Mobiele menu

Diabetes Ketenzorg Groep Land van Cuijk en Noord Limburg

In het Land van Cuijk en Noord Limburg bestond al samenwerking tussen huisartsen, Maasziekenhuis, Pantein en Thuiszorg Pantein. Redenen om naar keten-diabeteszorg te kijken, zijn;
- toenemende zorgvraag
- verbetering van de regie

In het koploperproject is een keten-DBC voor diabeteszorg ontwikkeld. In vijf modules zijn alle verrichtingen vastgesteld voor specifieke fasen van diabeteszorg.

VGZ/UVIT heeft een contract gesloten over de keten-DBC met Chronische Ketenzorg Land van Cuijk en Noord-Limburg BV. Hierin participeren de coöperatie en BV. van de huisartsen Land van Cuijk en kop van Noord-Limburg en Pantein. Het contract betreft financiële afspraken en kwalitatieve parameters. Er is een gezamenlijk regionaal registratieprogramma.

De DBC is per 1 oktober 2007 in werking. Deze vormt een opmaat voor andere te contracteren chronische ketenzorg.

Er wordt regionaal een basis gelegd voor stoppen met roken, lifestyle, kennisvermeerdering en zelfmanagement. Invoering vindt plaats vanaf 2009. Tevens wordt een training motivational interviewing aangeboden.

Verslagen


Eindverslag

*Verslag ontwikkeling Diabeteszorg in het Land van Cuijk en Noord-Limburg 2007/2008 *Hoe was het? In de regio Land van Cuijk en Noord Limburg werd al ruim 10 jaar intensief samengewerkt tussen de regionale huisartsen (verenigd in het Hagronetwerk Land van Cuijk en Noord-Limburg), Maasziekenhuis Pantein en Thuiszorg Pantein (voorheen Stichting Thuiszorg Brabant Noord Oost (STBNO)). Deze gestructureerde samenwerking stond borg voor de kwaliteit van de diabeteszorg voor de ongeveer 5.000 (ongeveer 4% van de 125.000 inwoners) diabetespatiënten in de regio Land van Cuijk en Noord-Limburg (van wie ongeveer 3.000 patiënten met DM type II). In de regio wordt gewerkt volgens een regionaal Handboek Diabeteszorg, conform de NDF/NHG-standaard en CBO richtlijnen, om al dan niet insuline afhankelijke DM type II patiënten in de 1e lijn te behandelen. *Waarom dan het project? Reden om kritisch naar deze ketenzorg te kijken is de verwachte stijging van de zorgvraag aan diabetespatiënten met bijna 50% in de komende 15 jaar (bron RIVM) Ook willen we in deze regio de regie op de zorg verbeteren, meer flexibel en cliëntgericht organiseren. **De ketenDBC In het koploperproject diabetes type 2 ketenzorg van ZonMW wordt vorm en inhoud gegeven aan een andere manier van financiering van de zorg aan chronisch zieken. Er is een ketenDBC voor diabeteszorg ontwikkeld. Hierin zijn in 5 modules alle verrichtingen voor specifieke fasen van de diabeteszorg vastgesteld. Tevens zijn kwalitatieve indicatoren benoemd. *De Stichting Chronische Ketenzorg Land van Cuijk en Noord-Limburg De ketenDBC diabetes type 2 is gecontracteerd tussen de zorgverzekeraar en één rechtspersoon, de Chronische Ketenzorg Land van Cuijk en Noord-Limburg BV. Hierin participeren de coöperatie en B.V. van de huisartsen Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg en Pantein. In het contract worden niet alleen financiële afspraken gemaakt over wat de verzekeraar vergoedt, maar ook over de kwalitatieve parameters (met name procesindicatoren) van de zorg. Dit is nieuw en dient kwalitatief goede en transparante zorg te garanderen. VGZ/UVIT is in ons verzorgingsgebied Land van Cuijk en Noord- Limburg de preferente zorgverzekeraar en is daarmee de belangrijkste onderhandelingspartner. De DBC is per 1 oktober 2007 in werking getreden. De KetenDBC Diabetes type 2 vormt de opmaat voor andere te contracteren chronische ketenzorg. *Een gezamenlijk regionaal registratie programma Om te kunnen registreren, factureren en declareren wordt met een gezamenlijk regionaal registratie programma gewerkt, waarin alle zorgverleners hun verrichtingen en bevindingen kunnen inbrengen. Het systeem geeft de zorgverlener kwalitatieve feedback. Ook wordt vanuit dit systeem de factuur voor de zorgverzekeraar samengesteld en komen de declaraties van de zorgverleners tot stand. Het programma dat hiervoor is aangeschaft is Medix en momenteel operationeel bij 21 huisartsenpraktijken, Maasziekenhuis Pantein, Thuiszorg Pantein en de overige betrokken zorgverleners. *Diabeteseducatie Ten aanzien van diabeteseducatie zijn de eerste stappen gezet. Voorlichting, educatie, begeleiding en stimulering van zelfmanagement wordt door diverse zorgverleners op individuele en verschillende wijzen ingevuld In Parizoverband: Rivas in Gorinchem, Zorggroep Almere en Flevoziekenhuis is een educatieprogramma ontwikkeld dat op Planetree is gebaseerd. Eind 2008 en begin 2009 wordt een stevige basis gelegd met partijen in de regio om de drie kernelementen goed te implementeren; stoppen met roken, lifestyle en dan vooral gericht op meer bewegen en voeding en educatie, kennisvermeerdering en zelfmanagement. Invoering vindt plaats vanaf februari 2009 volgens een op te stellen implementatieplan. Tevens bieden we samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) een training Motivational Interviewing aan. Verder ontwikkeling ketendbc’s Op dit moment wordt de ketendbc COPD voorbereid en is de doelstelling om deze in de eerste helft van 2009 te cont
Verslag ontwikkeling Diabeteszorg in het Land van Cuijk en Noord-Limburg 2007/2008 Juni 2006 startte de Diabetes Ketenzorg Groep, Land van Cuijk en Noord-Limburg met het ZonMW koploper project Ketenzorg voor diabetes type 2 patiënten. Hoe was het? In de regio Land van Cuijk en Noord Limburg werd al ruim 10 jaar intensief samengewerkt tussen de regionale huisartsen (verenigd in het Hagronetwerk Land van Cuijk en Noord-Limburg), Maasziekenhuis Pantein en de Stichting Thuiszorg Brabant Noord Oost (STBNO). Deze gestructureerde samenwerking stond borg voor de kwaliteit van de diabeteszorg voor de ongeveer 5.000 (ongeveer 4% van de 125.000 inwoners) diabetespatiënten in de regio Land van Cuijk en Noord-Limburg (van wie ongeveer 3.000 patiënten met DM type II). In de regio wordt gewerkt volgens een regionaal Handboek Diabeteszorg, conform de NDF/NHG-standaard en CBO richtlijnen, om al dan niet insuline afhankelijke DM type II patiënten in de 1e lijn te behandelen. Waarom dan het project? Reden om kritisch naar deze ketenzorg te kijken is de verwachte stijging van de zorgvraag aan diabetespatiënten met bijna 50% in de komende 15 jaar (bron RIVM) Ook willen we in deze regio de regie op de zorg verbeteren, meer flexibel en cliëntgericht organiseren. Ook willen we de kwaliteit van de zorg beter kunnen bewaken. Wat is het verschil? De ketenDBC In het koploper project wordt vorm en inhoud gegeven aan een andere manier van financiering van de zorg aan chronisch zieken. Er is een ketenDBC voor diabetes zorg ontwikkeld. Hierin zijn in 5 modules alle verrichtingen voor specifieke fasen van de diabeteszorg vastgesteld. Tevens zijn kwalitatieve indicatoren benoemd. De Stichting Chronische Ketenzorg Land van Cuijk en Noord Limburg Deze DBC wordt gecontracteerd tussen de zorgverzekeraar en één rechtspersoon, de Chronische Ketenzorg Land van Cuijk en Noord-Limburg B.V. Hierin participeren de BV Huisartsen Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg B.V. en de Pantein STBNO Groep. In het contract worden niet alleen financiële afspraken gemaakt over wat de verzekeraar vergoedt, maar ook over de kwalitatieve parameters (met name procesindicatoren) van de zorg. Dit is nieuw en dient kwalitatief goede en transparante zorg te garanderen. VGZ/UVIT is in ons verzorgingsgebied Land van Cuijk en Noord Limburg de belangrijkste zorgverzekeraar en is daarmee de belangrijkste onderhandelingspartner. De DBC treedt per 1 oktober 2007 in werking. Voornemen van de Chronische Ketenzorg Land van Cuijk en Noord-Limburg B.V. is dat de KetenDBC Diabetes type 2 de opmaat is voor andere te contracteren chronische ketenzorg door de samenwerkende zorgaanbieders in het Land van Cuijk en Noord-Limburg. Een gezamenlijk regionaal EPD Om te kunnen registreren, factureren en declareren wordt met een gezamenlijk regionaal EPD gewerkt, waarin alle zorgverleners hun verrichtingen en bevindingen kunnen inbrengen. Het systeem geeft de zorgverlener kwalitatieve feedback. Ook wordt vanuit dit systeem de factuur voor de zorgverzekeraar samengesteld en komen de declaraties van de zorgverleners tot stand. Het programma dat hiervoor is aangeschaft is momenteel operationeel bij 6 huisartsenpraktijken, het Maasziekenhuis Pantein, STBNO en de overige betrokken zorgverleners. In 2008 worden alle huisartsen in de regio aangesloten. Diabeteseducatie Ten aanzien van diabeteseducatie zijn de eerste stappen gezet. Voorlichting, educatie, begeleiding en stimulering van zelfmanagement wordt door diverse zorgverleners op individuele en verschillende wijzen ingevuld (praktijkondersteuners huisartsen en diabetesverpleegkundigen, diëtisten 1e en 2e lijn). Samen met andere zorggroepen (in Parizoverband: Rivas in Gorkum, Zorggroep Almere en Flevoziekenhuis) is een educatieprogramma ontwikkeld. Invoering vindt plaats in 2008. In dit programma zijn o.a. opgenomen: informatie over leven met diabetes (i.s.m. DVN); Fit for Life als lifestylecursus; therapietrouw i.s.m. apothekers. Doelgroepen worden

Kenmerken

Projectnummer:
76200002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2006
2008
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. van Asten
Verantwoordelijke organisatie:
HAGRO-netwerk Land van Cuijk en Noord Limburg