Mobiele menu

DOCPAL docentprofessionalisering palliatieve zorg in het mbo en hbo onderwijs

Verzorgenden en verpleegkundigen komen palliatieve zorg overal tegen. Het is van belang dat palliatieve zorg opgenomen is in de curricula van initiële opleidingen voor verzorgenden en verpleegkundigen. Docenten van zorgopleidingen van regionaal opleidingencentra (roc’s) en hogescholen zijn niet altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in de palliatieve zorg. We bieden in ieder consortium palliatieve zorg een training aan voor docenten, waarin aandacht is voor zowel kennisoverdracht als suggesties voor onderwijsmaterialen en werkvormen.

Doel

Onze doelen van de training zijn:

  • Het vergroten van het bewustzijn dat palliatieve zorg van belang is in de curricula van zorgverleners.
  • Het vergroten van kennis over palliatieve zorg en de onderwijsmaterialen en werkvormen die gebruikt kunnen worden alsmede kennismaking met het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 en Palliaweb.
  • Het ondersteunen en stimuleren van samenwerking tussen docenten van verschillende scholen binnen een consortium/onderwijsknooppunt.

Aanpak/werkwijze

We formeerden een landelijke werkgroep met ambassadeurs van de onderwijsknooppunten, netwerkcoördinatoren en vertegenwoordigers van Fibula en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Gezamenlijk bepaalden we de onderwerpen en werkvormen om aan te bieden in de training. Vanwege de coronacrisis boden we de training in ieder consortium digitaal aan met lokale gastdocenten, zoals consulenten palliatieve zorg, geestelijk verzorgers of psychosociale zorgverleners. In totaal deden 153 docenten van 25 roc’s en 12 hogescholen mee aan de trainingen.

Samenwerkingspartners

We werkten met Fibula en IKNL aan de training. Daarnaast volgden 25 roc’s en 12 hogescholen uit 7 consortia de training: Noord-Holland/Flevoland, Ligare, Septet, Propallia, PalZo, Zuid-West en Limburg Zuidoost Brabant.

Resultaten

We ontwikkelden een landelijk uitgerolde training palliatieve zorg voor docenten. Door de training zijn docenten zich meer bewust van het belang van palliatieve zorg in hun curricula en beter toegerust om palliatieve zorg te integreren in hun lessen. Hierdoor zijn beginnende zorgprofessionals mogelijk beter voorbereid op de praktijk van de palliatieve zorg. Docenten van verschillende scholen leerden elkaar kennen, al was dat digitaal, en deelden ervaringen met elkaar. We ontwikkelden een kader van onderwerpen met bijbehorende materialen en opdrachten dat de basis kan zijn voor een vervolg.

Vervolg

Dit is een vervolgproject van De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en mbo-verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuid oost Brabant.

ZonMw en onderwijs

Voor een goede kwaliteit van leven in de laatste levensfase, is het belangrijk dat alle zorgverleners om een patiënt heen goede palliatieve zorg kunnen verlenen. Dat kan door palliatieve zorg een vast onderdeel te maken van het onderwijsaanbod op de zorgopleidingen. Daarom financieren wij vanuit het programma Palliantie projecten gericht op het verbeteren van het onderwijs in palliatieve zorg. Lees meer op ons thema onderwijs.

Verslagen


Eindverslag

Verzorgenden en verpleegkundigen komen patiënten met palliatieve zorgbehoeften overal tegen. Palliatieve zorg moet worden opgenomen in de curricula van initiële opleidingen voor verzorgenden en verpleegkundigen. Docenten van zorgopleidingen van ROC’s en Hogescholen zijn niet altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in de palliatieve zorg. Daarom werd in ieder consortium palliatieve zorg een training voor docenten aangeboden waarin zowel kennis werd overgedragen als mede suggesties werden gedaan voor onderwijsmaterialen en werkvormen. De doelstellingen van de training waren: 1.Het vergroten van het bewustzijn dat palliatieve zorg van belang is in de curricula van zorgverleners. 2.Het vergroten van kennis over palliatieve zorg en de onderwijsmaterialen en werkvormen die gebruikt kunnen worden alsmede kennismaking met het onderwijsraamwerk 2.0 en Palliaweb.nl. 3.Het ondersteunen en stimuleren van samenwerking tussen docenten van verschillende scholen binnen een consortium/onderwijsknooppunt. Er werd een landelijke werkgroep geformeerd met ambassadeurs van de onderwijsknooppunten, netwerkcoördinatoren en vertegenwoordigers van Fibula en IKNL. In gezamenlijkheid werden de onderwerpen en werkvormen bepaald die in de training aangeboden moesten worden. Vanwege de coronacrisis werd de training in ieder consortium digitaal aangeboden met lokale gastdocenten (consulenten palliatieve zorg, geestelijk verzorgers, psychosociale zorgverleners). In totaal deden 153 docenten van 25 ROC’s en 12 Hogescholen mee aan de trainingen. Zij waardeerden de training zeer en voelden zich na de training beter toegerust om palliatieve zorg te doceren Er is een kader ontwikkeld van onderwerpen en bijbehorende materialen en opdrachten dat de basis kan zijn voor een vervolg. Er werd een voormeting en eindevaluatie gedaan onder de deelnemers van de training. In de voormeting werd onder andere gevraagd naar de leerbehoeften en de mate waarin men zich toegerust en zeker voelde om palliatieve zorg te doceren. Op de vragen in welke mate men zich toegerust en zeker voelde om palliatieve zorg te doceren werd er voor aanvang van de training op beide vragen gemiddeld met een 6.3 geantwoord op een 10 puntsschaal (helemaal niet toegerust/zeker- heel goed toegerust/zeker). Op de open vraag over wat men hoopte te halen kwamen diverse antwoorden: o.a: •Handvatten voor hoe je palliatieve zorg in het onderwijs kunt verweven of inbedden (ook in specifieke branches zoals de VGZ,GGZ) •Behoefte aan ideeën voor werkvormen en materialen, •Meer (basis en verdiepende ) kennis over de belangrijkste thema’s in de palliatieve zorg, •Praktische didactische mogelijkheden en handvaten, •Mijn netwerk vergroten, inspirerende verhalen horen, hoe hier jonge studenten in te begeleiden. Na de training van 5 dagdelen waren veel docenten positief gestemd. Men beoordeelde de inhoud van de scholing gemiddeld met een 8 en de organisatie met een 8.3. De bruikbaarheid van de toegezonden materialen werd gemiddeld met een 8 gescoord. De mate waarin men zich toegerust voelde om palliatieve zorg te doceren scoorde gemiddeld een 8.0 en de mate waarin men zich zeker hierin voelde een 7.9. Dit zijn hogere gemiddelden dan voor de start van de training. Een meerderheid van de docenten had behoefte aan een verdieping van hun kennis over palliatieve zorg en zouden dan weer digitaal onderwijs willen. Men vond de hoeveelheid informatie groot en 4 uur digitaal les te veel. Ook werd de suggestie gedaan om materialen aan te passen aan het niveau waaraan de docenten les gaven. De bijeenkomsten en de uitgereikte informatie werden in het algemeen erg gewaardeerd en deze sloten goed aan bij de (les)praktijk. Door de training zijn docenten zich meer bewust van het belang van palliatieve zorg in hun curricula en beter toegerust om palliatieve zorg te integreren in hun lessen. Hierdoor zijn beginnende zorgprofessionals beter voorbereid op de praktijk van de palliatieve zorg.

Kenmerken

Projectnummer:
8440012041
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.M. Courtens
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University