Mobiele menu

Direct ontslag, het alternatief voor face-to-face zorg bij simpele en stabiele letsels

Projectomschrijving

Een stijgende incidentie van botbreuken zorgt voor een toename van druk op de (poliklinische) spoedzorg. Deze toename maakt het moeilijk om goede patiëntgerichte zorg te blijven bieden. 

Direct Ontslag 

Om deze druk te verlagen is Direct Ontslag ontwikkeld. Dit houdt in dat patiënten met laag complexe botbreuken geen standaard poliklinische controle, maar een afneembare brace of sling krijgen (in plaats van gips). Een app ondersteunt hen met informatie, oefeningen en een hulplijn voor (zorg)vragen. 

Resultaten

De implementatie van het Direct Ontslag (DO) in de traumazorg is succesvol gebleken in Nederlandse ziekenhuizen, met implementatie in 30 ziekenhuizen sinds 2019. Dit protocol biedt een alternatief voor traditionele behandeling, waarbij patiënten met stabiele musculoskeletale letsels van de spoedeisende hulp worden ontslagen met een verwijderbare orthese en de Virtual Fracture Care app, zonder routinematige controle. 

Haalbaar, bevredigend en veilig

Uit studies onder patiënten en zorgprofessionals, bleek dat beide groepen DO als haalbaar, bevredigend en veilig beschouwden. Patiënten waardeerden de extra informatie in de app, terwijl zorgverleners de afname van poli-afspraken het meest waardeerden. 

Aanbeveling

Hoewel DO voordelen biedt voor de meesten, moet rekening worden gehouden met persoonlijke nuances om optimale zorg te waarborgen. Letsel-specifieke studies, betrokkenheid van deelnemende ziekenhuizen en beroepsverenigingen blijft nodig voor de duurzame adoptie van DO en (verdere) borging in de Nederlandse richtlijn. 

Producten

Titel: Healthcare utilization and satisfaction with treatment before and after direct discharge from the Emergency Department of simple stable musculoskeletal injuries in the Netherlands. Oral presentation
Auteur: Geerdink TH, Spierings JF, Schuijt HJ, Eversdijk HAJ, van Dongen JM, Kokke MC, Twigt BA, Goslings JC, van Veen RN
Titel: Direct Discharge of Patients with an Isolated, Stable Greenstick Fracture or Torus Fracture is a Satisfactory alternative to Traditional Therapy – are we too rigid?
Auteur: Spierings JF, Willinge G, Geerdink TH, Schuijt HJ, Kokke MC, Twigt B, Colaris JC, van der Velde D
Titel: Experiences with a Self-care Smartphone Application in Patients with Low Complex Orthopaedic Injuries: A Mixed Method study.
Auteur: Spierings JF, Willinge GJA, Kokke MC, Twigt BA, van Veen RN, Van der Velde D.
Titel: Attitudes towards the adoption of eHealth amongst (orthopedic) surgeons in trauma surgery – the new digital normal?
Auteur: Spierings JF, Willinge GJA, Twigt BA, Repping S, Kokke MC, R.N. van Veen, van der Velde D
Titel: Attitudes towards the adoption of eHealth amongst (orthopedic) surgeons in trauma surgery – the new digital normal?
Auteur: Willinge GJA, Twigt BA, Repping S, Kokke MC, R.N. van Veen, van der Velde D
Titel: Healthcare providers’ experiences with an eHealth self-care solution for low complex orthopaedic Injuries: a mixed method study
Auteur: J.F. Spierings, G.J.A. Willinge, M.C. Kokke, B.A. Twigt, WF.M. de Lange, T.H. Geerdink, D. van der Velde, S. Repping, J.C. Goslings
Magazine: Journal of Medical Internet Research (JMIR)
Titel: Direct Discharge of Patients with an Isolated, Stable Greenstick Fracture or Torus Fracture is a Satisfactory alternative to Traditional Therapy
Auteur: J.F. Spierings, G.J.A. Willinge, H.J. Schuijt, D.P.J. Smeeing, M.C. Kokke, J.W. Colaris, J.C. Goslings, B.A. Twigt
Magazine: European Journal of Trauma and Emergency Surgery (EJTES)
Titel: Patient experiences of an eHealth Self-care Solution for Low Complex Traumatic Orthopaedic Injuries: A Mixed Method study
Auteur: J.F. Spierings, G.J.A. Willinge, M.C. Kokke, B.A. Twigt, WF.M. de Lange, T.H. Geerdink, R.N. van Veen, D. van der Velde, S. Repping, J.C. Goslings
Magazine: Journal of Medical Internet Research (JMIR)
Titel: Virtual Fracture Care: Is once enough? Direct Discharge of isolated, stable musculoskeletal injuries
Auteur: Spierings JF, Willinge GJA, Geerdink TH, Kokke MC, Twigt BA, Goslings JC
Magazine: Tijdschrift voor Human Factors
Titel: The Adoption of eHealth in Orthopedic- and Trauma Surgery;
Auteur: J.F. Spierings
Link: http://volgt

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

PROBLEEMSTELLING Door een toenemende druk door stijgende incidentie van botbreuken is het moeilijk om goede patiëntgerichte zorg te blijven bieden[1][2]. Als antwoord hierop is in het Verenigd Koninkrijk (VK) Direct Ontslag (DO) ontwikkeld. Patiënten krijgen geen standaard poliklinische controle, maar krijgen een afneembare immobilisatie i.p.v. gips, een informatiefolder en een hulplijn voor (zorg)vragen. Studieresultaten laten een forse daling in de tweede lijn zien, zonder functionele uitkomst, patiënttevredenheid of het aantal complicaties te beïnvloeden[3]-[8]. Echter, door gebrek aan bewijsvoering over haalbaarheid, specifieke functionele uitkomsten en veiligheid van DO, heeft dit niet geleid tot implementatie in de Britse richtlijn en is een discrepantie tussen richtlijn en praktijk ontstaan[9]. In 2019 heeft OLVG DO geïmplementeerd en een smartphoneapp (VFC-app) toegevoegd om de acceptatie onder patiënten te verhogen. Dit heeft geleid tot vergelijkbare resultaten als in het VK; een afname van poliklinische controles (-92%) en aanvullende beeldvorming (-72%), met gelijkblijvende patiënttevredenheid en zorgverbruik in de eerste lijn [10]. Deze resultaten en noodzaak om goede zorg te blijven bieden tijdens de COVID-pandemie, hebben geleid tot een versnelde invoer van DO in vijf ziekenhuizen in NL en interesse van meer dan twintig ziekenhuizen. Hierdoor dreigt een soortgelijk hiaat tussen praktijk en richtlijn. Om dit te voorkomen moeten opgedane ervaringen en kwantitatieve data over de haalbaarheid van DO worden gebundeld en randvoorwaarden voor deze vorm van zorg op afstand worden gevormd. RELEVANTIE Gedurende de COVID-pandemie is in de praktijk duidelijk geworden dat het interval van poliklinische controles ook anders getimed kan worden. Een aanvullend vangnet, zoals de VFC-app, kan extra veiligheid bieden bij minder controlemomenten. Voor patiënten leidt dit vangnet tot meer eigen regie, een afname van ziekenhuisbezoeken en een afname van werk-/schoolverzuim. De resultaten van de pilotstudie zijn veelbelovend, maar geven te weinig informatie over de effecten van DO per letsel en diepgaand kwalitatief inzicht. De versnelde invoer van DO biedt de unieke kans om parallel aan de implementatie ervaringen vanuit verschillende ziekenhuizen te bundelen middels een mixed-model studie met als doel de haalbaarheid, functionele uitkomsten en veiligheid van DO inzichtelijk te maken. BESTENDIGING De resultaten leiden tot minimaal één concrete aanbeveling in één van de drie richtlijnen. Resultaten van dit project zullen worden gepubliceerd in (inter)nationale tijdschriften en gepresenteerd op (inter)nationale congressen. Gegenereerde kennis zal worden gedeeld met geïnteresseerde ziekenhuizen om zo bij te dragen aan implementatie, onderwijs en procesoptimalisatie. Door uitgebreide expertise binnen de projectgroep en ondersteuning van besturen van betrokken beroepsverenigingen is implementatie in de richtlijn haalbaar. DOELSTELLING Het primaire doel is om randvoorwaardelijke kennis te verzamelen voor succesvolle implementatie van DO voor vier SSLs als standaardalternatief voor face-to-face zorg en deze op te nemen in drie bestaande richtlijnen van de Federatie voor Medisch Specialisten (FMS): kinder-, enkel- en handfracturen. Subdoelen zijn: 1. Inventariseren van vereiste informatie voor aanpassing van richtlijn. 2. Evalueren van de haalbaarheid op: acceptatie, behoefte implementatie, toepasbaarheid, uitvoerbaarheid en voorlopige werkzaamheid van DO voor zowel patiënten als zorgverleners. 3. Het bundelen van randvoorwaarden, knelpunten en formuleren van verbeteropties. 4. Randvoorwaarden voorleggen aan de richtlijncommissie. 5. Vormen van een ZonMw Zorg op Afstand checklist. PLAN VAN AANPAK Om inzicht te krijgen in kennis waaraan voldaan moet worden om DO als standaardalternatief voor face-to-face zorg te implementeren in de richtlijn wordt de richtlijncommissie gecontacteerd. Hierna wordt een mixed method studie parallel aan de uitrol van DO in drie nieuwe ziekenhuizen opgezet met het haalbaarheidsframework volgens Bowen[11]. De resultaten worden besproken. Middels een pressure cooker sessie met patiënten en/of zorgverleners worden randvoorwaarden en knelpunten geïdentificeerd[12]. Deze zullen naar relevantie worden geprioriteerd m.b.v. nominal group techniques[13]. De randvoorwaarden worden toegevoegd aan ZonMw checklist. De knelpunten vormen de basis voor aanpassingen in het zorgpad. Ervaringen met het aangepaste proces worden opnieuw gebundeld om samen op patiëntgecentreerde wijze het proces te verbeteren. Om de doelstelling te behalen worden de volgende fases doorlopen: • Fase 1.0: inventarisatie randvoorwaarden bij richtlijncommissie. • Fase 2.0: prospectieve mixed-method studie parallel aan de uitrol in nieuwe ziekenhuizen. • Fase 3.0: evalueren en prioriteren van randvoorwaarden en knelpunten. • Fase 4.0: vormen checklist met randvoorwaarden en verbeteringen doorvoeren. • Fase 5.0: opstellen van een concrete aanbeveling.

Kenmerken

Projectnummer:
516012524
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. J.F. Spierings
Verantwoordelijke organisatie:
St. Antonius Ziekenhuis
Afbeelding

Zorg op afstand opnemen in richtlijnen

Het is belangrijk dat aanbevelingen over face-to-face vervangende zorg op afstand worden opgenomen in bestaande richtlijnen. Daarom financieren we 7 projecten waarin ervaringen met zorg op afstand worden opgenomen in richtlijnen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.