandering van werkgevers te stimuleren: het trans-theoretical model of change welke inzicht biedt in de verschillende fasen van gedragsverandering. Per fase wordt vanuit een motivationele benadering geredeneerd om de juiste praktische strategieën te selecteren. Hierbij worden ook inzichten vanuit het RDIC-model en het Integrated-Change model gebruikt. De eerste versie van de MKB re-integratie tool wordt uitgebreid ge pilot test met werknemers, werkgevers en bedrijfsartsen, waarna de definitieve versie van de tool wordt ontwikkeld. In het tweede deel van het project wordt een effect- en procesevaluatie uitgevoerd naar de MKB re-integratie tool. Het effect van de tool op het niveau van de werknemer (o.a. tevredenheid met ondersteuning van de werkgever en ‘optimale re-integratie’) en de werkgever (gebruik en nut van de tool) wordt geëvalueerd in een cluster gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Ook wordt een uitgebreide procesevaluatie uitgevoerd om te onderzoeken of de toegepaste implementatiestrategie van de MKB re-integratie tool in de onderzoek context haalbaar is, en om het gebruik en het door MKB werkgevers, ziekgemelde werknemers en bedrijfsartsen ervaren nut van de MKB re-integratie tool te onderzoeken. Door de nauwe aansluiting van dit onderzoek bij de infrastructuur van de arbozorg in het MKB, wordt verspreiding, adoptie, invoering en borging van de tool bevorderd. In het derde deel van het project wordt samen met MKB Nederland en andere praktijkorganisaties een probleem- en contextanalyse uitgevoerd met behulp van het raamwerk van Fleuren. Op basis van deze analyse wordt een implementatiestrategie ontwikkeld voor nationale uitrol van de MKB re-integratie tool. Met de MKB re-integratie tool voorziet dit project MKB werkgevers van een hulpmiddel die beoogt om hun kennis te vergroten en vaardigheden te verbeteren bij de begeleiding van zieke werknemers, en hen hiermee faciliteert hun belangrijke ondersteunende rol bij deze groep werknemers in het MKB beter op te pakken. Hiermee wordt optimale re-integratie van langdurig ziekgemelde werknemers bevorderd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10320052010010
Looptijd: 57%
Looptijd: 57 %
2022
2026
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.A. Greidanus
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC