Mobiele menu

Evaluatie jeugdwet

Projectomschrijving

In oktober 2016 is de eerste (tussen)evaluatie van de Jeugdwet gestart,  De Jeugdwet legt de verantwoordelijkheid voor een goede jeugdhulp bij de gemeenten en stelt regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. De evaluatie is gericht op het maken van een goede tussenbalans. Veel is namelijk nog in ontwikkeling, zodat nog geen definitief oordeel kan worden gevormd. Daarom staat de vraag centraal of die ontwikkelingen de goede kant op gaan, hoe de gemeentes hier aan bijdragen en of de jeugdwet een doelmatig wettelijk kader biedt. De evaluatie wordt uitgevoerd door een consortium dat bestaat uit het NIVEL (tevens penvoerder), de Juridische Faculteit van de Universiteit Leiden, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), drie academische werkplaatsen jeugd en de Stichting Alexander.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De Jeugdwet is bedoeld om een substantiële bijdrage te leveren aan de oplossing van belangrijke problemen in het jeugdstelsel. Het voornaamste doel van de Jeugdwet is, zo blijkt uit de Memorie van Toelichting van de Jeugdwet, om het jeugdbeleid en de voorzieningen efficiënter, effectiever en eenvoudiger te maken met als uiteindelijk hoofddoel het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezin en sociale omgeving door preventie en eerder integrale hulp te bieden. De decentralisatie van alle jeugdhulp naar gemeenten schept de bestuurlijke en financiële randvoorwaarden voor deze omslag. In de praktijk en uit evaluatierapporten over de implementatie van de Jeugdwet blijkt dat het nieuwe stelsel er in beginsel staat. De implementatie van de jeugdwet is nog niet afgerond en volop aan de gang en in beweging. Een belangrijk probleem bij veel van de evaluatierapporten is dat niet duidelijk is hoe representatief het geschetste beeld is en of de zorgen primair te maken hebben met (in principe oplosbare) implementatie-problemen, of dat de wet niet aan de doelstellingen beantwoordt. Ook richten veel evaluaties zich op een deelaspect; een meer omvattende balansopmaak ontbreekt. Het is de ambitie van deze evaluatie om een zo volledig en actueel mogelijk beeld te schetsen van de ontwikkelingen. Daarbij is dit geen evaluatie van de jeugdhulp, maar een tussenevaluatie van de jeugdwet. De jeugdwet richt zich op een effectiever stelsel van preventie en jeugdhulp. De onderzoeksvragen hebben daarom betrekking op de jeugdwet (biedt het een goed juridisch kader?) en op de praktijk (wordt die er beter van?).De studie beoogt een duidelijk onderscheid te maken tussen enerzijds de werking van de wet en anderzijds de manier waarop en de mate waarin de wet geïmplementeerd wordt. Voor deze evaluatie hebben we een consortium samengesteld met brede expertise. In het consortium is kennis aanwezig over de organisatie en het werk van de jeugdzorg, het perspectief van cliënten, ruime juridische expertise en andere onderzoeksexpertise, vanuit verschillende organisaties. Juridische expertise, op het terrein van het jeugdrecht en staats- en bestuursrecht komt van de Universiteit Leiden, de Stichting Alexander levert zijn kennis en expertise op het gebied van jeugdparticipatie en actiegericht jongerenonderzoek, het Nederlands Jeugdinstituut brengt inhoudelijke kennis in over de organisatie van de jeugdzorg, zowel vanuit het perspectief van de hulpverleners en organisaties als de gemeentes, drie academische werkplaatsen (transitie) jeugd brengen lokale kennis en hun netwerk in over hoe wordt samengewerkt tussen gemeentes en jeugdhulp, het SCP brengt onderzoeksexpertise in, op het terrein van de jeugdhulp maar ook breder vanuit het perspectief van de recente transities in de zorg, het NIVEL brengt onderzoeksexpertise in, met name op het gebied van wetsevaluaties, en kennis over de gezondheidszorg. Wij hechten belang aan expliciete inbreng van de kant van cliënten. Natuurlijk zijn zij respondent in interviews of op vragenlijsten. Daarnaast betrekken wij cliënten actief bij de opzet en uitvoering van het onderzoek. Daartoe stelt de Stichting Alexander een cliëntenpanel samen met ouders en jongeren. Een ‘light versie’ van dit panel met vier deelnemers is op 26 Juli jl. betrokken geweest bij de voorbereiding van dit onderzoeksvoorstel. Hun feed back is verwerkt in dit voorstel. Dit panel wordt ook tijdens het onderzoek ingezet: aan het einde van fase 1 en fase 2. Het inhoudelijke werk voor deze evaluatie hebben wij ondergebracht in vijf deelstudies, die elk een eigen hoofdstuk opleveren, die antwoord geven op de centrale vragen. Deelstudie 1 cliënten; gaat in op de ervaringen van cliënten (ouders en jeugd) Deelstudie 2 gemeenten; gaat in op regierol van de gemeenten Deelstudie 3 zorglandschap: gaat in op de ontwikkeling van het zorglandschap Deelstudie 4 gedwongen kader: gaat in op de aansluiting gedwongen kader en gesloten jeugdhulp Deelstudie 5 juridisch: gaat in op het wettelijk instrumentarium In aanvulling op de bestaande gegevens die binnen de deelstudies worden gebruikt, verzamelen we extra gegeven onder cliënten, zorgaanbieders en gemeentes, om een zo volledig mogelijk en actueel beeld van de huidige stand van zaken te kunnen geven. Onze opzet bevat een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek, gebruik makend van bestaande bronnen en aanvullende gegevens met een team met verschillende expertise. Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze opzet een balans hebben gevonden tussen het bieden van een landelijk beeld - dat cruciaal is voor de systeemverantwoordelijkheid van het Rijk- en het bieden van concrete inzichten uit de praktijk - waar gemeentes en aanbieders van jeugdhulp mee aan de slag kunnen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
34001501
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. ir. R.D. Friele
Verantwoordelijke organisatie:
NIVEL