Mobiele menu

Digitale zorg op afstand in Diabetes richtlijnen (DiDia)

Projectomschrijving

Diabetespatiënten zijn dagelijks met hun ziekte bezig. Eten en bewegen hebben direct invloed op de suikerwaarden. Deze moeten zij regelmatig meten en bespreken met zorgverleners. Het zou fijn zijn als dit meer op afstand kan gebeuren zonder naar de huisarts of het ziekenhuis te moeten. Hiervoor zijn digitale hulpmiddelen beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan het versturen van gegevens via de mobiele telefoon en aan beeldbellen. Deze middelen worden nog niet optimaal gebruikt.

Doel en werkwijze

In dit project gaan we onderzoeken hoe de zorg op afstand goed kan worden ingezet voor diabetespatiënten. Hierbij maken wij nuttig gebruik van de ervaringen die we hebben opgedaan tijdens de coronapandemie. De resultaten van het onderzoek verwerken we in de landelijke richtlijnen en in de informatie voor patiënten op Thuisarts.nl.

Producten

Titel: Digitale zorg op afstand in diabetesrichtlijnen
Auteur: Ekelemans, N.
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Diabetologie

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Achtergrond De laatste jaren heeft de zorg op afstand een enorme vlucht genomen, mede door de Covid-19 pandemie. Digitale zorg op afstand, ofwel e-health, is de toepassing van zowel digitale informatie als communicatie om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren. Opvallend is de grote variatie in gebruik van digitale middelen, zowel bij patiënten als bij zorgverleners. Het gebruik van zorg op afstand lijkt met name voor patiënten met een chronische aandoening aantrekkelijk, omdat de technologie de zorgverlener in staat stelt om ‘op afstand mee te kijken’ en de patiënt hierdoor minder vaak een arts of zorgverlener hoeft te bezoeken voor controle. Dit geldt bij uitstek voor patiënten met diabetes mellitus, omdat zij dagelijks met hun ziekte te maken hebben (aandacht voor voeding en beweging, gebruik van medicatie, zelfmetingen glucose). Diabetespatiënten verzamelen regelmatig data en diabeteszorg is voor een groot deel planbaar. Doel Het Digitale zorg op afstand in Diabetes richtlijnen (DiDia) project heeft als doel om concrete aanbevelingen over effectieve zorg op afstand te formuleren voor opname in de beschikbare richtlijnen en (zorg)standaarden over diabetes mellitus type 1 en type 2 in de eerste en tweede lijn. Recente ervaringen van vóór en tijdens de COVID-19 pandemie bij volwassenen met diabetes mellitus vormen de basis van deze aanbevelingen. Deze worden waar mogelijk onderbouwd met beschikbaar wetenschappelijk onderzoek en geleerde lessen uit de praktijk. Methode Het plan van aanpak bestaat uit vijf fases. In de eerste fase worden ervaringen met zorg op afstand en implementatievraagstukken over zorg op afstand geïnventariseerd in focusgroepen met patiënten en zorgprofessionals uit de eerste en tweede lijn. Daarnaast worden kwantitatieve data verzameld (onder andere vanuit de zogenoemde e-health monitor), literatuuronderzoek gedaan en wordt een knelpunteninventarisatie verricht. In de tweede fase worden door middel van een invitational conference ervaringen, knelpunten en bevorderende en belemmerende factoren bij de toepassing van zorg op afstand besproken en geprioriteerd. De opgedane kennis, inzichten en ervaringen worden in de derde fase gebruikt om aanbevelingen te formuleren. De bestaande werkgroep van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 en de werkgroep van de diabetesrichtlijnen van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) zullen volgens de gebruikelijke methode van richtlijnontwikkeling de uitgangsvragen uitwerken. Tijdens deze fase onderzoeken we waar we op moeten letten bij het uitwerken van een uitgangsvraag over zorg op afstand en leren we hoe we deze op een bruikbare manier op kunnen nemen in een richtlijn. Tijdens het project zullen we inventariseren welke disseminatie- en implementatiestrategieën geschikt zijn voor het onder de aandacht brengen en verder invoeren van de opgestelde aanbevelingen onder de verschillende doelgroepen en organisaties. In fase 4 wordt hiervoor een implementatieplan opgesteld. Gedurende het gehele project vindt de procesevaluatie plaats. In Fase 5 wordt dit afgerond met een eindrapportage. Te verwachten resultaten De praktijkervaringen, kwantitatieve data, het literatuuronderzoek en de knelpunten leiden na de invitational conference tot een geprioriteerde lijst met aandachtspunten. Deze worden gebruikt bij het opstellen van concrete aanbevelingen over zorg op afstand voor in de diabetesrichtlijnen van de eerste en de tweede lijn. Daarnaast leiden deze aandachtspunten tot een overzicht van bevorderende en belemmerende factoren die de basis vormen van een implementatieplan, inclusief (rand)voorwaarden waaraan zorg op afstand zou moeten voldoen voor toepassing in de praktijk. Deze factoren en (rand)voorwaarden kunnen ook meegenomen worden in de beoogde checklist van ZonMw.

Kenmerken

Projectnummer:
516012520
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. I.J.M. Hendriksen
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlands Huisartsen Genootschap
Afbeelding

Zorg op afstand opnemen in richtlijnen

Het is belangrijk dat aanbevelingen over face-to-face vervangende zorg op afstand worden opgenomen in bestaande richtlijnen. Daarom financieren we 7 projecten waarin de tijdens ervaringen met zorg op afstand worden opgenomen in richtlijnen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten