Mobiele menu

De SWING studie: Samen naar Waardegedreven INtegrale Geboortezorg

Projectomschrijving

Het doel van integrale geboortezorg is om continue zorg te leveren van goede kwaliteit die aansluit bij wat voor een vrouw belangrijk is, zoals een gezond kind en een goede bevallingservaring. In de SWING-studie is in 2 regio’s een aanpak ontwikkeld om de geboortezorg voortdurend te verbeteren, zoals de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg aanbeveelt.

Doel en samenwerking

Samen vormgeven aan integrale geboortezorg, in de SWING-studie deden we het! 2 jaar lang gingen zorgverleners uit verschillende beroepsgroepen en organisaties in de geboortezorg samen met cliënten in gesprek over wat al goed gaat en wat nog beter kan in de zorg.

Werkwijze

Data en ervaringen uit de praktijk vormden de basis voor deze gesprekken. Daarnaast werden (aanstaande) ouders betrokken via een moederraad en themabijeenkomsten. We gingen uit van een positieve insteek (Safety-II) en experimenteerden met de ‘FRAM’ als hulpmiddel om zorgprocessen te ontrafelen. Zo werkten we toe naar verbeteracties. Tegelijkertijd leerden de deelnemers elkaar beter kennen en vertrouwen, onderlinge verschillen beter begrijpen én overeenkomsten meer zien. Bovendien ontdekten ze nieuwe manieren om dingen te zien en te doen in de praktijk, en groeide hun werkplezier. Zo droegen de gesprekken bij aan veerkracht in geboortezorgregio’s.

Resultaat

Wij hebben een Intervisie Toolkit gemaakt met praktische uitleg en materialen.

Video

In video vertelt Amsterdam UMC onderzoeker Sarah Lips er meer over samen met een cliënt uit de intervisiegroep Hoorn. Deze presentatie is een onderdeel van de Webinar Onderzoek gehouden op 1 juni 2021, in het kader van het Groot Perinataal Overleg van het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland.

Afbeelding
Screenshot van video over de SWING-studie

Interview

Hoogleraar Ank de Jonge en docent en verloskundige Jolanda Boxem vertellen hoe zij werken aan integrale geboortezorg die aansluit bij wat voor een vrouw belangrijk is. Uitgangspunt hierbij is samen leren van wat goed gaat (de principes van Safety-II).

> Lees het interview

Producten

Titel: Nieuwsbrief SWING studie 2020
Auteur: SWING projectgroep
Titel: Gezamenlijke intervisie kweekt begrip voor elkaars perspectief
Link: https://www.kennispoort-verloskunde.nl/gezamenlijke-intervisie-kweekt-begrip-voor-elkaars-perspectief/
Titel: The Swing project; balancing different values in maternal and newborn care
Auteur: Dr. Ank de Jonge, Sarah R. Lips, MSC, dr. Corine J.M. Verhoeven, Bernadette C.F.M. Schutijser, MSC, prof. Martine C. de Bruijne, Prof. Tineke A. Abma
Titel: Swing studie. Nieuwsbrief november 2021.
Auteur: Sarah Lips
Titel: The Swing project; balancing different values in maternal and newborn care.
Auteur: Dr. Ank de Jonge, Sarah R. Lips, MSC, dr. Corine J.M. Verhoeven, Bernadette C.F.M. Schutijser, MSC, prof. Martine C. de Bruijne, Prof. Tineke A. Abma
Titel: Cliëntenparticipatie in intervisiebijeenkomsten in de SWING-studie
Auteur: Sarah Lips, MSc, Jolanda Boxem, MSc, Anna Ligthart, MSc
Titel: The SWING study: balancing different values in maternal and newborn care
Auteur: Ank de Jonge, Sarah Lips, Jolanda Boxem
Titel: SWING studie: Samen naar Waardegedreven Integrale Geboortezorg
Auteur: JOlanda Boxem, Sarah Lips, Ank de Jonge
Titel: The Safety-II approach to bridge models of maternity care
Auteur: Dr. Ank de Jonge (presentator), dr. Corine Verhoeven, prof. Martine de Bruijne.
Titel: Reflexive dialogues of multidisciplinary professionals and cliënts in maternity care: bridging perspectives, building resilience
Auteur: Sarah Lips, Petra Verdonk, Corine Verhoeven, Tjerk Schuijtemaker, Ank de Jonge
Titel: Reflexive dialogues of multidisciplinary professionals and cliënts in maternity care: bridging perspectives, building resilience
Auteur: Sarah Lips
Titel: Training in FRAM: Functional Resonance Analysis Method
Auteur: SWING projectgroep
Titel: Deposit Agreement SWING study
Link: https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:278048
Titel: Intervisie Toolkit
Auteur: SING studie team
Link: https://www.childbirthnetwork.nl/intervisie-toolkit/voorbeelden/

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

ACHTERGROND

Het doel van integrale geboortezorg is kwalitatief goede, continue zorg te leveren waarbij de cliënt centraal staat, zoals beschreven in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG). In de geboortezorg zijn er grofweg twee visies; het sociale model waarin zwangerschap en geboorte worden gezien als normale levensgebeurtenissen en het medische model waarin de gezondheidsrisico’s van zwangerschap en geboorte leidend zijn in de zorg. Deze visies en de daaruit voortvloeiende waarden kunnen met elkaar op gespannen voet staan. In de SWING-studie wordt een aangepaste vorm van de ‘functional resonance analysis method’ (FRAM) gebruikt als een bijzondere vorm van ‘participatory action research’ (PAR) om inzicht te krijgen in hoe zorgprocessen in de praktijk verlopen en kunnen leiden tot gunstige dan wel ongunstige uitkomsten van zwangerschap en geboorte en ervaringen. Deze inzichten vormen de basis voor een systematisch leer- en verbeterproces.

DOELSTELLING

Het doel van de SWING-studie is om bij te dragen aan duurzame kwaliteitsverbetering binnen de geboortezorg. De onderzoeksvragen zijn: 1. Op welke manier kan een intervisiemethode gebaseerd op FRAM cliënten, zorgverleners en organisaties ondersteunen in het proces van structurele en duurzame kwaliteitsverbetering? 2. Hoe kan deze intervisiemethode cliënten, zorgverleners en organisaties helpen om een balans te vinden tussen de verschillende geboortezorg indicatoren die door het Zorginstituut zijn opgesteld bij de ZIG (gebaseerd op verschillende visies en waarden)? 3. Hoe kan het leer- en verbeterproces van de geboortezorg organisatie aan de hand van deze intervisiemethode inzichtelijk gemaakt worden? 4. Hoe kan de inbreng van een divers cliëntenperspectief structureel onderdeel worden van leren en verbeteren?

PLAN VAN AANPAK

De SWING-studie beoogt een leernetwerk op te zetten voor systematische kwaliteitsverbetering in twee regio’s (Hoorn en Amsterdam) met een verschillende vorm van integrale geboortezorg met de volgende activiteiten: * Multidisciplinaire intervisiegroepen van ieder 15 zorgverleners. In maandelijkse bijeenkomsten wordt een onderwerp en bijpassende casus besproken aan de hand van het FRAM model, waarbij inbreng uit moederraden en moedercafé’s en uit interviews van zorgverleners met cliënten wordt meegenomen. Vervolgens worden leer- en verbeterpunten besproken, met aandacht voor de verschillen in waarden . Bij elke bijeenkomst wordt gereflecteerd op het leerproces en het gebruik van FRAM. Uit elke SWING-intervisiegroep zal een zorgverlener deelnemen aan de moederraad en moedercafé's en de regionale IGO-bijeenkomsten (voor alle zorgverleners), zodat een cyclisch leernetwerk ontstaat. * Cliëntparticipatie via moederraden en moedercafé’s: Tijdens elke bijeenkomst van de moederraad (bestaande uit vijf cliënten en een zorgverlener) worden verbeterpunten uit de SWING-intervisiegroep vertaald naar concrete aanbevelingen voor aanpassing van protocollen of zorgpaden. Deze aanbevelingen worden ingebracht in de SWING-intervisiegroepen en in IGO-bijeenkomsten. In elke regio wordt twee keer per jaar voor 15 cliënten een moedercafé georganiseerd dat goed toegankelijk is voor laaggeletterde vrouwen. Aan deelnemers wordt gevraagd naar hun ervaringen met de geboortezorg met methoden die weinig taalvaardigheden vereisen. *Kwantitatieve dataverzameling: Elk half jaar worden resultaten teruggekoppeld aan zorgverleners in IGO bijeenkomsten van zorguitkomsten en -processen (verzameld via ‘Perined Insight’) en van vragenlijstonderzoek onder alle circa 2.500 en 4.000 cliënten die jaarlijks in respectievelijk regio Hoorn en regio Amsterdam bevallen over hun ervaringen met de ontvangen zorg. Daarnaast wordt aan het begin en aan het eind van de studie aan alle 240 en 440 zorgverleners in beide regio’s een digitale vragenlijst verstuurd met vragen over ervaren knelpunten in de zorgverlening, arbeidssatisfactie en ervaringen met het leerproces. *Terugkoppeling naar zorgverleners in de regio’s: Aanbevelingen uit de moederraden en moedercafé’s worden besproken in halfjaarlijkse IGO bijeenkomsten. Daar worden nieuwe protocollen of zorgprocessen afgesproken mede gebaseerd op de uitkomsten van bovengenoemde kwantitatieve en kwalitatieve data over de kwaliteit van de verleende zorg *Uitwisseling tussen regio’s: Twee keer per jaar vindt tijdens het Groot Perinataal Overleg van het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland uitwisseling plaats van de ervaringen in de SWING-studie in beide regio’s. De onderzoeksresultaten leveren input voor het Handboek Intervisie Integrale Geboortezorg. In dit handboek wordt beschreven hoe de aangepaste FRAM kan worden toegepast in andere regio’s. Onderzoekers zullen bij intervisiebijeenkomsten, moederraden en regionale bijeenkomsten aanwezig zijn om het leerproces tussen zorgverleners te ondersteunen en te observeren hoe zorgverleners leren en met dilemma’s omgaan.

Kenmerken

Projectnummer:
516012517
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. A de Jonge PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc
Afbeelding

Leren en verbeteren

Nieuwe kennis en innovaties onderdeel maken van de dagelijkse praktijk kan alleen als zorgprofessionals en zorgorganisaties duurzaam en systematisch leren en verbeteren. Daarom financieren we 13 projecten waarin projectteams werken aan methodiekontwikkeling en onderzoek. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.
Afbeelding

Safety-II: leren van wat goed gaat

Hoe werken de principes van Safety-II in de dagelijkse praktijk van Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken? En leiden ze tot meer patiëntveiligheid? We financieren verschillende projecten die hier onderzoek naar doen.