Mobiele menu

Een levende CML-richtlijn binnen het CMyLife platform: CMyGuideline

Projectomschrijving

Chronische myeloïde leukemie is een ernstige ziekte waarvoor je dagelijks medicijnen moet slikken. Behandeling en monitoring staan in een richtlijn, maar patiënten en behandelaars houden zich daar niet altijd aan.

Doel

In de project maken we de richtlijn:

 1. Meer praktisch bruikbaar door informatie uit de dagelijkse praktijk van ziek zijn en zorg geven te gebruiken. Factoren die van invloed zijn op de beslissing om medicijnen juist in te nemen, zoals persoonlijke behandeldoelen, worden inzichtelijk. Er komt overzicht over ervaren bijwerkingen en daadwerkelijke monitoring.
 2. Beter toegankelijk met:
  • Beslisondersteuning wanneer te monitoren
  • Ondersteuning van gedeelde besluitvorming bij keuze medicijn
  • ‘Levende’ keuzehulpen op basis van bijwerkingen uit het dagelijkse leven
  • Ondersteuning welke studies waar beschikbaar zijn
  • Een versie voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden

Werkwijze

We maken de producten samen met patiënten en zorgverleners. We maken gebruik van CMyLife (zie project CMyLife e-clinics) en de Hematology App.

Producten

Titel: EORTC ILXX
Auteur: EORTC i.s.m. Yolba Smit
Titel: Prototype klachtenonderdeel CML-app
Auteur: CMyLife
Titel: CML-monitor
Auteur: CMyLife
Titel: Communicatie in Professionele Contexten
Auteur: Master studenten Communicatie en Beïnvloeding Radboud Universiteit
Titel: GENEVER NETWORK MEETING
Auteur: Anton Tenzer, Britt Klein Middelink, Corien Kromkamp en Esri Wener
Titel: www.cmycml.nl
Auteur: CMyLife
Link: https://www.cmycml.nl/nieuws

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

PROBLEEMSTELLING Chronische myeloïde leukemie (CML) is een ernstige ziekte waarvoor patiënten dagelijks en vooralsnog levenslang medicatie moeten slikken. Behandeling en monitoring zijn in een recente richtlijn beschreven, echter, naleving door patiënten (medicatietrouw) en behandelaars (adherentie monitoringsfrequentie ter preventie progressie) is suboptimaal. We zien hiervoor twee hoofdredenen: a) De richtlijn is onvoldoende praktisch bruikbaar door een kloof tussen de sterk gestandaardiseerde omstandigheden waarin de evidence tot stand kwam vs. de complexe en heterogene situatie van individuele patiënten met o.a. therapieontrouw, dosisaanpassing, ervaren bijwerkingen, medicatiewisseling, reële monitoring en persoonlijke behandeldoelen b) De richtlijn is weinig toegankelijk: producten om implementatie te bevorderen zoals vertaling van de richtlijn naar beslismomenten binnen het zorgproces met bijvoorbeeld een clinical decision support systeem, keuzehulpen bij gedeelde besluitvorming ontbreken grotendeels. Patiënten vinden niet de weg naar een voor hen geschikte studie terwijl richtlijnen behandeling in studieverband aanbevelen. Patiënten met lage gezondheidsvaardigheden worden met bestaande initiatieven slecht bereikt. Als deelspecialisme met bijna uitsluitend (zeer) zeldzame aandoeningen in haar vakgebied, is de beroepsvereniging zoekende naar het toegankelijk maken van praktisch en realistisch bruikbare richtlijnen voor haar leden en voor betrokken patiënten, waarin patiënt gerapporteerde informatie en informatie uit de spreekkamer meegenomen wordt. Juist ook de zeldzaamheid van hematologische aandoeningen noodzaakt tot toegankelijke richtlijnen, zodat ook artsen met weinig patiënten snel informatie voorhanden hebben, en zodat patiënten zelf de nodige informatie hebben en daarmee ook regie kunnen nemen. DOELSTELLINGEN 1. Ervaringen uit de dagelijkse zorgpraktijk voeden de richtlijn en maken haar daarmee meer praktisch bruikbaar: de CML-richtlijn wordt gemoderniseerd door een (prototype) digitale feedbackloop van informatie, afkomstig van patiënten en patiënt-zorgverlener interacties, terug naar richtlijn ontwikkeling Deliverables: - Feedbackloop van informatie, afkomstig van patiënten en patiënt-zorgverlener interacties, terug naar de richtlijn - Product om alle bijwerkingen van de CML-medicatie geïntegreerd in beeld te krijgen en in de richtlijn te verwerken 2. De richtlijn is (publieks)toegankelijk en voorzien van producten voor zorgverleners en patiënten die implementatie van de richtlijn in de dagelijkse zorgpraktijk vergemakkelijken. Deliverables: - Clinical decision support system gericht op monitoring van BCR-ABL-waardes - Ondersteunende gedeelde besluitvorming bij keuzemomenten CML-medicatie - ‘Levende’ keuzehulpen op basis van geaggregeerde bijwerkingendata - Product waarmee hemato-oncologische patiënten inzicht hebben in welke Nederlandse centra open zijn voor specifieke hemato-oncologische studies - Modulaire richtlijnversie voor patenten met lage gezondheidsvaardigheden PLAN VAN AANPAK Producten worden in co-creatie met eindgebruikers ontwikkeld, gebruik makend van actieonderzoek en design thinking methoden, in focusgroep interviews en workshops met eindgebruikers en stakeholders. Producten worden zo veel mogelijk digitaal in bestaande platforms zoals het CMyLife-platform of de HematologyApp vervlochten. Waar nodig worden systematische reviews van de literatuur uitgevoerd om informatie te verzamelen. Producten worden functioneel ontworpen, daarna technisch ontworpen (indien relevant), gemaakt en technisch getest (indien relevant). Als laatste worden producten getest op functie, gebruiksgemak en op haalbaarheid van landelijke implementatie. Op basis van de testresultaten worden aanpassingen doorgevoerd en implementatie strategieën gekozen en uitgevoerd. EXPERTISE EN SAMENWERKING In CMyGuideline werken de beroepsvereniging en de patiëntenvereniging samen. Er is senior expertise aanwezig op het gebied van richtlijnontwikkeling, clinical decision support systemen, Personal Health Train, FAIR-data, MedMij, IT-infrastructuur, data- en informatiestandaardisatie, keuzehulpen, behandelplannen, hematologie, de ontwikkeling en het beheer van e-health, implementatie, en projectbeheer. Ongeveer een kwart van de 2.000 Nederlandse CML-patiënten wordt door CMyLife bereikt. De HematologyApp is op >1.000 telefoons van zorgverleners geïnstalleerd met >1.000 views/dag. INNOVATIE EN VERWACHTTE IMPACT Op dit moment bestaat er nauwelijks nog een denkrichting voor het voeden van richtlijnen met patiënten data, wat van grote meerwaarde zal zijn voor de praktische en realistische bruikbaarheid van richtlijnen in het algemeen. ‘Levende’ keuzehulpen zijn nog niet beschikbaar, en er is slechts in beperkte mate ervaring met clinical decision support systemen, gekoppeld aan persoonlijke gezondheidsomgevingen. De voorgestelde producten kunnen als voorbeeld dienen voor het bredere hematologische veld en richtlijnontwikkeling in het algemeen.

Kenmerken

Projectnummer:
516022524
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. A. Tenzer
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Afbeelding

Innovatie van richtlijnen

Richtlijnen beschrijven (een deel van) een zorgproces waarin is vastgelegd wat noodzakelijk is om goede zorg te verlenen. We financieren 9 projecten die onderzoeken hoe de actualiteit, toegankelijkheid en praktische bruikbaarheid van richtlijnen verbeterd kan worden. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.